Opetus

Vanhoja kursseja

************************************************************************

Syksy 2015: Kurssiyhteistyötarjous sosiaali- ja terveysalan järjestöille ym. toimijoille:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanke – tuo hankeideasi kurssityön aiheeksi ja työstä yhdessä opiskelijaryhmän kanssa käyttäytymistiedepohjainen suunnitelma!

Mitä? Etsin opiskelijaryhmien käytännön case-työskentelyä varten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä, suunnitelmavaiheessa olevia hankkeita, joihin suunnitteleva taho toivoo lisää systematiikkaa ja näyttöpohjaisuutta. Sosiaalipsykologisista käyttäytymisteorioista voi olla hyötyä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi, esim. omaehtoisen aloitusmotivaation rakentamisen tai pitkäkestoisten tottumusten luomisen tukemisen kautta.

Missä ja milloin? Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella opettamani interventiosuunnittelun metodikurssi (”Hyvinvoinnin edistämisen interventiot”, 5 op) käynnistyy 21.10. Intensiivinen kurssityöskentely ajoittuu loka-joulukuulle, ja lopputyöt valmistuvat helmikuussa 2016.

Miksi? Tutkimusnäytön hyödyntäminen voi lisätä hankkeen vaikuttavuutta. Case-pohjaisessa työskentelyssä on tarkoitus havainnollistaa opiskelijoille käytännön kautta, miten yksilöiden ja ihmisryhmien käyttäytymisen muutosta voidaan tukea teoria- ja tutkimusnäyttöperustaisin toimenpitein ja miten toimenpiteiden vaikuttavuutta ja vaikutusmekanismeja arvioidaan. Tarkoitus on myös parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja verkostoja. Caset voivat pohjautua mm. terveyden edistämishankkeiden olemassaoleviin tai kehitteillä oleviin hankesuunnitelmiin tai -ideoihin, joiden edelleen kehittämiseen opiskelijaryhmät osallistuvat kurssin opettajan, dosentti Nelli Hankosen opastuksella. Hankeideasi voi olla aivan kehittelyasteella: Esimerkiksi saatat olla alustavasti kiinnostunut siitä, miten saada eskari-ikäisiä lapsia liikkumaan enemmän, tai siitä, miten voidaan kohentaa työterveyshuollon asiakkaiden ravitsemusta terveellisempään suuntaan.

Keitä? Opiskelijat ovat sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman maisterivaiheen opiskelijoita (pääosin sosiaalipsykologian opiskelijoita). Kurssille osallistumisen edellytyksenä on ”Hyvinvoinnin edistämisen teoriat” -kurssin suoritus, ja kurssilla on käsitelty motivoitumisen psykososiaalisia prosesseja, muutosta edistävän vuorovaikutuksen teorioita, digitaalisia interventioita (mobiili-appit) sekä käyttäytymismuutostekniikka-luokituksen soveltamista erityisesti mm. liikunnan ja terveellisen ravitsemuksen edistämisen sovelluksissa. Opettajan taustasta voi lukea lisää tästä blogista.

 

**************************************************************************************

LISÄTIETOA YHTEISTYÖSTÄ:

Mitä yhteistyökumppani saa?

Kurssin aikana noin 3 henkilön opiskelijaryhmät työstävät ja jalostavat hankeideaa eteenpäin hyödyntäen (ja samalla opiskellen) käyttäytymismuutokseen tähtäävän interventiosuunnittelun systemaattisia työkaluja sekä käyttäytymistieteellisiä teorioita ja tutkimusnäyttöä. Näiden on todettu olevan yhteydessä terveyden edistämisohjelmien tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Opiskelijaryhmiä ohjeistetaan hankesuunnittelussa huomioimaan yhteistyökumppanin käytettävissä olevat aika- ynnä muut resurssit ja reunaehdot (esim. intervention toteutuskanava), jotta suunnitelmasta olisi konkreettista hyötyä. Opiskelijaryhmät tuottavat raportin, jossa esitellään suunnitelma (ja mahdollisesti alustava opiskelijoiden tekemä alustava pohjatyö) seuraavien seikkojen osalta:

I ONGELMAN TÄSMENTÄMINEN JA KOONTI, MITÄ AIHEESTA JA SIIHEN VAIKUTTAMISESTA NYKYTUTKIMUKSESSA TIEDETÄÄN, esim.

 • ongelman tarkempi määrittely sekä kohderyhmän, sen käyttäytymisen ja olosuhteiden analyysi
 • tarvekartoitus
 • näytön koonti kirjallisuudesta

II INTERVENTIO-IDEA, MITEN ONGELMAAN VOIDAAN VAIKUTTAA, esim.

 • mahdollisten vaikuttamisen teorioiden valinta ja hyödyntäminen (teoriaesittelyineen)
 • interventiohahmo, esim.
  • komponentit, käyttäytymismuutostekniikat
  • ”logiikkamalli”

III SUUNNITELMA, MITEN INTERVENTION VAIKUTUKSIA (JA PROSESSEJA) VOITAISIIN ARVIOIDA

 • arviointisuunnitelma (vaikuttavuus, tulos, prosessit, uskollisuus).

Huom. Opiskelijat laativat suunnitelman ilmaiseksi opiskeluunsa liittyvänä kurssityönä, jolloin arvion suunnitelman laadusta ja käyttökelpoisuudesta tekee viime kädessä hanketoimija. Vastuun tehdyistä ratkaisuista lopullisessa hankkeessa kantaa hanketoimija itse.

Mihin yhteistyökumppanit sitoutuvat?

 1. Antamaan opiskelijaryhmille kuvauksen suunnitellun intervention kohderyhmästä, suunnitellusta toteutuspaikasta, alustavista ajatuksista ym. seikoista, jotka auttavat opiskelijoita työstämään casea/hankeideaa eteenpäin.
  • n. 2 sivun kirjallinen kuvaus, joka toimitetaan Nelli Hankoselle mahdollisimman pian, mutta viim. ma 19.10. mennessä.
 2. Olemaan läsnä Tampereen yliopistolla kurssikerralla (tai Skype-/puhelinyhteydessä) kolmella kurssikerralla, alustavat ajankohdat keskiviikkoisin 12-16
  • ke 28.10. (hankeidean/casen/ongelman esittely, yhteisten tavoitteiden määrittely opiskelijaryhmien kanssa)
  • ke 25.11. (opiskelijaryhmät esittelevät yhteistyökumppaneille alustavan suunnitelmansa, josta yhteistyökumppani antaa kommentit ja välipalautteen)
  • myöh. määriteltävä ajankohta helmikuussa 2016 (lopputilaisuus, jossa opiskelijaryhmät esittävät jalostetun hankeidean/suunnitelman ja siihen liittyvän alustavan pohjatyön (esim. kirjallisuuden kartoitus))
 3. Tarvittaessa antamaan sähköpostitse loka-, marras-, joulu- ja tammikuun aikana vastauksia opiskelijaryhmän mahdollisesti esittämiin lisäkysymyksiin.
 • Eli kaiken kaikkiaan olemaan positiivinen ”sparraaja” opiskelijoiden harjoitustyön edetessä!

**************************************************************************************

Mukaan valitaan yhteensä neljä hanketta. Lähetä ytimekäs kuvaus hankeideastasi ja projektisi vaiheista osoitteeseen nelli.hankonen ät staff.uta.fi, josta saat myös lisätietoja! Tervetuloa mukaan!

 

Vastaa