Työn menetys 45–60-vuotiaana on shokki – miten siinä käy työllisyyden ja työurien?

Arja Kurvinen, Arja Jolkkonen, Pertti Koistinen, Liudmila Lipiäinen, Tapio Nummi ja Pekka Virtanen

Yhteiskunnallista keskustelua hallitsevat stereotyyppiset käsitykset ikääntyvien ihmisten työllistymismahdollisuuksista. Yhden käsityksen mukaan jo 45-vuotias on liian vanha kilpailemaan työpaikoista. Toisaalta varsinkin poliittisessa keskustelussa tunnutaan uskovan, että työllistyminen on vain tahdon asia, ja samalla sivuutetaan ne rakenteelliset tekijät, jotka ylläpitävät ja uusintavat työmarkkinoiden sisäisiä jakoja. Totuus lienee jossakin näiden ääripäiden välimailla. Näin muun muassa siksi, että työvoiman kysyntä, työllisyyspolitiikka ja yksilöiden työllisyystavoitteetkin muuttuvat ajan mukana. Työpaikan menetyksen jälkeisen työuran kehityksen tutkimiseen on vaikuttanut se, että vasta systemaattisten ja kattavien rekisteriaineistojen kehittyminen on mahdollistanut työllisyysurien pitkänaikavälin seurannan. Rekisteripohjaiset analyysit ovat tarkentaneet kuvaa siitä, minkälaisiksi rakennemuutoksissa työpaikkansa menettäneiden työllisyysurat muodostuvat.

Lue loppuun

Olen aika lailla pettynyt työministeriin

Työministeri Jari Lindström on viime aikoina tehnyt useitakin ulostuloja ja kertonut kokemuksistaan työministerinä. Viimeisen ulostulon keskeisenä viestinä oli, että ”hän on aika lailla pettynyt ay-liikkeeseen” (HS 13.10.2018).  Kritiikin kärki kohdistuu ay-liikkeeseen, joka on kritisoinut hallituksen esityksiä heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa. Lindström on pettynyt ay-liikkeeseen, mutta entä jos minä työelämän tutkijana sanon, että “olen aika lailla pettynyt työministeriin”? Olen seurannut työministerin linjauksia koko hallituskauden ja kirjoittanutkin niistä. Nyt kurkistan taaksepäin aina vuoteen 2016 ja arvioin mitä tuli sanottua.

Lue loppuun

Onko perustulo ideologinen valinta?

Poliittisessa keskustelussa törmää tuon tuostakin väitteisiin, että perustulo olisi ideologinen valinta. Ideologisena valintana se esitettiin myös Kansan Uutisten Viikkolehdessä (17.8.2018). Minä olen kuitenkin tyytymätön tuohon väitteeseen ja sen sisältämään ajatukseen. Väitettäessä, että perustulossa olisi kysymys ideologista valinnasta, silloin aliarvioidaan muita tekijöitä ja johdetaan perustulokeskustelua harhaan.

Lue loppuun

Työvoimapolitiikan paradoksi*

*artikkeli julkaistu samansisältöisenä Alustassa 27.2.2018

Työvoimapolitiikassa on ajauduttu siihen, että työttömyydestä syyllistetään yksilöitä ja vastuuta yhteiskunnan rakenteellisista riskeistä siirretään yksilöille sekä kotitalouksille. Kysymys ei ole vain painopisteen siirtymisestä, vaan myös siitä tavasta, miten työmarkkinoita ja taloutta tarkastellaan ja säädellään. Se, että työvoimapolitiikka riisutaan aktivointipolitiikaksi ja työttömyyden hoidoksi, tarkoittaa että työvoimapolitiikalta viedään pohja pois.

Alustus! Hyvin toimivat työmarkkinat ovat taanneet sen, että työnantajat ovat saaneet koulutettua ja tuottavaa työvoimaa ja työntekijät ammattitaitoaan vastaavaa ja sosiaalisin sopimuksin turvattua työtä. Yhteiskunta on puolestaan hyötynyt siitä, että toimivat työmarkkinat ovat taanneet korkean työhön osallistumiseen asteen ja vaikeistakin rakennemuutoksista on selvitty takaisin talouskasvun ja hyvinvoinnin uralle.

