Opiskelun yhteisöllisyys ja vertaisryhmät

Opintojen alun siirtymävaiheessa opiskelijalla on tarve tuntea kuuluvansa joukkoon. On myös tutkittu, että sosiaalisten tukiverkostojen ja kannustavan kanssakäymisen olemassaolo tai puuttuminen ovat hyvin olennaisia tekijöitä silloin, kun opiskelija miettii haluaako hän jatkaa opintojaan vai ei. Erityisen tärkeää heille on sosiaalisilta tukiverkoilta saatava emotionaalinen tuki. (Wilcox, Winn & Fyvie-Gauld 2005.) Ensimmäisen vuoden opiskelijat arvoivat myös Nexus-kyselyn pilotoinnin tulosten mukaan, että opiskelijayhteisöllisyydellä on heille selkeästi keskeisempi merkitys, kuin tiedeyhteisöllisyydellä.

Vertaistutorointi on keskeinen osa opintojen alkuvaiheen ohjausta. Sillä pyritään ennen kaikkea helpottamaan opintojen aloittamisen siirtymävaiheeseen liittyviä haasteita ja hankaluuksia. Toisaalta tuki on tärkeää opintojen alussa myös siitä syystä, että opiskelijaidentiteetti muotoutuu juuri ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Vertaistutoroinnissa tutoreiden toiminta painottuu ohjauksen näkökulmasta ennen kaikkea erilaisiin opiskeluun liittyviin käytännöllisiin seikkoihin, toimintatapoihin, ympäristöön perehdyttämiseen ja ryhmäyttämiseen. Tutorointi onkin merkittävä osa ohjaustyötä ja heidän roolinsa opintojen alkuvaiheessa on keskeisen tärkeä. (Skaniakos, Penttinen & Lairio 2011.)

Opiskelijat ovat kokeneet, että erityisesti sellainen opetus ja ohjaus, joka järjestetään vuorovaikutteisissa ryhmissä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, tukee oppimista ja edistää sitoutumista. Ryhmämuotoisen opiskelun nähtiin olevan yhteydessä laadukkaaseen oppimiseen ja sen katsottiin edesauttavan opintojen suunnittelua ja motivaation pysymistä yllä. Lisäksi koettiin, että oppimista edistivät vastuu yhteisestä oppimisesta ja velvollisuudet toisia kohtaan. Kaikkiaan vertaisryhmät koettiin merkityksellisinä niin opintojen mielekkyyden, oppimisen kuin yleisen elämänlaadunkin näkökulmasta. (Poutanen, Toom, Korhonen & Inkinen 2012.)

 

Lähteet:

Poutanen, K., Toom, A., Korhonen, V. & Inkinen, M. 2012. Kasvaako akateeminen kynnys liian korkeaksi? Opiskelijoiden kokemuksia yliopistoyhteisöön kiinnittymisen haasteista. Teoksessa M. Mäkinen, J. Annala, V. Korhonen, S. Vehviläinen, A-M. Norrgrann, P. Kalli & P. Svärd (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press, 17‒46.

Skaniakos, T., Penttinen, L. & Lairio, M. 2011. Vertaistutorointi yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Teoksessa Penttinen, L., Plihtari, E., Skaniakos, T. & Valkonen, L. (toim.) Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 17–28.

Wilcox, P., Winn, S. & Fyvie-Gauld, M. 2005. ‘It was nothing to do with the university, it was just the people’: the role of social support in the first-year experience of higher education. Studies in Higher Education 30 (6), 707–722.