Tutkittua varhaiskasvatuksesta

Täältä löytyy professori Kirsti Karilan teksti muuttuvasta varhaiskasvatuksesta ja ammattilaissukupolvista.

https://tutkittuavarhaiskasvatuksesta.wordpress.com/

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

INNOPLAY- käsityö- ja teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa

Innoplay on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hallituksen kärkihanke. Hankkeessa Turun yliopisto toimii koordinaattorina ja Helsingin ja Tampereen yliopistot ovat partnereina.

Innoplayssa on mukana esi-ja alkuopetuksen opettajia sekä opettajankouluttajia varhaiskasvatuksen, luokanopettajien, käsityön ja teknologian alueilta. Hanke tukee yliopiston ja työelämän yhteistoimintaa, verkostotyötä sekä kehittämisosaamista, ja sen tavoitteena on opetuksen uudistaminen erityisesti käsityö- ja teknologiakasvatuksen osa-aluilla.

Hankkeessa kehitetään työelämän kanssa yhteistyössä tutkimusperustaisia pedagogisia malleja, joissa käsityö- ja teknologiakasvatusta lähestytään lapsilähtöisesti tutkivan ja keksivän oppimisen sekä leikin keinoin. Käytännössä hankkeessa pilotoidaan yliopistojen yhteistä (Turku, Tampere, Helsinki) koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa integroidaan työelämässä toimivat esi- ja alkuopetuksen opettajat ja oppilaat, opiskelijat sekä yliopiston varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien kouluttajat yhteiseen, oppiainerajat ylittävään kehittämishankkeeseen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan myös tutkimustoimintaa opinnäytetöinä sekä tieteellisinä artikkeleina.

Tampereen osa-hankkeessa tuetaan erityisesti lasten esi- ja alkuopetuksen jatkumoa ja joustavaa siirtymää varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen eheyttävien pedagogisten ratkaisujen kautta. Työelämän toimijoille koulutus on täydennyskoulutusta, opiskelijat puolestaan suorittavat kokonaisuudessa 5 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin. Tampereen osahankeessa on mukana kaksi esi-ja alkuopetuksen yksikköä, joissa lapsia/oppilaita on yhteensä lähes 200. Tampereen hankkeen johtajana toimii Tuulikki Ukkonen-Mikkola ja osa-aikaisena projektikoordinaattorina Jan Varpanen.

Käsityö- ja teknologiakasvatuksen työpajoja esi- ja alkuopetuksessa

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin on perustettu helmikuussa 2019. Foorumin tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien yhteistyötä. Foorumin tehtävän on myös seurata varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä ja muutosprosesseja sekä kansallista ja kansainvälistä koulutustutkimusta. Lisäksi foorumin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa ja edistää henkilöstörakenteen toteutumista.

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Mentorointi mahdollisuutena varhaiskasvatuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kärkihankkeen – Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa –ensimmäisessä täydennyskoulutusosiossa varhaiskasvatuksen opettajat pätevöityivät mentoreiksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön. Lisäksi koulutus on antanut valmiudet varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppimisen mentoriksi.
Varhaiskasvatuksen muuttuvissa työoloissa vertaistuen merkitys on tunnistettu. Kärkihankkeessa koulutetut mentorit kehittävät ja vievät mentorointimallia Tampereen seutukunnan päiväkoteihin (ks. Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto). Kärkihankkeen aikana aloitettuihin 36 varhaiskasvatuksen opettajamentorin mentorointiryhmiin osallistuu yhteensä 88 päiväkodeissa toimivaa varhaiskasvatuksen opettaja-aktoria.
Varhaiskasvatuksen opettajien mentorikoulutuksessa on rakennettu mentorin identiteettiä ja kehitetty mentorin työvälineitä ja toimintatapoja. Mentoreita kouluttivat EDUn omat työntekijät ja mukana oli myös joitain tiedekunnan ulkopuolisia kouluttajia.

Kärkihankkeen toinen täydennyskoulutusosio, varhaiskasvatuksen johtajien mentorikoulutus alkoi syksyllä 2018 jatkuen kevääseen 2019 saakka. Koulutuksen aikana varhaiskasvatuksen johtajat alkavat toimia mentorina johtajakollegalleen.

Varhaiskasvatuksen johtajat ja kouluttajat (kuvassa vasemmalla) Kuva: Jenni Toivonen/ Tampereen yliopisto

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Kulttuurien moninaisuus varhaiskasvatuksessa

KULTTUURINEN MONINAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA ( 30 OP )
Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistot järjestävät yhteistyössä erikoistumiskoulutuksen Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa (30 op) monimuoto-opintoina. Sen suorittanut on varhaiskasvatuksen kulttuurisen moninaisuuden asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman työnsä, työympäristönsä ja kuntansa lisäksi myös kansalliseen kehittämistyöhön.
Koulutuksen kohderyhmä: Yliopisto-ja AMK-taustaiset lastentarhanopettajat, joilla on vähintään kolmen vuoden alan työkokemus.
Koulutuksen kesto: 28.9.2018–31.12.2019

Lisätietoja koulutuksesta löytyy oheisesta linkistä ja tulostettavasta esitteestä!

https://www.uta.fi/edu/taydennyskoulutus/vakaerko.html

ERKO-VAKA_2018_esite

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Vieraita Sloveniasta

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on vilkasta kansainvälistä toimintaa. Tutkijat ja opettajat Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad ja Tina Štemberger Sloveniasta, Primorskan yliopistosta, vierailivat Varhaiskasvatuksen koulutuksessa 16.-20. 4. 2018. Vierailun ohjelmaan kuului muun muassa tutustumiskäynti kumppanuuspäiväkotiin, luennointia sekä seminaarityöskentelyä. Luentojen aiheet käsittelivät Slovenian koulutusjärjestelmää, erityisesti varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatuksen johtajuutta. Sekä koulutusjärjestelmä että varhaiskasvatuksen rakenteet muistuttavat hyvin paljon suomalaista järjestelmää. Yhteistyö jatkuu.

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Lakiesitys

Esitys varhaiskasvatuslaiksi on lähtenyt lausunnolle helmikuussa 2018. Lakiesitys ja siitä tehty tiivis tiedote löytyvät oheisista linkeistä:

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/9b3cabcc-7a89-4fe9-ae9c-bacb0ec56809/c77f8c18-8499-44cb-8d15-17dd22d86e68/LIITE_20180206082907.pdf

Lakiesitys_vahvistaa_varhaiskasvatuksen_laatua

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Tervetuloa koulutukseen!

Tervetuloa Verme2-koulutukseen!

Verme mainos-Tampere

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta VAKAssa

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoon kuuluvissa kunnissa on käynnistynyt opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa kehitetään koulutuksen ja työelämän yhteistyönä mentorointimalli, joka tukee ammatillisen kehittymisen eri vaiheita.

Lisätietoja löytyy hankkeen kotisivuilta:
Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Opinnäytetori

Tervetuloa mukaan yhteiseen tutkimustoimintaan!

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta kutsuu yhteistyökumppaneitaan tarjoamaan opinnäytetöiden tutkimusaiheita tiedekunnan opiskelijoille.

Tarjoa opinnäytetyöaihetta »

Kandidaatin- ja pro gradu -tason opinnäytetyöprosesseja käynnistetään kaksi kertaa vuodessa. Esittelemme ehdotetut aiheet opiskelijoille silloin. Jos opiskelija tarttuu aiheeseen, ohjaamme hänet ottamaan yhteyttä aiheen esittäjään.

Opinnäytetori

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti