Monilukutaito videopeleissä

(Kuva: Stephen Totilo)

Master of Elementsillä saat osan spelliin käytetystä manasta takaisin, kun spelli crittaa. Voit saada takaisin maksimissaan kolmasosan spelliin käytetystä manasta, oli kyseessä sitten aoe-spell tai single target -spell.

Olet taatusti käynyt lähes kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset oppimäärät, peruskoulu-, lukio- ja ehkä jopa korkeakoulutasollakin. Osaatko kertoa mitä yllä oleva lainaus tarkoittaa? Vaikket sinä sitä osaisi, suuri yhteisö nuoria World of Warcraft MMOR -pelaajia taatusti ymmärtäää foorumiviestin sanasta sanaan. Ja että mikä MMOR? – Massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli.

Oppilaan oma harrastus ja innostus pelaavat suuren osan oppilaan lukuharrastuksessa. Siinä missä urheilu-, taide- ja ajoneuvoharrastajille löytyy omat kanavansa ja fooruminsa, myös videopelien harrastajille löytyy omat yhteisönsä. Ja näissä ryhmissä sekä pelien yhteydessä on harrastukselle tyypillinen oma kielensä, joka vaatii lukijalta ja tuottajalta harjaantunutta sanavarastoa ja myös aivan uudenlaista kielitaitoa.

Siinä missä medialukutaito ja erilaiset digitaalisessa muodossa olevat tekstit otetaan aina huomioon monilukutaidosta keskustellessa, videopelit ja niihin kuuluva laaja kirjallinen osaaminen jäävät usein taka-alalle. Vanhempi sukupolvi saattaa heijastaa videopelaamiseen vielä joitain paheksuvia mielikuvia ja stereotypioita räiskinnästä, väkivallasta ja aivoja turruttavasta toiminnasta. Tästä poiketen pelit vaativat kuitenkin hyvin paljon ja voivat tukea nuorten oppimista monilla tavoin.

Itse pelin strategisen tai taktisen suorittamisen lisäksi peleissä esiintyy useita elementtejä, jotka vaativat kirjoitetun tai kuvallisen sisällön tulkitsemista ja purkamista etenemisen edellytyksenä. Aiemmin mainitsemassani World of Warcraftissa tällaisia tekstejä esiintyy questien eli peliin liittyvien tehtävien kuvauksissa ja hahmokuvauksissa. Lisäksi kaikki pelin tarinalliset osuudet on luettavissa kirjallisesti ja osa myös kuunneltavissa pelin hahmojen välisinä keskusteluina. Kyseisen peliyhteisön wiki-sivuilta löytyy yli satatuhatta artikkelia, jotka käsittelevät pelin tarinaa, hahmoluokkia, aseita ja itse pelaamista. Nämä artikkelit eivät ole selkeälukuisia, ja jotkut niistä ovat ainoastaan englanniksi ilman käännösmahdollisuuksia, mutta niillä on silti päivittäin satoja lukijoita ympäri maailman.

Pew Internet Researchin toteuttaman tutkimuksen mukaan kolmasosa videopelaajista lukee säännöllisesti pelin ulkopuolisia tekstejä pelin ohella, kuten pelifoorumeita, pelisuosituksia, strategiasivustoja ja yleisiä keskusteluita. Monille nuorille pelaajille lukeminen tapahtuu pääosin pelin sisällä, jolloin lukemisen ja tuottamisen kohteeksi päätyvät yhteisön kanssa keskustelu, pelin tehtävänantojen tarkastelu ja päätarinan seuraaminen. Luku- ja kirjoitustaitojen lisäksi pelaavilla lapsilla kehittyvät tiedonetsinnän, yhteistyön, kommunikaation ja tunteidensäätelyn taidot. Nuoremmat oppilaat pystyivät lukemaan myös erittäin hankalia peliin liittyviä tekstejä ilman haasteita.