Näistä hyödyistä huolimatta työvoimapolitiikassa vallitsee paradoksi. Mitä pidemmälle instituutiot ja politiikka ovat kehittyneet, sitä kauemmaksi ja vaikeammin saavutettavaksi tavoite tuntuu karkaavan.

Kiistattomat ansiot

Vaikka työvoimapolitiikan kehitys ei ole ollut ristiriidatonta, on työvoimapoliittisten toimien institutionalisoituminen aikaansaanut pienen ihmeen. Koordinoidun työvoimapolitiikan ja sopimustoiminnan keinoin yhteiskunnassa on onnistuttu luomaan järjestelmä, joka on taannut

  • toimivat työmarkkinat
  • korkean työhön osallistumisen asteen
  • työn tuottavuuden jatkuvan kehityksen
  • koordinoidun palkkojen kehityksen ilman inflaatiota
  • työvoiman liikkuvuuden ammatista ja alueelta toiseen
  • hallitut rakennemuutokset.

Tästä kehityksestä ovat hyötyneet kaikki keskeiset toimijat. Työnantajat ovat voineet luottaa siihen, että tarjolla on hyvin koulutettua työvoimaa ja yritykset voivat suunnitella kymmenien vuosien mittaisia investointeja luottaen siihen, että yhteiskunta tukee näitä pyrkimyksiä.

Työntekijät ja työnhakijat ovat puolestaan hyötyneet hyvin toimivista työnvälityspalveluista, muutos- ja työllisyys turvasta sekä koulutuksesta. Yhteiskunnallisesti tuettu koulutus on antanut mahdollisuudet hakeutua ammattitaitoa ja taipumuksia vastaaviin tehtäviin, mahdollistanut työuralla etenemisen ja liikkumisen työpaikasta toiseen.

Valtio ja hallitukset ovat puolestaan hyötyneet tästä kehityksestä niin, että ne ovat voineet luottaa kilpailukyvyn kehittymiseen, talouden stabiliteettiin, korkeaan työhön osallistumisen asteeseen ja verotulojen ja varantojen kertymiseen, ja saaneet sitä kautta edellytykset hyvinvointivaltion menojen rahoittamiseen.

Globalisoituneessa taloudessa työelämän riskit ovat kuitenkin saaneet uudet mittasuhteet ja riskit siirtyneet yhä kauemmaksi yksilöiden, yritysten ja jopa valtioiden kontrollista. Jälkiteollinen kehitys ei ole aikaansaanut ainoastaan murroksia työmarkkinoilla ja tuotantojärjestelmissä, vaan myös yhteiskunnan instituutioissa, mukaan lukien perheen ja kansalaisyhteiskunnan aseman (Bonoli 2007). Vanhojen sosiaalisten ja taloudellisten riskien rinnalle on syntynyt myös uusia riskejä. Ne koskevat työsuhteita ja niiden jatkuvuutta, tuloja ja tulon muodostusta, sosiaaliturvaa ja sen kestävyyttä sekä yksilöiden kotitalouksien kykyä puskuroida riskejä. Monet perinteisistä työvoimapolitiikan tavoitteista, kuten täystyöllisyys ja työsuhteiden jatkuvuus, ovat osoittautuneet ristiriitaisiksi ja vaikeasti saavutettaviksi tavoitteiksi.

Tulisiko työvoimapolitiikan tavoitteita ja keinoja arvioida uudestaan ottaen huomioon talouden ja yhteiskunnan muutokset sekä työntekijöiden arvojen muutokset?

Ratkaisemattomat ongelmat

Ansioistaan huolimatta työvoimapolitiikassa on paradoksi. Vaikka voimavarat, kansalliset järjestelmät ja kansainvälinen koordinaatio ovat kehittyneet, sellaisetkin tavoitteet, kuten työvoiman saatavuus, korkea työllisyysaste, työvoiman ammatillinen ja alueellinen liikkuvuus sekä työaikajoustavuuden turvaaminen ovat osoittautuneet käytännössä ristiriitaisiksi ja vaikeasti saavutettaviksi.

