Erasmus-opettajavaihtoa kielikeskuksessa

Syyskuun viimeisellä viikolla saksanopettajien ja -opiskelijoiden arkea piristi Dr. Marek Czajan Erasmus-opettajavierailu Friedrich-Alexander-yliopistosta (FAU) Saksasta. FAU on Baijerin suurin monialainen yliopisto, jossa on noin 40 000 opiskelijaa eli enemmän kuin Tampere3:ssa. Se toimii kahdessa kaupungissa, Erlangenissa ja Nürnbergissä. Se on innovatiivinen ja kansainvälisesti suuntautunut merkittävä tutkimusyliopisto, jossa ulkomaalaisia opiskelijoita on noin 12 % kaikista opiskelijoista.

Marek Czajan työpaikka on yliopiston kielikeskus, joka kurssitarjonnallaan tukee yliopiston kansainvälisyyttä. Kuten suomalaisissakin yliopistoissa, myös FAU:ssa korostetaan yleisen ja alakohtaisen viestintä- ja kielitaidon merkitystä yhtenä akateemisista avainkompetensseista (Schlüsselqualifikationen). Vaatimukset ja suositukset vaihtelevat eri tutkinnoissa. Esimerkkeinä tyypillisistä viestintätarpeista mainitaan mm. taito lukea vieraskielistä ammattikirjallisuutta tai dokumentteja ja hallita ammatillisia asiakastilanteita, kuten lakineuvontaa tai konferenssimatkoihin sisältyviä tilanteita vieraalla kielellä. Kielikeskuksen erityisalojen kursseilla perehdytään esimerkiksi politiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alan kieleen ja käsitteisiin ja kielialueiden yhteiskuntaan ja instituutioihin.

Saksaa kansainvälisille opiskelijoille

Muiden kielten ohella FAU:n kielikeskuksessa voi opiskella saksaa alkeista C1-taitotasolle asti sekä valmistautua maksullisilla kursseilla DSH-kielitutkintoon. Koska vain osa Saksan ulkopuolelta tulevista opiskelijoista opiskelee englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa, erityistä tarvetta on oman pääaineen opintoja tukevalle saksan kielen opetukselle. Esimerkiksi seminaarikeskustelut ovat tunnetusti tärkeä osa saksalaista yliopistokulttuuria. Marek Czaja esitteli tarkemmin yhtä C1.2-taitotason kurssia, jolla harjoitellaan suullista argumentointia saksaksi. Kurssin harjoituksissa kiinnitetään huomiota sekä sisältöihin että kielelliseen tarkkuuteen.

Kun FAU:ssa on vajaat 5000 kansainvälistä opiskelijaa (talvilukukauden 2017/2018 luvut), Tampereen yliopistossa heitä opiskelee noin 900 eli 4 % kaikista opiskelijoista. Tamperelaisia opiskelijoita puolestaan lähtee usein saksankielisiin maihin opintojen aikana. Saksa on vaihtokohteiden ykkösmaa, ja esimerkiksi yli 3 kuukautta kestäviin opiskelu- tai harjoitteluvaihtoihin osallistui viime vuonna Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä yhteensä 63 Tampereen yliopiston opiskelijaa (13 % kaikista lähteneistä). Myös saapuvien opiskelijoiden yleisin lähtömaa on Saksa (noin 60 opiskelijaa vuodessa). Osa vaihtoon lähtevistä hyödyntää ennen lähtöään juuri kielikeskuksen kursseja.

Vierailullaan Marek Czaja sai tietoa suomalaisten kielivalinnoista koulussa ja yliopistossa. Esimerkiksi syyslukukauden alussa yliopiston kielikeskus sai noin 950 ilmoittautumista espanjan, ranskan, saksan, venäjän ja kiinan ryhmiin. Näiden kielten opintopisteet muodostavat vuosittain yhteensä vajaan neljänneksen kielikeskuksen kaikista kurssisuorituksista. Czajalle esiteltiin myös yliopiston kaikkiin tutkintoihin sisältyvää viestintä- ja kieliopintojen kokonaisuutta, joka sisältää puheviestintää ja tieteellistä kirjoittamista äidinkielellä, vierasta kieltä ja ruotsia ja jota vastaa FAU:ssa hieman erilainen järjestelmä. Hän kuuli myös meneillään olevasta kielikeskuksen opetussuunnitelmayhteistyöstä tamperelaisten korkeakoulujen kesken ja oman kielikeskuksemme yhteistyökuvioista mm. aineenopettajakoulutuksen kanssa.

