Opiskelutaito- ja urasuunnitteluryhmien kuvaukset

Työelämäasiantuntijoiden ja opintopsykologin ryhmäohjauksia opintojen ja urasuunnittelun tueksi järjestetään säännöllisesti yleensä vuosittain tai lukukausittain. Näin opiskelija voi hakea ryhmään sinä opiskeluvuotena, joilloin aihepiiri on juuri itselle ajankohtainen. Ryhmiin osallistumisesta ei saa opintopisteitä, ja ne lähtökohtaisesti täydentävät omiin opintoihin sisältyvää ohjausta. Ohjauksen ja hyvinvoinnin ryhmät on tarkoitettu Tampereen yliopiston kaikkien alojen niille tutkinto-opiskelijoille, jotka kokevat hyötyvänsä ryhmäohjauksesta opiskelun ja valmistumisen tukena.

1. Opiskelutaitoryhmät

Taitoa opiskeluun -ryhmätyöpaja

Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely – ryhmätyöpaja

 

2. Urasuunnittelun ryhmäohjaukset

Matkalla maisterin töihin -ryhmäkoulutus

Urasuunnitteluryhmä

Harjoittelupaikka haussa -ryhmäkoulutus

Career Planning Workshop for International Degree Students

 

1.Opiskelutaitoryhmät

Taitoa opiskeluun -ryhmätyöpaja

Ryhmätyöpaja on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille, jotka kokevat tarvetta vertaistuelle ja opiskelutaitojen kehittämiselle erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen alueella. Ryhmätyöpaja koostuu kolmesta kokoontumisesta, joiden teemat ovat 1. oppimisen strategiat ja opiskelutaidot, 2. muisti ja tekstien oppiminen ja 3. tieteellinen kirjoittaminen ja kirjoittamisen esteet. Ryhmätyöpajassa keskustellaan, tehdään harjoituksia ja kuunnellaan alustuksia. Lisäksi osallistujat tekevät pieniä välitehtäviä. Tarkoituksena on tarkastella omia toimintatapoja ja löytää tapoja kehittää omia opiskelutaitoja. Ryhmää vetää opintopsykologi Taija Tuominen. Lisätietoja opintopsykologi[at]uta.fi. Ryhmätyöpaja toteutetaan tarpeen mukaan.

Ajankäyttö, aikaansaaminen ja kuormituksen säätely -ryhmätyöpaja

Ryhmätyöpaja on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille, joilla on vaikeuksia tarttua opiskeluun ja saada tehtyä opintosuorituksia loppuun. Ryhmätyöpaja koostuu kolmesta kokoontumisesta, joiden teemat ovat 1. ajankäyttö, 2. aikaansaaminen ja 3. kuormituksen säätely. Ryhmätyöpajassa keskustellaan, tehdään harjoituksia ja kuunnellaan pieniä alustuksia. Lisäksi osallistujat tekevät pieniä ennakko- ja välitehtäviä. Tarkoituksena on tarkastella omia toimintatapoja ja etsiä tapoja kehittää omaa toimintaa kohti tasapainoisempaa ajankäyttöä. Ryhmää vetää opintopsykologi Taija Tuominen. Ryhmätyöpaja toteutetaan tarpeen mukaan. Lisätietoja opintopsykologi[at]uta.fi.


2. Urasuunnittelun ryhmäohjaus

Matkalla maisterin töihin -ryhmäkoulutus

Kevät ja syyslukukausittain järjestettävän kahden iltapäivän koulutuksen tavoite on antaa jäsenneltyä tietoa työnhakuprosessin kokonaisuudesta, mikä tukee oman työnhaun systemaattista arviointia. Ryhmä on tarkoitettu eri alojen loppuvaiheen perustutkinto-opiskeljoille ja vastavalmistuneille. Koulutuksessa haetaan välineitä osaamisen tunnistamiseen sekä työnhakuun hakemuksista aina haastattelutilanteeseen.Koulutuksessa on mahdollisuus jakaa kokemuksia työnhakutilanteista samassa vaiheessa olevien eri alojen opiskelijoiden kanssa. Koulutuksen liittyy kiinteänä osana välitehtävä (oma hakemus ja ansioluettelo), joihin toinen koulutuspäivä pohjautuu. Ryhmämuotoinen koulutus toteutetaan keväisin ja syksyisin. Kouluttajina työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Reeta Lehmusoksa. Lisätietoja uraohjaaja[at]uta.fi.

Urasuunnitteluryhmä

Lukuvuosittain järjestettävässä Urasuunnitteluryhmässä on neljä lähitapaamista ja välitehtävänä rakennetaan omat työnhaun asiakirjat (hakemus ja ansioluettelo). Urasuunnitteluryhmä on tarkoitettu Tampereen yliopiston eri alojen perustutkinto-opiskelijoille, joille on ajankohtaista pohtia syvemmin opiskelu- sekä urasuunnitelmiaan esim. graduvaiheessa tai maisteriopintoihin siirtymisen vaiheessa. Urasuunnitteluryhmän tavoitteena on antaa valmiuksia hahmottaa työmarkkinoita ja erilaisia mahdollisia työtehtäviä. Osallistuja saa ryhmätyöskentelyn kautta mahdollisuuden suhteuttaa omaa osaamistaan ja tavoitteitaan työelämän osaamistarpeisiin. Koulutuksen tavoitteena on tietopohjan vahvistumisen ja tehtävien harjoitteiden kautta antaa valmiuksia aiempaa tehokkaampaan oman osaamisen kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Jokaiselle tarjotaan myös mahdollisuus saada kokemus ja palaute yhdestä henkilöarviointimenetelmästä (toimintatapa-analyysi). Kouluttajina toimivat työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Reeta Lehmusoksa. Lisätietoja uraohjaaja[at]uta.fi.

Harjoittelupaikka haussa -ryhmäkoulutus

Lukuvuosittain järjestettävän monialaisen ryhmän tavoitteena on tukea opintoihin liittyvän harjoittelupaikan hakua. Ryhmässä pysähdytään tunnistamaan omia tavoitteita ja vahvuuksia suhteessa toiveiden mukaisten harjoittelupaikkojen hakuun, sekä lavennetaan ajatusta mahdollisista tehtävä- ja työnantajasuunnista. Ryhmässä myös avataan harjoittelupaikan haun prosessia ja pohditaan erottautumisen keinoja antamalla ja saamalla palautetta ryhmäläisten omien työnhakupapereiden pohjalta. Ryhmä kokoontuu kahdesti. Koulutukseen liittyy kiinteänä osana välitehtävä (oma hakemus ja ansioluettelo), joihin toinen koulutuspäivä pohjautuu. Kouluttajina työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Reeta Lehmusoksa. Lisätietoja uraohjaaja[at]uta.fi.

Career planning workshop for international degree students

Career Planning Workshop is organised once or twice per year and is carried out in four parts. The workshop aims to prepare for the job application process in Finland and teaches how to communicate effectively about your knowledge and skills. The workshop is offered for the international degree students of the University of Tampere who intend to stay in Finland after finishing their degrees (Master`s degree or PhD). Participants are recommended to take part in all four sessions. Content of the Workshop: 1.Get to know your strengths and weaknesses, potential and opportunities. 2.Job application process in Finland. 3. Everybody brings their own application documents (Cover letter and resumé) for personal feedback. 4. Interview. Workshop is held by Career coach – MSc in psychology Mariska Roelofs and is organized by Study services of University of Tampere. More information uraohjaaja[at]uta.fi.