Terveystieteilijä korkeakoulutuksen tutkijana ja kehittäjänä

Korkeakoulutuksen kenttä elää tällä hetkellä suurta murroksen aikaa, kiivaan digitalisoitumisen ja muiden ajassamme aktiivisesti vaikuttavien muutospaineiden vuoksi. Myös korkeakouluopetus hyötyy nykypäivän digitaalisista mahdollisuuksista, niiden testaamisesta, soveltamisesta ja kehittämisestä. Opiskelija hyötyy joustavista mahdollisuuksista, ajasta ja paikasta riippumattomista toteutuksista, elämäntilanteen mukana muuttuvista aikatauluista, opintojen suorittamisesta omaan tahtiin. Näiden mahdollisuuksien viemiseksi kiinteäksi osaksi opettajien käytännön työtä, tarvitaan ketteriä, rohkeita ja innovatiivisia avauksia, jotka voivat korkeakouluopetuksen, joskus jopa hyvinkin perinteisiä, malleja muuttaa. Tätä muutosta tukevassa tutkimus- ja kehittämistyössä olen terveystieteilijänä ja saanut olla vahvasti mukana viime vuosien aikana.

Miten kaikki saikaan alkunsa?
Niin kuin moni tutkimus- ja kehittämistyö, myös tämä sai alkunsa opettajan arkisesta työstä ja siihen liittyvistä ajatuksista ja oivalluksista. Miten itse haluaisin opettaa? Miten opiskelijat haluaisivat opiskella? Mitä pidän tärkeänä? Mitä oppijan pitäisi osata ja miten sen voisi joustavasti saavuttaa? Unohtamatta opetuksen korkeaa laatua, opiskelijoiden tyytyväisyyttä ja osaamisen vaikuttavuutta. Uusien menetelmien tulisi tuottaa vähintään yhtä hyvää tulosta kuin perinteistenkin, mielellään vähän enemmän. Luentopainotteisen lähiopetuksen, materiaalin jakamiseen perustuvien verkkokurssien ja käytännön harjoitteiden tueksi tarvittiin jotain muuta. Syntyi ”hullu” idea digitaalisesta ympäristöstä, jossa kaikki tarvittavat oppimisresurssit voisi yhdistää yhdeksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi, jota voisi hyödyntää missä ja milloin tahansa, millä tahansa päätelaitteella.

Ja näin syntyy ubiikki 360-oppimisympäristö
Ubiikissa 360-oppimisympäristössä yhdistyvät joustavaksi kokonaisuudeksi digitaaliset resurssit, autenttinen laboratorioympäristö, funktionaaliset objektit ja mobiililaitteet (kuvio 1). Syntyy ubiikki ympäristö, joustava, tilannesidonnainen, personoitu, interaktiivinen, jossa eri sisältöjen välillä voi liikkua objektien ja sensorien avulla ja jossa opiskella voi itselleen sopivaan aikaan, niin että side teorian ja käytännön välille muodostuu mahdollisimman tiukaksi. Reitti autenttisesta ympäristöstä digitaaliseen on yhtä helppo kuin digitaalisesta autenttiseen (kuvio 2.)


Kuvio 1. Esimerkkinäkymä ubiikin 360-oppimisympäristön digitaaliseen käyttöliittymään.
 Ubiikissa ympäristössä:
 – opiskelu on joustavaa, tilannesidonnaista, personoitua, interaktiivista
 – autenttinen opiskeluympäristö, digitaaliset resurssit, toiminnalliset objektit, sensoriteknologiat ja mobiililaitteet yhdistyvät
 – oppimistilanteet simuloivat reaalimaailman tilanteita ja teoria yhdistyy käytännön tekemiseen
 – osaaminen on ollut vähintään yhtä korkealla tasolla kuin perinteisiä menetelmiä hyödynnettäessä
 – opiskelijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä nykyteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin.


Kuvio 2. QR-koodi, jonka skannaamalla voit tehdä videokierroksen oppimisympäristöön.

Tämä kokonaisuus syntyi vuosien systemaattisen kehittämis- ja tutkimustyön tuloksena. Prosessin aikana opetuksen perinteisiä, pedagogisia käytänteitä on ravisteltu uudenlaisilla toimintamalleilla. Opiskelijat ovat alusta asti olleet mukana, tyytyväisiä ja oppineet hyvin. Se on ollut eteenpäin vievä voima, jonka vuoksi on kannattanut jatkaa. Uskoa siihen ”hulluun” ideaan, joka nousi esiin vuosia sitten. Ideaan, joka silloin vielä oli kaukana tulevaisuudessa, horisontissa hyvin kirkkaana.

Mikä korkeakouluopetuksessa muuttui?
Näiden vuosien aikana on huimin harppauksin edetty perinteisistä, materiaalin jakamiseen perustuvista, verkkokursseista interaktiivisiin ja yhteisöllisiin kokonaisuuksiin, joissa opiskelija voi tuntea olevansa osa yhteisöä opiskellessaan muuallakin kuin korkeakoulujen tiloissa. Hartiavoimin on avattu uusia ovia, rakennettu uusia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat pedagogisten menetelmien, mallien, ympäristöjen, sisältöjen, tekniikoiden ja laitteiden yhdistelemisen laajoiksi kokonaisuuksiksi, jotka mahdollistavat opetuksen toteuttamisen laadukkaalla ja vaikuttavalla tavalla.

Kehitetty ubiikki 360-oppimisympäristö on otettu laajasti käyttöön Metropolia ammattikorkeakoulun terveyden- ja hoitamisen tutkinnoissa. Se on mahdollistanut konkreettisen, yhteisöllisen kehittämisen opettajien keskuudessa, jossa kuin vahingossa on syntynyt tutkintojen yhteisiä sisältöjä, visuaalisesti uudenlaiseen malliin. Ubiikkien laboratorioympäristöjen kehittämistyön jatkeeksi ovat syntyneet röntgen, suun terveydenhoidon klinikka, neuvola, optikkomyymälä, kirjasto. Ja lisää sovelluskohteita nousee esiin koko ajan.

Tämäkin kehittämis- ja tutkimusprosessi on ollut pitkä mutta ehdottomasti kaiken kokemani vaivan arvoinen. Tässä kohtaan on välitilinpäätöksen ja yhteenvedon aika. Sen jälkeen voi taas rauhassa tähyillä horisonttiin. Siellä näkyy taas jotain todella mielenkiintoista 🙂

Mari Virtanen
TtM, tohtoriopiskelija (Oulun yliopisto)
Digipäällikkö (Metropolia AMK)