Korkeaa työhön osallistumista ja työllisyysastetta pidetään laajasti hyväksyttynä ja lähes välttämättömänä tavoitteena, jotta yhteiskunta voisi ylläpitää ja edelleen kehittää koulutus-, terveys- ja hyvinvointi palveluja ja turvata sosiaali- ja eläketurvan. Historiallisesti katsoen niin työhön osallistumisen aste kuin työllisyysastekin ovat kasvaneet, mutta poliitikkojen nälkä on suurempi kuin se mitä on saavutettu. Työvoimapolitiikkaa ohjaa korkean työllisyysasteen tavoite, vaikka se olisi ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa.

Työllisyysjärjestelmän kestävyyden kannalta on kuitenkin perusteltua kysyä, onko viisasta pitää korkeaa työllisyysastetta itseisarvona, jos vastassa on talouskasvun rajat ja toisaalta kotitalouksien kestokyky. Ansiotyön osuuden ja työtuntien kasvaessa kasvaa myös hoitovaje ja se polkee muita arvoja, kuten työssäkäyvien mahdollisuuksia sovittaa yhteen hoiva ja ansiotyö. Korkea työllisyysasteen tavoite voi olla ristiriidassa myös elinikäisen oppimisen tavoitteiden ja reproduktio-oikeuksien kanssa. Pitäisikö siis poliitikkoja muistuttaa myös näistä tosiasioista, kun puhutaan työllisyysasteen nostamisesta ja Suomea verrataan toisiin maihin.

Työvoimapolitiikan, ja erityisesti työttömien työllistämisen, johtolankana on jo vuosikymmenen ajan pidetty periaatetta, että työn vastaanottamisen ja työllistämisen tulee olla houkuttelevaa. Tässä yhteydessä on viitattu Tanskan kokemuksiin ja ennen kaikkea siihen, että Tanskassa työttömien on liikkuvuus suurempaa kuin muissa Pohjoismaissa. Samaiseen Tanskan esimerkkiin vedoten on vaadittu lisää joustavuutta työsuhteiden solmimiseen ja purkamiseen, vaikka OECD:n vertailujen mukaan Suomen työllisyysturva on Pohjoismaista kaikkein heikoin (Harsløf &Ulmestig 2013, 210-215).

Tästä työllisyysturvan heikentämisen linjasta on pidetty kiinni siitäkin huolimatta, että empiiriset tutkimukset osoittavat, että työllisyysturvan höllentämisellä ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta nuorten työttömyysasteen kehitykseen. Työllisyysturvan normien purkaminen ei ratkaise työttömyysongelmaa, vaan pikemminkin se johtaa määräaikaisten työsuhteiden osuuden kasvuun (Gebel&Giesecke 2016). Se taas syventää entisestää työmarkkinoiden sisäisiä jakoja. Työllisyysturvan purkajia ei tunnu huolettavan myöskään se tosiasia, että todennäköisyys sille, että työntekijä menettää työpaikkansa seuraavan vuoden aikana, on Pohjoismaista korkeinta juuri Tanskassa ja pienintä Ruotsissa (Harsløf &Ulmestig 2013, 210). Tanska tosin kompensoi tätä riskiä muita Pohjoismaita anteliaammalla työttömyysturvalla, mutta siitähän ei puhuta.

Politiikassa on taipumuksena uskoa, että työttömien työllistymisen esteenä olisivat ”kannustinloukut”. Näin uskotaan, vaikka niin etuisuuksien vaikutukset kuin työntekijän oman aktiivisuuden hyödyt ovat sidoksissa työmarkkinoiden rakenteisiin ja kilpailuolosuhteisiin. Tutkimusten mukaan samallakin koulutuksella ja saman ikäisenä työllistymisen edellytykset vaihtelevat nousu- ja laskusuhdanteiden aikana (Liu, Salvanes & Sørensen 2012; Jolkkonen, Koistinen, Kurvinen, Lipiäinen, Nummi & Virtanen 2017). Sekin on osoitettu, että työttömien työllistyminen ei ole kiinni vain siitä, mitkä ovat heidän yksilölliset vahvuutensa, vaan siitä, mitkä ovat ne ryhmät, joiden kanssa he joutuvat kilpailemaa avoimista työpaikoista ja miten työnantajat asennoituvat työttömiin työnhakijoina.

