Opiskelu ja tutkimus Salzburgin yliopistossa

Maija Ojala-Fulwood
Tampereen yliopisto / Salzburgin yliopisto

Yliopistojen väliset sopimukset sekä kansainväliset ohjelmat kuten Erasmus mahdollistavat opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan liikkuvuutta. Tampereen yliopistolla on Erasmus-vaihtosopimus Salzburgin yliopiston kanssa, jota voivat hyödyntää opiskelija ja työsuhteessa oleva henkilökunta. Toistaiseksi akateeminen liikkuvuus Tampereen ja Salzburgin välillä on kuitenkin ollut melko vähäistä. Salzburgin yliopiston historian oppiaineessa toivotaan liikkuvuuden lisääntyvän ja he ottaisivat mielellään vastaan opiskelijoita ja tutkijoita Suomesta ja Tampereelta.

UniPark rakennuksen ylimmän kerroksen luentosaleista , kattoterassilta ja terassin kahvilasta avautuvat huikeat näkymät kaupunkiin ja ympäröivään vuoristoon. Festung -linnoituksesta ruhtinas arkkipiispa johti maakuntaa ja kaupunkilaisväestöä keskiajalla.

Seuraavassa esittelen opiskelu- ja tutkimusmahdollisuuksia Salzburgin yliopistossa erityisesti vanhempien aikojen näkökulmasta. Lisäksi kerron lyhyesti yliopiston syntyhistoriasta. Linkit löytyvät kirjoituksen lopusta.

Opiskelu

Pääpiirteissään kandidaatin ja maisterin opinnot Salzburgin yliopistossa rakentuvat kuten Tampereella ja muissa suomalaisissa yliopistoissa. Historiaoppiaineista on valittavana kolme: yleinen historia, taidehistoria sekä muinaistieteet (Altertumswissenschaften), joka pitää sisällään antiikintutkimusta, klassisten kielien opetusta sekä arkeologiaa. Suurin osa kursseista on saksaksi, mutta jonkin verran on myös tarjolla englanninkielistä opetusta.

Varsinaisille opiskelijoille opintoihin kuuluu pakollisena osana vähintään yksi ekskursio. Historiaoppiaineissa näitä järjestetään useista eri teemoista, jotka ovat osa oppiaineiden painopisteitä. Kuluvana lukuvuotena ohjelmassa on mm. ekskursiot Kaukasiaan (Silkkitien jäljillä), Marokkoon, Israeliin ja Ventesiaan!

Halutessaan opiskelijat voivat suorittaa myös monitieteisen opintoja täydentävän opintokokonaisuuden. Ne ovat laajuudeltaan 12−36 ECTS ja voivat sisältyä myös sivuaineisiin. Yliopistossa on tarjolla liki 20 tällaista eri teemoihin keskittyvää täydennyskokonaisuutta. Teemoihin lukeutuvat esimerkiksi Köyhyys ja sosiaalinen marginalisoituminen, Gender studies, Keskiajan ja uuden ajan alun monitieteinen tutkimus sekä Migration studies.

Keskiajan ja uuden ajan alun monitieteinen täydennyskokonaisuus sisältää mm. juutalaista kulttuurihistoriaa, keskiajan arkeologiaa, filologiaa, taidehistoriaa, filosofiaa, teologiaa sekä lääketieteenhistoriaa. Migration studies opintokokonaisuuteen voi valita eri tason kursseja mm. sosiaalitieteistä, historiasta, maantieteistä, oikeustieteistä ja tiedotusopista. Siirtolaisuuden historiasta on tarjonnassa kursseja, jotka käsittelevät mm. liikkuvuutta urheilijabiografioiden kautta ja pakolaisuutta 1900-luvulla.

Yliopiston varhaisvaiheet

Salzburgin yliopiston katolisen teologian tiedekunta sijaitsee ns. vanhassa yliopistorakennuksessa, jossa opetustoiminta alkoi 1600-luvulla.

”Korkean koulun” perustamista Salzburgiin suunniteltiin 1500-luvun lopulta lähtien. Asian primus motoreina toimivat ruhtinasarkkipiispat Wolf Dietrich von Raitenau (1559−1617) ja Marcus Sitticus (1575−1619). Kaupungissa toimineet luostarijärjestöt, erityisesti fransiskaanit ja jesuiitat, suhtautuivat asiaan kuitenkin kielteisesti eivätkä halunneet ottaa opetusta harteilleen. Lopulta Marcus Sitticuksen onnistui neuvotella opetuksen järjestämisestä Benediktiiniläissääntökunnan kanssa.

