Nexus-kysely

Tämä osio käsittelee Nexus-kyselyn taustoja, tavoitteita ja lähtökohtia sekä kyselyn kehitystyötä, rakennetta ja eettisiä periaatteita. Nexus-kysely on tutkimusperustainen opiskelun ja opintoihin kiinnittymisen itsearviointikysely, joka on kehitetty vastaamaan käytännön tarpeisiin kehittää korkeakoulujen ohjauskäytänteitä ja toisaalta kehittää kiinnittymisen arviointia tutkimuksen pohjalta. Nexus-kyselyn on tarkoitus toimia sekä opiskelijan itsearvioinnin apuvälineenä, ohjauksen apuvälineenä että tutkimustiedon kokoamisen välineenä.

Nexus-kyselyn tavoite on tarjota korkeakouluyhteisöille konkreettinen väline, jolla voi tukea kiinnittymisen arviointia ja ohjausta. Kysely voi auttaa käsitteellistämään ja tekemään näkyväksi erilaisia opiskeluun liittyviä asioita, vahvistamaan opiskelijoiden akateemista orientaatiota ja osallisuutta ja kasvattamaan opiskelijoita tieteelliseen asiantuntijuuteen. Sen tavoite on myös mahdollistaa kiinnittymisen kehittämistä ja käsitteellistämistä yhteisön omista tarpeista ja pedagogisista tavoitteista käsin.

Opiskelija saa kyselystä henkilökohtaisen palautteen, jonka avulla hän voi itsearvioida opiskelun mielekkyyttä, omia tapojaan kehittyä oppijana, tunnistaa opiskelussaan kehittämistä vaativia asioita tai toisaalta sellaisia asioita, jotka edistävät tai ehkäisevät korkeakouluyhteisöön kiinnittymistä. Lisäksi yhtenä tavoitteena on koota tutkimusperustaista tietoa laajempaa ohjauksen ja opetuksen kehitystyötä varten.