Sen sijaan, että nuorten lisääntyvä videopelaaminen ja oppiminen koetaan toisensa poissulkevina asioina, olisi hyvä ottaa huomioon, kuinka paljon erikoistaitoja monilukutaidon saralla ne oikeasti kehittävät. Siinä missä muutkin harrastukset näkyvät lapsen koulutöissä ja -keskusteluissa, tulisi opettajien kannustaa tuomaan sisältöä myös videopeleistä koulutehtäviin; oli tuotos sitten trade frag -strategia Counter-Strike: Global Offensivessa, fanfiction omasta seikkailusta Skyrimissä tai hahmokuvaus Overwatchin pelihahmosta.

Jos sinua jäi vielä painamaan, mitä mainitsemani lainaus tarkoittaa, karkea suomennos kuuluu suurin piirtein näin: ”Master of Elements -nimistä loitsua käyttäessäsi saat palautettua käyttöösi energiaa, kun loitsu tekee enemmän vahinkoa kuin normaalisti. Voit saada takaisin maksimissaan kolmanneksen loitsuun käyttämästäsi energiasta, oli kyseessä sitten alueellinen loitsu tai yhden kohteen loitsu.”

Siina Parta

Luokanopettajaopiskelija, Tampereen Yliopisto

(Alun sitaatti Murobbs-foorumilta World of Warcraft- kanavalta https://murobbs.muropaketti.com/threads/world-of-warcraft.470989/)

Monilukutaitoa vai pedagogiikkaa?

Monilukutaidon käsite tuli kasvatusalan keskusteluun uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) myötä. Sitä laadittaessa oli tarve käsitteelle, joka kattaisi mahdollisimman laajasti erilaisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen käytänteitä. Ehdolla oli käsitteitä kuten tekstitaidot tai laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot (Luukka 2013). Lopputulemana oli kuitenkin monilukutaito esikuvanaan englanninkielinen multiliteracies.

Vaikka monilukutaidosta esitetäänkin opetussuunnitelmassa selkeä määritelmä, on sen konkreettisempi tulkinta haasteellista. Olenkin itse jo useamman vuoden ajan pyrkinyt yhdessä muiden tutkijoiden kanssa ymmärtämään, mistä monilukutaidossa oikeastaan on kyse. Käsitteen taustaan perehtyminen on tuonut muutamia valaistumisen hetkiä, mutta heti perään ajatuksen ja huolenkin siitä, miten monin eri tavoin käsite voidaan tulkita tai tulkitaanko sitä ollenkaan sen monitahoisuuden vuoksi. Esitän seuraavassa muutaman mielestäni keskeisen huomion käsitteestä.

Ensiksi tulee ymmärtää, että multiliteracies kääntyy suomen kieleen huonosti. Englanninkielinen literacy tarkoittaa sekä lukemista että kirjoittamista, minkä suomenkielinen versio häivyttää.

Toiseksi suomennoksen loppuosa taito erottaa sen kansainvälisen multiliteracies-tutkimuksen perinteestä, jossa sillä tarkoitetaan ennen kaikkea pedagogista lähestymistapaa (ks. Palsa & Ruokamo 2015). Tämän huomioiminen on auttanut itseäni tulkitsemaan aiheesta julkaistua tutkimusta. On selvää, että kyseessä ei kuitenkaan ole mikään – Mertalan (2017) sanoin – käännöskukkanen, vaan käsitteellä on vain haettu sopivinta termiä kattokäsitteeksi opetussuunnitelmaan.

Käsitteen laaja-alaisuus ja eroavaisuus sen englanninkielisestä vastineesta tuo kuitenkin haasteita sen tulkinnan ja soveltamisen kannalta. Jos se nähdään taitona, täytyy siihen liittyviä osa-taitoja tarkentaa ja jäsentää opetusta suunniteltaessa, jotta tavoitteiden asettaminen ja arviointi olisi mahdollista. Taidon oppimista voi olla esimerkiksi tiedon haun ja sen arvioinnin taito.

