Opiskelun yhteisöllisyyttä koskevat arviot

Klassisen ajatusmallin mukaan kiinnittyminen opintoihin tapahtuu sosiaalisen ja akateemisen integroitumisen yhteisvaikutuksena. Aloitettujen opintojen jatkamista tai niistä luopumista onkin usein tarkasteltu juuri tämän ajatusmallin näkökulmasta. Sosiaalisella integroitumisella tarkoitetaan esimerkiksi opiskelijoiden sosiaalisia suhteita ja kontakteja vertaisyhteisöihin. Akateemiseen integroitumiseen liittyvät puolestaan akateemiseen opiskeluun, opintoalaan ja tieteelliseen toimintaan kuuluvat asiat sekä opiskelijan kontaktit oman opintosuuntansa opetus- ja tutkimushenkilöstöön. (Tinto 1975; 1997; 2000.)

Oppimisen ja kiinnittymisen uudet tulkinnat korostavat erityisesti identiteetin ja akateemisten yhteisöjen merkitystä (ks. Coates 2007; Krause & Coates 2008; Nygaard, Brand, Partholomew & Millard 2013). Yhteisöllisyys ja opiskelijan kokemukset opiskelijayhteisöihin ja akateemisiin opetus-oppimisyhteisöihin osallistumisesta ja kuulumisesta ovatkin yksi keskeinen ulottuvuus kiinnittymisen arvioinnin näkökulmasta (Törmä, Korhonen & Mäkinen 2012; Poutanen, Toom, Korhonen & Inkinen 2012).

Akateeminen opiskelu käsittää usein paljon itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, tentteihin valmistautumista ja massaluentojen seuraamista, mutta tieteelliseksi asiantuntijaksi kasvamisen näkökulmasta olisi tärkeää, että opiskelija pääsisi osallistumaan myös yhteisöjen käytänteisiin, joissa hänellä mahdollisuus rakentaa ja kehittää akateemisia taitojaan yhteistyössä yhteisön muiden jäsenten kanssa, olivatpa ne sitten opiskelijoiden vertaisyhteisöjä tai akateemisia opetus-oppimisyhteisöjä (Törmä ym. 2012; Poutanen ym. 2012).

 

Lähteet:

Coates, H. 2007. A Model of Online and General Campus-Based Student Engagement. Assessment and Evaluation in Higher Education, 32 (2), 121‒141.

Krause, K. & Coates, H. 2008. Students’ engagement in first-year university. Assessment and Evaluation in Higher Education, 33 (5), 493‒505.

Nygaard, C., Brand, S., Partholomew, P. & Millard , L. (Eds.) 2013. Student engagement – Identity, motivation and community. Faringdon: Libri Publishing.

Poutanen, K.,  Toom, A., Korhonen, V. & Inkinen, M. 2012. Kasvaako akateeminen kynnys liian korkeaksi? – Opiskelijoiden kokemuksia yliopistoyhteisöön kiinnittymisen haasteista. Teoksessa M. Mäkinen, J. Annala, V. Korhonen, S. Vehviläinen, A-M. Norrgrann, P. Kalli & P. Svärd (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press.

Tinto, V. 1975. Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Higher Education 45, 89–125.

Tinto, V. 1997. Classrooms as communities. Exploring the educational character of student persistence. Journal of Higher Education, 68 (6), 600–623.

Tinto, V. 2000. Taking retention seriously: Rethinking the first year of college. NACADA Journal, 19 (2), 5‒10.

Törmä, S., Korhonen, V. & Mäkinen, M. 2012. Miten arvioida yliopisto-opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin? Teoksessa V. Korhonen & M. Mäkinen (toim.) Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Campus Conexus -projektin julkaisuja A:1, 163‒191.