Neljäs työvoimapoliittista keskustelua hallinnut aihe on ollut huoli väestön ja työvoiman ikääntymisestä, huoltosuhteen kasvusta sekä niiden aiheuttamista kustannuspaineista valtion talouteen. Huolidiskurssi on vallinnut, vaikka työurat ovat pidentyneet ja yhä suurempi osa eläkkeelle siirtyneistä jatkaa työntekoa. Tämä koskee erityisesti hyvin koulutettuja asiantuntijoita ja erityistaitoja omaavaa työvoimaa. Tässä suhteessa työelämässä on tapahtunut pieni ihme. Yritykset ja yhteisöt ovat tarttuneet tähän erityisosaajien työvoimaan ja kehittäneet sellaisia työsuhde- ja aikajärjestelyjä, jotka motivoivat eläkeläisiä jatkamaan työntekoa. Journalistit, lääkärit, psykologit, opettajat, tutkijat ja monet muut ryhmät ovat hyviä esimerkkejä työhön osallistumisen muotojen monimuotoistumisesta iän kasvaessa. Todellisuudessa ilmiön mittasuhteita ei tunneta eikä ilmiö ei näy tilastoissa ja tavassa, jolla työllisyyttä mitataan.

Haukutaanko siis työvoimapoliittisessa keskustelussa väärää puuta?

Työvoimapolitiikan sokea piste

Työvoimapolitiikalla on kiistattomat ansiot, mutta nyt se on ajautunut näköalattomaan ja voimattomaan tilaan. Silloin kun hyvinvointivaltiota ja työvoimapolitiikkaa lähdettiin kehittämään, politiikan lähtökohtana oli suojella kansalaisia kohtalokkailta vastoinkäymisiltä. Kehittämällä vakuutuksia tapaturmien, sairauden, työttömyyden, leskeyden ja vanhuuden varalle yhteiskunta on hyväksynyt ajatuksen, että yksilöiden kokemat riskit ovat luonteeltaan rakenteellisia ja yksilön oman kontrollin ulkopuolella (Rothstein 1994). Tämä näkökulma näkyi erityisesti työvoimapolitiikassa, joka on pyrkinyt puskuroimaan talouden epävakauden, rakennemuutosten, joukkoirtisanomisten ja työttömyyden aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia riskejä. Nyt työvoimapolitiikassa on ajauduttu siihen, että työttömyydestä syyllistetään yksilöitä ja vastuuta yhteiskunnan rakenteellisista riskeistä siirretään yksilöille sekä kotitalouksille.

Kysymys ei ole vain painopisteen siirtymisestä, vaan myös siitä tavasta, miten työmarkkinoita ja taloutta tarkastellaan ja säädellään. Se, että työvoimapolitiikka riisutaan aktivointipolitiikaksi ja työttömyyden hoidoksi, tarkoittaa että työvoimapolitiikalta viedään pohja pois. Talouden globalisoituessa ja työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyessä työvoimapolitiikka kaipaisi uuden vision.

Mitä vahvemmaksi talouden globaali side kehittyy, sitä kauemmaksi karkaa myös valta ja sitä vaikeammaksi käyvät työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet. Näissä uusissa olosuhteissa työelämän riskit ovat saaneet myös uudet mittasuhteet ja siirtyneet yksilöiden, yritysten ja jopa valtioiden kontrollin ulkopuolelle. Eikö tämä tarkoita, että työvoimapoliittisten ongelmien ratkaiseminen edellyttäisi myös ratkaisua taloudellisen demokratian ja solidaarisuuden kysymyksiin?

Kun työn ja hyvinvoinnin tulevaisuutta arvioidaan näiden kansainvälisten rakenteiden ja sidosten puitteissa, politiikan tekijöiksi ja vastuun kantajiksi tulisi kutsua kaikki relevantit toimijat ja tahot, kuten kansainväliset toimivat yritykset ja kansalaisjärjestöt.