Marcuksen varhaisen kuoleman takia kunnian varsinaisesta perustamisesta saa hänen seuraajansa arkkipiispa Paris Graf von Lodron (1586−1653), jonka nimeä yliopisto kantaa.  Viralliseen perustamiseen vaaditut privilegiot tulivat keskellä 30-vuotista sotaa kalliiksi. Lopulta kahden vuoden neuvottelujen jälkeen yliopisto perustettiin keisarillisella suostumuksella vuonna 1622.

Keskiajalta aina 1800-luvulle saakka Salzburgin ruhtinaskuntaa hallitsivat kaupungin arkkipiispat. ”Alppien Rooman” vaurauden lähteenä oli ennen kaikkea valkoinen kulta eli suola. Ruhtinasarkkipiispat rakennuttivat prameilevia residenssejä sekä muita hallintorakennuksia. Osa nk. vanhasta residenssistä on museona, jossa pääsee tutustumaan renessanssiruhtinaiden asuin- ja edustustiloihin sekä heidän taidekokoelmiinsa. Osa on puolestaan yliopiston käytössä.

Vanhan residenssin Toskana-siivessä sijaitsee oikeustieteellinen tiedekunta. Tiedekunnan aulan Salla Terranan kattoa koristavat 1600-luvun alun maalaukset arkkipiispan vaakunoineen. Lisäksi oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston yksi päälukusali on nähtävyys jo itsessään. Tämän nk. Landkartengallerian seinämalaukset esittävät sen ajan tunnettua Eurooppaa sekä eri maiden kaupunkeja. Maalaukset paljastuivat vasta 1986 remontoinnin yhteydessä.

Tutkimus ja arkistot

Historiantutkijalle yliopiston kirjasto ja arkisto, kaupunginarkisto sekä maakunta-arkisto tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia. Yliopiston kirjaston kokoelmissa on 375 keskiaikaista käsikirjoitusta vuosilta 700−1600. Näistä saksankieliset on digitalisoitu ja ne voi ostaa CD-Romina. Osaan voi myös tutustua kirjaston nettisivujen kautta.

Teologisen tiedekunnan rakennuksia

Kaupunginarkisto tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia esimerkiksi väestöhistorian, kiltojen ja ammattikuntien, kauppiassukujen sekä sosiaali-ja terveyspalveluiden tutkimiseen. Osaan materiaalista pääsee tutustumaan verkossa. Digitoituja aineistoja ovat esimerkiksi kaupungin valakirjat, jotka ovat säilyneet lähes yhtenäisenä sarjana 1440-luvulta 1900-luvun alkuun.

Kaupungin valakirjoihin kirjattiin kaikki kaupungin porvarisoikeuden lunastaneet henkilöt. Porvarisoikeuden myötä he saivat harjoittaa kunniallista kauppiaan tai käsityöläisen ammattia, mutta olivat myös velvoitettuja maksamaan veroja ja osallistumaan kaupungin puolustukseen. Erona monien muiden kaupunkien valakirjoihin on Salzburgin kirjoihin lähes poikkeuksetta kirjoitettu myös uuden porvarin ammatti ja alkuvaiheessa myös synnyinkaupunki. Vuonna 1442, lähes kaikki kaupungin uusista porvareista olivat siirtolaisia.

Kaupunkivalakirjat ovat osa kaupunginarkiston siirtolaisuus-kokoelmaa (Migrationsarchiv), johon voi niin ikään tutustua verkossa. Kokoelmassa on esimerkiksi siirtolaisuusbiografioita, siirtolaisten kirjeitä ja päiväkirjoja myöhemmiltä vuosisadoilta, vuoden 1956 Unkarista pakoon liittyvää materiaalia, videoita sekä haastatteluja. Henkilösuojan takia monet aineistot ovat vain osittain verkossa ja kokonaisuudessaan saatavilla ainoastaan paikan päällä.

Kaupunginarkisto, Migrationsarchiv https://www.stadt-salzburg.at/migrationsdatenbank/

Yliopiston kirjaston käsikirjoituskokoelmat: http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/webseite/hsskat.htm

Landkartengallerie http://www.ubs.sbg.ac.at/rw/allgemein/landkarten/index.htm