Kyselyn osat

Nexus-kyselystä on laadittu kaksi versiota, pitkä, neljä pääosaa sisältävä kysely, joka jakautuu 13:een teorian mukaiseen osioon ja yhteensä 72 kysymykseen ja lyhyt, kolme pääosaa sisältävä kysely, jossa on kahdeksan kysymysosiota ja yhteensä 39 kysymystä. Lyhyen version kysymysosiot keskittyvät erityisesti opiskelun ja oppimisen itsearviointiin ja oppimista lähellä oleviin asioihin. Etuna on se, että lyhyt versio on nopeampi täyttää ja toisaalta vastaaja saa henkilökohtaisen palautteen suuremmasta osasta kysymyksiä. Lisäksi ensimmäisen vuoden opiskelijan voisi olla hankala arvioida oman opintosuuntansa opetusta ja oppimisympäristöä tai omia geneerisiä taitojaan ja työelämävalmiuksiaan, joita tiedustellaan kyselyn pidemmässä versiossa. Kyselyn lyhyt versio on verkossa ja se on mahdollista ottaa käyttöön vapaasti. Myös pidemmän version käyttäminen on mahdollista, mutta siitä täytyy sopia erikseen.

Kysymyksiin vastataan viisiportaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Geneeristen taitojen kohdalla asteikko on edelleen viisiportainen, mutta dimensiot määrittyvät asteikolle, jonka ääripäät ovat aloittelija ja asiantuntija. Geneeristen taitojen osio kuuluu vain kyselyn pidempään versioon. Opiskelija saa vastaamisensa jälkeen oppimisen lähestymistapoihin liittyvistä osista henkilökohtaisen palautekoosteen. Näin kysely ei toimi ainoastaan arviointi- ja tutkimustiedon kokoamisen välineenä, vaan myös sellaisena opiskelijan itsearvioinnin apuvälineenä, joka voi vahvistaa tietoisuutta omista oppimistavoista, opituista taidoista ja valmiuksista ja tukea alkavaa asiantuntijuuden kehittymistä korkeakouluopinnoissa.