Statutes

STADGAR FÖR FÖRENINGEN NORDISKA TEATERFORSKARE

1. NAMN

Föreningens namn är ”Nordiska teaterforskare”

2. MÅLSÄTTNING

Föreningen ”Nordiska teaterforskare” har följande syften:

att främja samarbetet mellan forskare och forskarstudenter samt att bidra till utvecklingen av forskarutbildningarna i Norden (Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island) och Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) genom regelbundna seminarier.

att förmedla information om föreningens aktiviteter och pågående forsknings- och avhandlingsprojekt, samt att ge information om nordiska, baltiska och internationella forsknings- och utbildningsaktiviteter.

att ge ut tidskriften Nordic Theatre Studies.

3. MEDLEMSKAP

Föreningen är öppen för alla forskare och forskarstudenter verksamma inom teaterfältet i Norden och Baltikum. Medlemskap är individuellt. Som medlem räknas alla som erlagt den av årsmötet fastlagda medlemsavgiften.

4. ÅRSMÖTE

Alla medlemmar kallas till årsmöte minst 2 månader i förväg. Årsmöten skall hållas vartannat år. Extra årsmöte skall hållas om 1/4 av medlemmarna så önskar. Röstberättigade på årsmöten är alla anslutna medlemmar.

Årsmöten skall behandla följande ärenden:

godkännande av styrelsens verksamhetsrapport

godkännande av revisionsrapporten

godkännande av styrelsens handlingsplan för den närmast följande perioden

fastläggande av årsavgiften

val av ordföranden

val av styrelse

val av revisorer

val av valberedning

eventuella stadgeändringar (för vilka det krävs 2/3 dels majoritet av årsmötets deltagare)

eventuella bestämmelser och tillägg till bestämmelser

5. STYRELSEN

Styrelsen bör bestå av 10-12 medlemmar. Varje nordiskt och baltiskt land har rätt till en representant. Ordföranden anses inte utgöra en nationell representant. Valkommittén ska sträva efter att samtliga nationer representeras i styrelsen. Minst 4 nationer ska vara representerade i styrelsen. De enskilda styrelsemedlemmarna har rätt att utnämna ställföreträdare genom skriftlig fullmakt, när representanten själv är förhindrad att närvara vid styrelsemöten.

6. FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Förslag om upplösning av föreningen skall föreligga till årsmöteskallelse. Om 2/3 delar av årsmötet så beslutar skall föreningen upplösas. Eventuella tillgångar eller skulder beslutar årsmötet om.

Denna reviderade version av stadgarna fastställs vid årsmötet den 16 december 2012.