Säädökset ja ohjeet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat Suomessa kansallisesti koordinoituja ja ohjeistettuja. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnormistoa sisältyy sekä kansalliseen lainsäädäntöön, kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin että eurooppaoikeuteen. Käytännön tulkinta- ja toimintaohjeita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin saadaan lainsäädännön lisäksi mm. tuomioistuinten ratkaisukäytännöstä, tasa-arvovaltuutetun lausunnoista ja Tasa-arvoneuvoston (TANE) kannanotoista.

Tämä huomioon ottaen tuomme tällä sivustolla aktiivisesti esille myös sitä, miten ja mihin suuntaan edellä mainitut normistot ja ohjeet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä suuntaavat. Alla muutamia esimerkkejä normilähteistä:

1) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

2) Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

3) Työsopimuslaki (55/2001)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

4) Tasa-arvovaltuutettu
http://www.tasa-arvo.fi

5) Tamylla on myös oma yhdenvertaisuussuunnitelmansa: http://www.tamy.fi/yhdenvertaisuussuunnitelma