Perspektiivin laajentaminen edellyttäisi, että työvoimapolitiikassa olisi rohkeasti ylitettävä myös EU-säännösten ja politiikan raamit. Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää työvoimapolitiikkaa ei voida rakentaa enää sellaisten yksioikoisten ideoiden ja mittareiden varaan, kuten työllisyysaste, vaan huomioon ottaen yksilöiden ja kotitalouksien muuttuvat tarpeet, taidot ja voimavarat sekä hyvinvointiodotukset. Sen sijaan, että työttömille ja pakolaisille heilutetaan keppiä ja porkkanaa, olisi viisaampaa luoda työmarkkinoilla reilut ja työntekijöiden oikeudet tunnistavat kilpailuolosuhteet.

Lähteitä

Bonoli, G. (2007) Time Matters – Postindustrialization, New Social Risks, and Welfare State Adaptation in Advanced Industrial Democracies. Comparative Political Studies Vol 40, Issue 5, 2007.

Harsløf, I. & Ulmestig, R. (2013) Changing social risks and social policy responses in the Nordic welfare states.

Jolkkonen, A, Koistinen, P. Kurvinen, A. Lipiäinen, L. Nummi, T & Virtanen, P.(2017) Time of Displacement as a Predictor of Re-employment. Nordic Journal of working life studies. Vol 7, No 2

Gebel, M. & Giesecke, J. (2016) Does Deregulation Help? The Impact of Employment Protection Reforms on Youths’ Unemployment and Temporary Employment Risks in Europe. European Sociological Review, 2016, 1–15 doi: 10.1093/esr/jcw022

Liu, K. Salvanes, K. G. & Sørensen, E. Ø.(2012) Good Skills in Bad Times: Cyclical Skill Mismatch and the Long-Term Effects of Graduating in a Recession. Paper provided by Institute for the Study of Labor (IZA) in its series IZA Discussion Papers with number 6820

Rothstein, B. (1994) Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik.

Tulisiko Raamattu kääntää köyhien kielelle?

Pertti Koistinen

Joulu on jo lähellä ja pian kaikki luukut avattu, paitsi tämä viimeinen: ”Tulisiko Raamattu kääntää köyhien kielelle?” En tiedä miksi, mutta aina näin joulun alla, kun yhdet juhlivat kulutusjuhlia ja toiset kärvöttelevät toimeentulon rajalla, en voi väistää ajatusta, jonka Paavo Haavikko esitti jo kaksikymmentä vuotta sitten (1996). Hän kirjoitti runon “Bibeln bör översättas till fattigas språk”. Jollakin tapaa tuo ajatus tuntuu nyt ajankohtaisemmalta kuin koskaan ennen. Näin yksin jo siitä syystä, että Suomen talouskasvu on huipussaan, mutta juuri sen nimissä hallitus lupaa leikata työttömiltä ja lisää työttömien nöyryytystä työttömyysturvan aktiivimallin avulla.

Lue loppuun

Venäjän muuttovirrat ja paineet

Pertti Koistinen & Oxana Krutova

Kun Suomessa huolestuttiin syksyn 2015 ja kevään 2016 rajanylityksistä Venäjältä Suomeen huomion kohteena olivat vain jäävuoren huippu. Varjoon jäi suuri köli, josta virta purkautui. Tässä kirjoituksessa pohdimme sitä, millaisen paineen alla Venäjän sisäiset pakolaiset elävät, ja millaisia paineita se mahdollisesti aiheuttaa Venäjän ja Euroopan unionin, ja siinä yhteydessä myös Suomen, rajoille ja maahanmuuttopolitiikkaan.

Siihen nähden millaisista mittasuhteista Venäjän sisäisissä pakolaisvirroissa ja muuttoliikkeessä on kyse, näyttäa siltä, että Venäjä on hallinnut hyvin ulkoiset rajansa, mutta se mikä odottaa ratkaisua, on miten Venäjä ratkaiseen maan sisällä niin pakolaisten kuin entisistä Neuvostoliiton jäsenmaista tulevan liikkuvan väestön sosiaaliset ongelmat. Suuri osa tästä ryhmästä on integroitunut Venäjän työmarkkinoille ja siten tukenut maan vaurastumista, mutta merkittävä osa on markginaalisessa asemassa. Venäjän maahanmuuttovirasto arvioi joulukuussa 2013 että maassa asui 3,5 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa.

