Miksi opiskelijalle

Nexus-kysely antaa opiskelijalle mahdollisuuden itsearvioida omia tapojaan kehittyä oppijana ja arvioida opiskelunsa merkitystä. Kysely auttaa paitsi havaitsemaan mielekkäitä oppimisen ja opiskelun suuntia, myös tunnistamaan mahdollisia kiinnittymistä haittaavia asioita omassa opiskelussa ja oppimisessa. Näiden havaintojen pohjalta opiskelijan on mahdollista tulla yhä paremmaksi oppijaksi ja tehdä opiskelusta ja oppimisesta entistä mielekkäämpää. Kyselyn tarkoitus ei ole missään nimessä leimata ketään heikosti kiinnittyneeksi tai huonoksi opiskelijaksi, vaan päinvastoin kannustaa löytämään itselle sopivia tapoja opiskella ja toimia. Tarkoitus on ennen kaikkea tukea opiskelun mielekkyyttä ja auttaa löytämään sellaisia tapoja oppia, jotka sopivat itselle parhaiten tai toisaalta tunnistaa sellaisia tekijöitä, jotka tekevät omasta opiskelusta jollakin tavalla epämiellyttävää tai hankalaa.

Kyselyn tavoitteena on myös vahvistaa tietoisuutta opituista taidoista ja valmiuksista ja niiden avulla tukea alkavaa asiantuntijuuden kehittymistä korkeakouluopinnoissa. Lisäksi kysely auttaa tunnistamaan yhteisöön kuulumisen ja osallisuuden merkitystä sekä akateemiseen orientaatioon liittyviä tapoja toimia. Kyselystä saatava palaute siis hyödyttää opiskelijan itsensä lisäksi myös koko korkeakouluyhteisöä ja auttaa kehittämään sen toimintamalleja ja -tapoja yhä mielekkäämmiksi ja toimivammiksi. Opintojen merkityksen kirkastaminen on myös yksi olennainen seikka, johon voidaan kyselyn avulla vaikuttaa. Merkityksen kirkastamisella on puolestaan oma vaikutuksensa opiskeluun orientoitumiseen, kuten tässäkin oppaassa on aiemmissa luvuissa todettu.