Jos taas monilukutaitoa tulkitaan sen kansainvälisessä merkityksessä, tullaan entistä haasteellisempaan kysymykseen: Mitä oikeastaan on monilukutaidon pedagogiikka, toisin sanoen, miten tässä viitekehyksessä toteutetaan kouluopetusta? Kansainvälisesti monilukutaidosta on julkaistu tuhansia tutkimuksia, mutta nostan tässä esille vain yhden, mutta sitäkin tärkeämmän näkökulman. Käsitteellisesti monilukutaidon juuret ovat ns. The New London Groupin (1996) manifestissa ja heidän lähtökohtanaan oli sosiaalinen muutos ja toimijuus (ks. Kupiainen, Kulju & Mäkinen 2014).

Tätä havainnollistaa yksi esimerkki koulusta, josta Comber, Thomson & Welss (2001) raportoivat. Projekti alkoi siitä, että eräässä australialaisessa koulussa pienet oppilaat (6–8 -v.) keskustelivat, kirjoittivat ja piirsivät siitä, mikä tekee heidät onnelliseksi ja toisaalta, mikä huolestuttaa ja mitä he muuttaisivat ympäristössään. Opettaja huomasi, että oppilaat olivat huolissaan ympäristön puista ja niiden hoidosta, mikä on kuivassa ilmastossa olennaista. Näistä oppilaiden ajatuksista lähti prosessi, jossa yhdessä selvitettiin yhteiskunnallisia asioita ympäristönhoidon liittyen ja oltiin yhteydessä kaupungin päättäjiin, jotka tulivat kouluun keskustelemaan asioista oppilaiden kanssa.

Monilukutaidon pedagogiikan ytimessä vaikuttaisi olevan koulun ja ympäröivän maailman siltaaminen ja oppilaiden ohjaaminen aktiiviseksi kansalaiseksi. Reijo Kupiaisen (2017) mukaan tekstitaidot voivat itse asiassa olla jopa politiikan taitoja. Tässä australaisessa esimerkissä koko projekti kumpusi siitä, että katse yksinkertaisesti vain käännettiin omasta itsestä myös ympäröivään yhteiskuntaan.

Pirjo Kulju

Yliopistonlehtori

(Muokattu 22.1.2018)

Lähteitä

Comber, B., Thomson, P. & Wells, M. (2001). Critical literacy finds a place: Writing and social action in a low-income Australian grade 2/3 classroom. The Elementary School Journal, 10(4), 451–464.

Kupiainen, R. (2017). Lukutaidon jälkeen? Teoksessa Korhonen, V., Annala, J. & Kulju, P. Kehittämisen palat, yhteisöjen salat. Tampere; Tampere University Press, 205–218. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201709082399. [Luettu 3.1.2018].

Kupiainen, R., Kulju, P. & Mäkinen, M. (2015). Mikä monilukutaito?. Teoksessa, Kaartinen, T. (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. http://tampub.uta.fi/handle/10024/98020. [Luettu 3.1.2018].

Luukka, M.-R. (2013). Opetussuunnitelmat uudistuvat: tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Kieliverkosto, 10.12.2013. https://www.kieliverkosto.fi/fi/article/opetussuunnitelmat-uudistuvat-tekstien-lukijasta-ja-kirjoittajasta-monilukutaituriksi [Luettu 3.1. 2018].

Mertala, P. (2017). Näkökulmia monilukutaitoon: opettajuus ja situationaaliset lukutaidot. Kieliverkosto, 14.12.2017. https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2017/nakokulmia-monilukutaitoon-opettajuus-ja-situationaaliset-lukutaidot . [Luettu 3.1.2018].

New London Group. (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. Harvard Educational Review, 66(1), 60–93.

Palsa, L., & Ruokamo, H. (2015). Behind the concepts of multiliteracies and media literacy in the renewed Finnish core curriculum: a systematic literature review of peer-reviewed research. Seminar.net – International journal of media, technology and lifelong learning 11 (2), 101–118.