Seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopistossa vallitsee seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi. Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä on antanut asiasta julkilausuman, jossa todetaan:

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tämä erottaa häirinnän työpaikan normaalista, ystävällisestä kanssakäymisestä.

Tampereen yliopisto suhtautuu erittäin vakavasti asiasta käytävään julkiseen keskusteluun ja siihen, että häirinnän kokemukset ovat koskettaneet myös yliopistomaailmaa. Seksuaaliseen häirintään reagoimatta jättämisellä työnantaja syyllistyy sekä tasa-arvolain että työturvallisuuslain rikkomiseen. Häirinnästä tiedon saatuaan työnantajan on ”käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi”.

Työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä on takaamassa yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun osalta Tampereen yliopiston intrassa on toimintaohjeet sekä työntekijöille että opiskelijoille. Ohjeiden mukaan seksuaalista häirintää kohdatessa tulee toimia:

Reagoi tilanteeseen heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi.

llmaise häiritsijälle suullisesti tai kirjallisesti, että et hyväksy hänen toimintaansa.

Ota yhteyttä lähimpään esimieheesi, hänen esimieheensä, työsuojeluvaltuutettuun tai yliopiston häirintäyhdyshenkilöön tai työterveyteen.

Pidä kirjaa tapahtumista. Kerää mahdollista näyttöä.

Pyydä apua ja tukea häirintäyhdyshenkilöiltä, työsuojeluhenkilöstöltä tai työterveyshuollosta. Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti. Selvittelyprosessi etenee ainoastaan häirityksi tulleen omalla suostumuksella. Työterveyshuolto voi antaa sekä yksilöllistä tukea että olla avuksi tilanteen käsittelyssä työyhteisössä.

Merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja toimijana sekä koulutuksessa että tutkimuksessa Tampereen yliopisto haluaa aktiivisesti edistää seksuaalisen häirinnän vähentämistä yhteiskunnassamme. Vaikka henkilöstökyselyiden perusteella seksuaalista häirintää ei juuri esiinny Tampereen yliopistossa, haluamme kiinnittää huomiota siihen, että yksikin tapaus on liikaa. Yliopisto noudattaa ehdotonta nollatoleranssia seksuaalisen häirinnän suhteen, julkilausumassa todetaan.

Lisätietoja:
Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Tasa-arvoa professorivalintoihin

Tampereen yliopistossa järjestettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusseminaari syyskuussa 2017. Tilaisuudessa professori Liisa Husu nosti esille, että miehiä suosivat käytännöt ovat edelleen yleisiä yliopistomaailmassa. Mieshakijoiden suosimisesta professorivalinnoissa on myös tieteellistä näyttöä. Tutkimus Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteen professorivalinnoista kuvaa, miten naisten määräaikaiset professuurit loppuvat, mutta miesten vakinaistuvat, sekä miten miehiä otetaan kutsusta vakinaisiin professuureihin (Tiainen & Berki, 2017). Vaikka tietojenkäsittelyn imago on hyvin miehinen, niin se ei ole mitenkään poikkeus professorivalintojen sukupuolittuneena toimijana.

Vaikuttavin todiste hakijan sukupuolen vaikutuksesta pätevyyden arvioon on Steinpreis ja muiden (1999) tutkimus, jossa samat hakemusasiakirjat oli lähetty arvioitavaksi sekä miehen että naisen nimellä. Arvioijat pitivät miehen nimellä lähetettyä cv:tä vahvempana näyttönä pätevyydestä kuin samaa naisen nimellä. Kun nainen esitti julkaisseensa kiinnostavan paperin hyvällä foorumilla, arvioija saattoi kommentoida, että on tarkastettava naisen todellinen rooli tutkimuksessa; miehille vastaavia kommentteja ei esitetty.

Olisiko ratkaisu sukupuolen piilottaminen? Tällaiseen ratkaisuun ovat päätyneet monet naiskirjailijat, esimerkiksi J. K. Rowling. Riittäisikö sukupuolen piilottaminen vain hakuprosessin ajaksi vai pitäisi naiseus piilottaa pysyvästi? Sukupuoleton hakemusten käsittely on kuitenkin akateemisella alalla hyvin vaikeaa, koska merkittävä osa pätevyyttä syntyy tieteellisten artikkelien kirjoittamisen ja tiedeyhteisössä toimimisen kautta. Kumpaakaan näistä ei voi tehdä nimettömästi. Tiedeyhteisöt ovat usein myös niin pieniä, että ihmiset tuntevat tai ainakin tietävät toisensa, vaikka hakija esitettäisiin vain sukunimellä.

