Kysely käytännössä

Tällä sivulla kuvataan tarkemmin kyselyä ja sen käyttöä käytännössä. Kyselyyn ja sen käsittelyyn liittyvän prosessin tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja kehittää opiskelun ja oppimisen lähestymistapoja niin opiskelijan itsensä kuin korkeakouluyhteisönkin näkökulmasta. Tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa opiskelijan, hops-ryhmän, ohjaajan ja hänen yhteisönsä välillä. Alla olevan kuvion nuolet kuvaavat tiedonkulun ja vuorovaikutuksen suuntia eri osapuolten välillä.

Aluksi opiskelija täyttää kyselyn verkkoversion ja saa siitä henkilökohtaisen palautteen. Ohjaaja ei saa yksittäisten opiskelijoiden vastauksista tietoa käyttöönsä. Hän saa käyttöönsä ainoastaan tilastotietoa siitä, millaisia tuloksia kyselystä on yleisemmin saatu. Tampereen yliopiston hops-opettajilla on mahdollisuus saada Moodle-alustan kautta vastauskoosteet yksikkönsä vastauksista. Näitä vastauksia ohjaaja voi hyödyntää hops-ryhmänsä kanssa yhteisesti. Opiskelijoiden henkilökohtaiset palautteet tulevat hops-ryhmän käsittelyyn kuitenkin vain heidän itsensä kertomana. Tämä takaa kyselyn eettisten periaatteiden toteutumisen.

Hops-ryhmässä on siis mahdollista käsitellä opiskelijoiden saamia tuloksia ja siten tukea itsearviointiprosessia, mutta vain siinä määrin kuin opiskelijat itse haluavat henkilökohtaisia palautteitaan jakaa. Ohjaaja saa käytännössä suurimman osan palautteesta hops-ryhmältä, mutta myös laajemmista tilastoista tulosten peilaamista varten. Ohjaajalta tieto kulkeutuu häneen omaan yhteisöönsä eli korkeakouluyhteisöön laajemmin, mikä tarjoaa mahdollisuuden arvioida ja kehittää kiinnittymistä ja ohjausta yhteisön lähtökohdista käsin. Nexus-opas ja Nexus-raportti (Korhonen 2014) tarjoavat lisätietoa kyselystä itsestään, sen soveltamisesta ja kyselyn aiemmista tuloksista.

Kuvio 5
Kuvio 6. Opiskelun ja oppimisen lähestymistapojen tunnistaminen, arviointi ja kehittäminen

 

Lähteet:

Korhonen, V. 2014. Opintoihin kiinnittymisen arviointia kehittämässä. Nexus-itsearviointikyselyn teoreettista taustaa ja empiiristä kehittelyä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Campus Conexus -projektin julkaisuja B:3. (Tulossa)