Opiskelijat hyötyvät opettajavaihdosta

Yksi kansainvälisten opettajavaihtojen tavoitteista on monipuolistaa opiskelijoiden saamaa opetusta. Kielikeskuksen opiskelijat hyötyivät Erasmus-vierailusta tällä kertaa neljällä saksan kielen kurssilla. Niillä yhdistyi tietojen karttuminen ja luonteva vuorovaikutus saksankielisen vieraan kanssa. Joku saattoi saada kohtaamisista ideoita myös konkreettista opiskelijavaihtoa varten.

Asiateksteihin ja kirjoittamiseen painottuvalla B2-taitotason kurssilla Marek Czaja johdatteli opiskelijat pohtimaan kielen ja ajattelun suhdetta. Yksittäisten sanojen kuten ”teoria”, ”kognitiiviset kyvyt” ja ”todellisuuden konstruktio” avulla opiskelijat tekivät aluksi päätelmiä myöhemmin luettavan tekstin mahdollisesta aiheesta. Hyvän yleistiedon ja muutamien tehtävien avulla tiedelehden artikkelin pääasiat avautuivat lopuksi eri tiedekuntien opiskelijoista koostuvalle ryhmälle melko helposti.

Kahdella B1-B2-taitotason kurssilla opiskelijat ovat tänä syksynä etsineet ja esitelleet tietoa yliopistoista ja kesäkurssimahdollisuuksista saksankielisessä Euroopassa sekä eri kaupungeista. Vierailu yhdistettiin näihin teemoihin. Tietokilpailun avulla tutustuttiin historiallisiin tapahtumiin ja nykypäivään Nürnbergissä: rautatien tulo, sotasyyllisyysoikeudenkäynnit, lähes 500 vuotta vanha joulumarkkinaperinne, identiteettinä fränkisch, ei bayerisch jne. Opiskelijat pääsivät myös ideoimaan ja esittämään kysymyksiä FAU:ssa opiskelemisesta ja arkielämästä, kuten opiskelijoiden asuntotilanteesta, (poistuneista) lukukausimaksuista ja oluen hinnasta.

Lisäksi Marek Czaja havainnoi ja avusti Saksa III -kurssin tapaamiskerralla, jossa harjoiteltiin parhaillaan oletuksista puhumista. Osa opiskelijoista on ollut mukana jo kielikeskuksen alkeiskurssilla, osa on opiskellut saksaa viimeksi lukiossa ja tavoittelee tämän lukuvuoden aikana A2-taitotason kielitaitoa. Yleiskieliset kurssit, joilla kulttuuritiedon ohella harjoitellaan tasapuolisesti kaikkia kielenkäytön osa-alueita (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen), ovat tuttuja myös FAU:ssa. Opiskelijat hyödynsivät ahkerasti saksalaisen vieraan kielellistä apua pienryhmätehtävissä.

Zum Schluss

Viikon aikana sekä opettajat että opiskelijat ehtivät saada paljon vaikutteita ja kohtasivat käytännössä mm. saksalaisten puhuttelukäytäntöjen mutkat ja muita mielenkiintoisia ilmiöitä. Keskusteluissamme Marek Czaja muistutti siitä, että FAU ei edusta ”koko Baijeria” – puhumattakaan koko Saksasta. Osavaltioiden ja yksittäisten yliopistojen vapaus käytännön asioissa on melko suurta. Toisaalta Euroopan neuvoston luoma Eurooppalainen viitekehys ja sen taitotasoasteikko helpottavat vertailua Saksan ja Suomen kielikeskusopetuksen välillä. FAU on lisäksi sitoutunut UNIcert-sertifikaattijärjestelmään, joka pohjautuu viitekehyksen taitotasoihin A2-C1 ja määrittelee standardit akateemiselle ja ammattisuuntautuneelle kieltenopetukselle.

Teksti: Eija Jokinen, saksan kielen lehtori

Kuvat: Marek Czaja

Linkkejä:

FAU:n kotisivut:

https://www.fau.de/

FAU:n tutkintoja tukevasta kieltenopetuksesta pähkinänkuoressa:

https://www.fau.de/studium/vor-dem-studium/studiengaenge/studienbegleitende-fremdsprachenausbildung/

https://www.fau.eu/study/prospective-students/degree-programmes/language-courses/