Yksittäisiä tietoja painottava lähestymistapa

Opiskelijan käsitys tiedosta ja hänen suhtautumisensa teoreettisiin ja käsitteellisiin asioihin vaikuttaa siihen, kuinka hänen tieteellinen ajattelutapansa ja maailmankuvansa kehittyvät opintojen aikana. Jos opiskelijan käsitykset tiedosta jumittuvat dualistiseen, yksittäisiä tietoja arvostavaan suuntaan, hänen oppimisestaan saattaa tulla pinnallista, hänen saattaa olla hankalaa arvioida tietoa ja sen luotettavuutta, soveltaa tietoa uusiin konteksteihin tai käyttää sitä hyväksi esimerkiksi kohdatessaan vaativia ongelmaratkaisutilanteita (ks. Paavola, Ilomäki & Lakkala 2004; Kaartinen-Koutaniemi 2009). Yksipuolista tietokäsitystä voidaankin pitää yhtenä akateemista kiinnittymistä haittaavana tekijänä.

Yksiselitteisen ja faktoihin pohjaavan tiedon arvostuksen on todettu usein johtavan hyvin kaavamaiseen ja yksipuoliseen opiskeluasenteeseen, jossa akateemisten opintojen tavoitteet ja opiskelijan omat odotukset ja tavoitteet saattavat olla ristiriidassa keskenään (ks. Korhonen 2003, 223‒224). Hallitsevana piirteenä yksiselitteistä tietoa painottava dualistinen käsitys voikin luoda konkreettisen esteen tieteellisen ajattelun kehittymiselle. Tästä kehittyy helposti myös tapa suhtautua välineellisesti opiskeluun ja omaan oppimiseen. Oppimista ja opiskelua ei koeta itsessään tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena, vaan niiden arvo nähdään lähinnä välineenä saavuttaa jotakin muuta. Opiskelijatutkimuksissa on havaittu, että tietokäsityksissä on eroja esimerkiksi tieteenalakohtaisesti (Kaartinen-Koutaniemi 2009).

 

Lähteet:

Kaartinen-Koutaniemi. M.  2009. Tieteellinen ajattelu yliopisto-opinnoissa. Haastattelututkimus psykologian, teologian ja farmasian opiskelijoista. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 221.

Korhonen, V. 2003. Oppijana verkossa. Aikuisopiskelijan oppimiseen suuntautuminen ja oppimiskokemukset verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Tampere: Tampere University Press.

Paavola, S., Ilomäki, L. & Lakkala, M. 2004. Tiedon esittäminen oppimisaihioissa. Teoksessa L. Ilomäki (toim.) Opi ja onnistu verkossa – aihiot avuksi. Käsikirja opettajille, kouluttajille ja tekijöille. Helsinki: Opetushallitus, 40‒50.