Tutkimusta ja käytäntöjä esittelevät seminaaripäivät

– yhteistä oppimista uuden tiedon äärellä

Tapahtumat, jotka mahdollistavat yliopiston henkilöstön, opiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen kentän ammattilaisten kohtaamisen ajankohtaisten varhaiskasvatukseen liittyvien teemojen äärellä, ovat tärkeä osa Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toimintaa. Verkostossa onkin järjestetty viime vuosien aikana kolme seminaaripäivää, joissa on jäsennetty varhaiskasvatusta niin tutkimusteoreettisesti kuin käytännöllisestä näkökulmasta.

Talvella 2015 Kumppanuusverkoston osallistujat kutsuttiin lasten osallisuutta ja toimijuutta varhaiskasvatuksen kontekstissa käsittelevään seminaariin. Tapahtuman luennoitsijoina toimi kaksi varhaiskasvatuksen tutkijaa, dosentti Niina Rutanen Tampereen yliopistosta ja dosentti Tuulikki Venninen Helsingin yliopistosta. Rutanen esitteli pienten lasten vertaistoimintaan liittyviä tulkitsemisen tapoja ja näkökulmia siitä, miten kasvattajat ymmärtävät lasten välistä vuorovaikutusta ja heidän toimintaansa varhaiskasvatuksen tilassa ja paikassa. Venninen kertoi lasten osallisuutta käsitelleestä tutkimuksestaan ja korosti, että lapsen äänen kuuleminen ja lapsen osallisuuden tukeminen vaatii kasvattajilta lapsen perspektiivin omaksumista ja oppimisen tavoitteiden rakentamista ja muovaamista sen kautta.

Lasten osallisuus ja toimijuus -seminaari 2015

Syksyllä 2014 järjestetyn seminaaripäivän teemana oli lastentarhanopettajan pedagoginen johtajuus, jota käsiteltiin työelämälähtöisesti. Ääneen pääsivät eri kuntien edustajat, jotka esittelivät ajankohtaista, omassa työympäristössään toteutuvaa pedagogiseen johtajuuteen liittyvää kehittämistoimintaa ja jäsensivät lastentarhanopettajan pedagogiseen rooliin liittyviä ilmiöitä. Puheenvuoroissa korostui erilaisten rakenteiden vaikutus ja moniammatillisen yhteistyön merkitys lastentarhanopettajan pedagogisen johtajuuden muotoutumisessa.

Kumppanuusverkoston syyspäivä 2014

Kumppanuusverkoston kevään 2014 seminaarissa esiteltiin tuolloin ajankohtaista varhaiskasvatuksen tutkimusta Tampereen yliopistossa sekä tarkasteltiin verkoston ensimmäistä kulunutta toimintakautta. Tutkimuspuheenvuorot käsittelivät ammatillisia tiloja yliopiston ja kentän yhteisessä oppimisessa, pienten lasten tiloja ja paikkoja, narratiivisuutta musiikkikasvatuksessa ja pedagogista johtajuutta varhaiskasvatuksen voimavarana. Esityksissä kuultiin myös joustavasta esi- ja alkuopetuksesta opettajien yhteisen oppimisen haasteena, luotiin katsaus varhaiskasvatuksen laadun heijastuksiin Suomessa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä sekä tarkasteltiin päiväkotiarkea lasten kerronnassa.

Kumppanuusverkoston kevätpäivä 2014