Eettiset periaatteet

Luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja ovat Nexus-kyselyn tärkeitä eettisiä periaatteita. Näiden periaatteiden toteuttaminen edellyttää monia konkreettisia asioita, jotka on otettu aineiston keruussa huomioon. Luottamuksellisuus on tutkijan antama lupaus, joka pitää sisällään tutkittavien informoinnin tutkimuksen yksityiskohdista. Tutkittaville annetuista lupauksista on tärkeää pitää kiinni ja heidän anonymiteetistään huolehtiminen on yksi tärkeä luottamuksellisuuden varmistava tekijä. (Mäkinen 2006, 116.)

Anonymiteetistä on huolehdittu Nexus-kyselyn kohdalla siten, että yksittäisten opiskelijoiden tietoja käytetään ainoastaan tutkimuksellisiin tarkoituksiin ja silloinkin ilman tunnistetietoja. Opiskelijan kyselystä saama henkilökohtainen palaute tulee vain hänelle itselleen ja hän voi halutessaan tulostaa sen näytettäväksi opettajalle tai keskustelun pohjaksi esimerkiksi hops-ryhmään. Opettaja saa kyselystä ainoastaan ryhmäkohtaisen yhteenvedon palautteista. Vaihtoehtoisesti hän voi käyttää Tampereen yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoilta koottua vertailuaineistoa, joka on saatavilla täällä Nexus-oppaassa (Sovellusideoita-osion 2. idea) tai Nexus-kyselyn raportista (Korhonen 2014). Näin ollen opiskelija saa itse päättää jäävätkö hänen saamansa tulokset vain hänen omaan tietoonsa vai haluaako hän jakaa ne joko osittain tai kokonaan hops-opettajan tai ryhmän kanssa.

Tutkimukseen perustuvana itsearviointimittarina Nexus-kysely noudattaa eettisiä periaatteita myös hyvän tieteellisen käytännön näkökulmasta (ks. esim. Kuula 2006). Muun muassa rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus sekä asianmukainen aiempien tutkimusten ja muiden tutkijoiden työn ja saavutusten huomioiminen ovat olleet tärkeitä lähtökohtia kyselyn laadinnassa ja käytössä.

 

Lähteet:

Korhonen, V. 2014. Opintoihin kiinnittymisen arviointia kehittämässä. Nexus-itsearviointikyselyn teoreettista taustaa ja empiiristä kehittelyä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Campus Conexus -projektin julkaisuja B:3. (Tulossa)

Kuula, A. 2006. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.

Mäkinen, O. 2006. Tutkimusetiikan ABC. Helsinki: Tammi.