Kiinnittymisen arviointi

Tämän osion tarkoitus on eri lukijoiden kannalta hieman erilainen. Kiinnittymisen arvioinnin luvun on tarkoitus antaa hops-opettajille ja ohjaajille lisää tietoa kyselyn taustasta ja teoreettisesta viitekehyksestä. Opiskelijalle se on ensisijaisesti omien tulosten tulkitsemisen apuväline. Opiskelijan kannattaa siis tutustua näihin kiinnittymisen arviointia ja ohjausta käsitteleviin alalukuihin mieluiten vasta Nexus-kyselyyn vastaamisen jälkeen, jotta teoriataustan mahdollinen vaikutus vastauksiin voidaan minimoida.

Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä kyselyn on tarkoitus toimia opiskelijalle ennen kaikkea itsearvioinnin ja oman oppijana kehittymisen apuvälineenä. Sen on tarkoitus auttaa tunnistamaan erilaisia tekijöitä, jotka auttavat tai hankaloittavat omaa oppimista, ei antaa mallia mistään tietystä oikeanlaisesta oppijasta tai tuomita tai leimata ketään. Kysely voi parhaimmillaan auttaa ymmärtämään kiinnittymiseen liittyviä eroja opiskelijoiden välillä ja tätä ymmärrystä voi puolestaan käyttää ohjauksessa koko ryhmän hyödyksi mielekkäiden oppimisen ja opiskelun suuntien etsimisessä ja löytämisessä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole vertailla opiskelijoita keskenään, sillä oppimisen kokemukset ovat aina hyvin subjektiivisia ja opiskelijoiden tarpeet, toiveet ja tavoitteet erilaisia.