Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma, varhaiskasvatus

Sisältö

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija perehtyy kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Varhaiskasvatuksen koulutukseen sisältyvissä opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen ja opetustyön kannalta olennaisiin oppiainesisältöihin ja pedagogiikkaan.

Kasvatustieteiden opintojen ohella varhaiskasvatuksen koulutuksen sisältönä ovat kandidaattivaiheessa varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Kandidaatin tutkintoon sisältyy myös osa opettajan pedagogisista opinnoista, joita täydennetään maisteritutkinnossa. Tutkinnossa on myös valinnaisia opintoja.

Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma, varhaiskasvatus -tutkintorakenne

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

  • opiskelija ymmärtää eettisen vastuunsa ja vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen merkityksen kasvatus- ja opetustyössä
  • opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan kriittisesti oman alansa keskeistä tutkimustietoa
  • opiskelija tuntee ihmistieteellisen tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät sekä osaa toteuttaa ja raportoida tutkimusprosessin
  • opiskelija on rakentanut asiantuntijaidentiteettiään ja hänellä on edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa työtehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
  • opiskelija osaa ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä
  • opiskelijalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet siirtyäkseen maisteriopintoihin