Lyhyen version rakenne

Lyhyessä versiossa on kolme pääosaa, 1) Oppimisen ja opiskelun lähestymistavat, 2) Identiteetti ja kasvu tieteelliseksi asiantuntijaksi ja 3) Opiskelun yhteisöllisyyttä koskevat arviot. Ensimmäinen pääosa jakautuu viiteen osioon, jotka ovat Ymmärtävä ja syväsuuntautunut oppiminen (5 väittämää), suunnitelmallinen opiskelu (6 väittämää), opintojen koettu merkitys ja priorisointi (4 väittämää), yksittäisiä tietoja painottava lähestymistapa (4 väittämää) ja tehtävien välttely ja suoritusorientaatio (4 väittämää). Näistä osioista opiskelija saa palautteen itsearvioinnista.

Toinen pääosa pitää sisällään yhden osion, vahvistuva identiteetti ja luottamus itseen (6 väittämää), ja kolmas pääosa jakautuu kahteen osioon. Nämä osiot ovat akateemiseen tiedeyhteisöön kuuluminen (5 väittämää) ja opiskelun yhteisöllisyys ja vertaisryhmät (5 väittämää). Näistä osioista koostuvassa kyselyssä vastaaja voi keskittyä erityisesti oppimisen lähestymistapojen ja kiinnittymisen itsearviointiin suhteessa opiskelijan identiteettiin ja kasvuun tieteelliseksi asiantuntijaksi. Lisäksi hän voi arvioida opiskeluun liittyvien yhteisöjen saamia merkityksiä. Nämä seikat ovat usein olennaisia erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja siten kysely on hyödyllinen erityisesti opintojen suunnittelun ja hops-ohjauksen yhteydessä.

Alla olevassa kuviossa (kuvio 2) näkyvät kyselyn pääosat kaikkine osioineen. Summamuuttujien luotettavuusarvot (Cronbachin alfa) vaihtelivat pilotointikierroksella välillä 0.62‒0.84. Kunkin osion saama luotettavuusarvo näkyy taulukossa väittämien määrän perässä. Opiskelija saa siis palautteen ensimmäisen pääosan viidestä osiosta. Kaksi muuta pääosaa osioineen palvelevat ennen kaikkea opettajia ja ohjaajia ja antavat ryhmäkohtaista tietoa identiteettiin, kasvuun tieteellisenä asiantuntijana ja opiskelun yhteisöllisyyttä koskeviin arvioihin liittyvistä vastauksista. Yksilölliset vastaukset ovat luottamuksellisia eivätkä siten tule sellaisenaan opettajan tietoon.

Kuvio 1
Kuvio 2. Nexus-kyselyn lyhyen version osat luotettavuusarvoineen