Lue loppuun

Väärää lääkettä työttömälle?

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyydestä on tullut krooninen ongelma niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa. Sitä on lääkitty purkamalla työntekijöiden työllisyys- ja sosiaaliturvaa ja niin työvoimapalveluja kuin sosiaaliturvaakin on muutettu vastikkeelliseksi. Nyt vuorossa ovat keinot, jotka tähtäävät palkkojen sopimuspohjaisten alarajan poistamiseen sekä työttömyysturvan entistä tiukempaan sääntelyyn. Kaiken tämän takana on ajatus, että työllisyysturvan ehtojen kiristäminen ja tilapäisten töiden vastaanottamisen helpottaminen madaltamalla työnantajan velvoitteita, rohkaisee työnantajia palkkaamaan työntekijöitä ja auttaa työttömiä integroitumaan takaisin työelämään. Mutta perustuvatko tällaiset reseptit faktoihin vai onko kyseessä vain ideologinen ajatus? Ainakin uusimpien tutkimusten mukaan hallitus syöttää työttömille väärää lääkkettä.

Lue loppuun

Katoava keskiluokka?

Työelämän tutkijoiden kansainvälisessä konferenssissa (IWPLMS) Barcelonassa käytiin mielenkiintoinen keskustelu aiheesta taantuma ja katoava keskiluokka. Teoria katoavasta keskiluokastahan syntyi 1980 –luvun lopussa kehittyneissä teollisuusmaissa ja levisi myöhemmin myös kehittyviin maihin ja entisiin sosialistimaihin. Tuolloin ajatuksena oli, että keskiluokka olisi keskeisessä asemassa ja turvaisi yhteiskunnan taloudellista ja poliittista stabiliteettia. 2000 –luvun kiisi on syönyt hyvää ammattitaitoa vaativia työtehtäviä ja heikentäneet keskiluokkaan kuuluvien yhteiskunnallista ja taloudellista asemaa. Mutta onko sittenkään kyse vain katoavasta keskiluokasta vai myös kasvavasta osattomien luokasta.

Lue loppuun

Tuleeko perustulo ja täyttääkö se toiveet?

Perustulo sai uutta potkua, kun Olli Kankaan johtama työryhmä esitti valtioneuvostolle arvionsa perustulon kokeilun malleista ja toteuttamisen tavoista (Kangas & Pulkka 2016). Esitys sisältää laskelmia erilaisten perustulomallinen taloudellisista vaikutuksista yksilöille ja kotitalouksille ja myös arvion siitä miten perustulo suhteutuisi muihin sosiaaliturva- ja tulonsiirtojärjestelmiin ja sitä kautta etuisuuksien jakautumiseen. Kolmanneksi se sisältää ehdotuksen siitä miten perustulokokeilu tulisi toteuttaa niin, että tuottaisi tietoa siitä ketkä perustulosta hyötyisivät eniten ja miten perustulo vaikuttaa etua saaneiden työmarkkinakäyttäytymiseen.

Lue loppuun

Yhteiskuntasopimus globaalin talouden puristuksessa

Suomella on erityistä kokemusta yhteiskuntasopimuksista, joilla on tavoiteltu rakenteellisia uudistuksia ja kansallisen kilpailukyvyn parantamista. Tulevaisuuteen kohdistuvana yhteiskunnallisena valintana yhteiskuntasopimus keskittyy parhaimmillaan suuriin kysymyksiin, joissa on sovittu taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen peruslinjoista sekä vallan ja hyvinvoinnin jaosta. Mutta miten tämä onnistuu tilanteessa, jossa taloudelliset ja yhteiskunnalliset intressit ovat eriytyneet ja talous globalisoitunut? Ovatko talouden ja politiikan etupiirit valmiit vallan ja vastuun jakoon? Lue loppuun