Monia yliopistolaisia yllättää se, että naispuoliset hakemusten arvioijat toimivat samoin kuin miehet; myös naisarvioivat arvostavat mieshakijoita enemmän kuin naishakijoita. Se ei kuitenkaan ole yllättävää, sillä akateemiset naiset elävät, työskentelevät ja toimivat samassa yhteisössä miesten kanssa. Tuossa yhteisössä miehet ovat olleet perinteisesti valta-asemassa, joten heidän toimintamallinsa on määritellyt yleiset normit. All male -paneelit ovat hyvin yleisiä akateemisilla foorumeilla. Tilaa toisenlaiseen toimintaan ja ajatustapaan on edelleen niukasti.

Professorin tehtävän täytöissä on siis niin kansainvälisesti kuin Suomessakin nähtävissä miesten suosimista. Professoriliiton palkkakyselyssä (2016) Tampereen yliopisto sijoittuu varsin hyvin vertailtaessa naisten ja miesten osuutta professuureissa eri yliopistoissa, mutta Tampereen teknillinen yliopisto on listan viimeisenä. Uutta yliopistoa rakennettaessa on tasa-arvoasiat otettava erittäin vakavasti. Onneksi Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso on aktiivisesti kiinnostunut naisten uraesteiden poistamisesta ja Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenenä on sukupuolitutkimuksen professori Liisa Husu. Odotamme siis sukupuolivinoumista vapaita professorien tehtävän täyttöjä uudessa yliopistossamme.

Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä
Johanna Kujala, Ismo Isopoussu, Niina Puronurmi, Ilona Taubert ja Tarja Tiainen

Perhevapaiden tukeminen edistää tasa-arvoa

Työnantajan myönteisellä suhtautumisella perhevapaisiin (esim. äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat) on merkittävä vaikutus työntekijöiden kokemukseen työpaikkansa tasa-arvoisuudesta. Perhevapaiden käyttämisen vaikutukset kohdistuvat erityisesti määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien mahdollisuuksiin edetä urallaan. Edellä mainittu vaikutus korostuu erityisesti tutkijanuralla. Tutkija, joka on viiden vuoden määräaikaisesta työsuhteestaan vuoden tai kaksi perhevapaalla, joutuu perhevapaiden käyttämisen seurauksena merkittävästi huonompaan asemaan seuraavaa tehtävää hakiessaan kuin täydet viisi vuotta tutkimusta tehnyt kollegansa. Suomen Akatemia menettelytapoihin kuuluu, että tutkijalla on mahdollisuus hakea rahoituskauden/tutkijakauden pidennystä perhevapaan pituutta vastaavaksi ajaksi.

Yliopisto-organisaatioissa määräaikaisten työsopimusten osuus on suurempi kuin monilla muilla aloilla. Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 2016–2018 todetaan, että yliopiston tavoitteena on, että kaikilla tutkimustyötä tekevillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Suunnitelma sisältää myös maininnan siitä, että tutkimustyön organisoinnissa pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon yksityiselämän vaatimukset.

Miesten ja naisten tasa-arvoa koskevan lain (tasa-arvolain) tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa työelämässä. Noudattaakseen tasa-arvolain tosiasiallista tarkoitusta tulee työnantajan kiinnittää huomiota perhevapaita käyttävien yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin edetä urallaan suhteessa henkilöihin, jotka eivät perhevapaita käytä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perhevapaata käyttävälle työntekijälle tulisi mahdollistaa uusi perhevapaan pituutta vastaava määräaikainen työsuhde.

Edellä mainitun toteuttaminen käytännössä, erityisesti täydentävän rahoituksen projekteissa, voi kuitenkin olla haasteellista. Kun kyseessä on aikarajattu hanke, jolle on erillinen rahoitus, on suunnitellut työt tehtävä hankkeelle varatussa ajassa. Tällöin sijaisen hankkiminen perhevapaan ajaksi on välttämätöntä, eikä työsuhteen jatkaminen hankkeen päättymisen jälkeen ole aina taloudellisesti mahdollista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö asiasta voisi ja tulisi keskustella. Filosofi David Hume totesi jo 1700-luvulla, että siitä miten asiat ovat, ei tule päätellä, miten niiden pitäisi olla. Yliopisto on yhteisö, jossa emme voi, emmekä saa tyytyä nykyisiin käytäntöihin, vaan meidän tulee koko ajan pyrkiä parempaan. Tampereen yliopistonkin tulisi siis kehittää henkilöstöpolitiikkaansa entistä paremmin tasa-arvoa edistäväksi. Perhevapaiden tukeminen kaikissa, myös määräaikaisissa, työsuhteissa on yksi konkreettinen keino tähän.

Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän puolesta,

Johanna Kujala (pj.), Ismo Isopoussu, Niina Puronurmi, Tarja Tiainen

Hyvin muttei tasan

Työryhmä

Tampereen yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä luovutti 4.11.2015 rehtorille katsauksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön tavoitteiden toteutumisesta. Tampereen yliopisto hyväksyi vuonna 2012 uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Uusi suunnitelma ja siinä hyväksytyt periaatteet laajensivat tavoitteita tasa-arvopolitiikasta yhdenvertaisuuspolitiikkaan. Samalla siinä kirjattiin toiminnalliset lähtökohdat, joita noudattaen tähän tavoitteeseen ajateltiin päästävän. Raportti on ensimmäinen arvio ko. suunnitelman aikaisesta kehityksestä. Ryhmän, johon kuuluivat Pauli Borodulin, Leeni Herrala, Pertti Koistinen, Katri Otonkorpi Lehtoranta ja Niina Puronurmi, arvion mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tila on Tampereen yliopistossa hyvä ja paikoin kiitostakin ansaitseva, mutta parantamisen varaakin riittää.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän tehtävänä on joka kolmas vuosi toteuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden toteutumisen arviointi yliopiston toiminnanohjauksessa syntyneiden aineistojen perusteella. Arviota tehdessämme työryhmä tukeutui niihin dokumentteihin, joita se piti relevantteina ja tarpeellisena. Dokumentteihin kuuluvat mm. henkilöstön työhyvinvointikyselyt, henkilöstöhallinnon tilastot, opiskelijakyselyt ja opiskelijavalinnan tilastot.

Tämän lisäksi työryhmä kävi keskusteluja mm. tasa-arvotyöstä eri vastuutahojen, kuten yliopistotiedotuksen, opetusneuvoston ja opetusalan asiantuntijoiden kanssa. Aineistoja ja virikkeitä olemme saaneet myös muista korkeakouluista. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä oli toteuttamassa Tampereen yliopiston vuonna 2014 järjestämiä valtakunnallisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspäiviä. Siinä yhteydessä kuultiin useita asiantuntijatahoja aina ministeriön edustajista, Tasa-arvovaltuutetusta, muista korkeakouluista alan tutkijoihin.

Työryhmän arvion mukaan Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tarjoaa hyvät puitteet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle. Ohjelmaa ja käytännön työtä olisi kuitenkin määrätietoisesti kehitettävä ja arvioitava, missä suhteessa se on yliopisto-organisaation sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. Yliopis-to voi olla ylpeä siitä, että sen opiskelijat ja henkilöstö ovat kyselyjen mukaan tietoisia ja valveutuneita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä, ja ettei yliopistossa ole tarkasteluajanjaksolla esiintynyt merkittäviä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoikeuksien loukkauksia. Tasa-arvo-ongelmia kuitenkin esiintyy tarkasteltaessa naisten ja miesten palkkausta ja urakehitystä. Toisaalta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteita ei tule myöskään nähdä minään stabiilina tilana vaan prosessina, jossa tavoitteet kasvavat työn edetessä ja ovat osa organisaation kehitystä ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Raportin yksi tehtävä oli arvioida, miten vuonna 2012 hyväksytty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on toiminut käytännössä. Ryhmän arvioin mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa lueteltujen toimenpiteiden vastuuttaminen tai niistä raportointi on toteutunut vain osittain. Osalle tavoitteista ja toimenpiteistä oli määritelty vain löyhästi se, kuinka niitä olisi tarkoitus seurata, joten niiden arvioiminen ei ollut mahdollista. Tampereen yliopiston olisi mahdollista toimia myös proaktiivisemmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikassa, palkkapolitiikassa ja työurien kehityksessä. Se edellyttäisi tuekseen asianmukaista tutkimustietoa ja avointa keskustelua.

Tasa-arvon edistämisen tavoitteiden, toimenpiteiden ja seurannan muotoiluun liittyy Tampereenkin yliopistossa haaste, miten velvoittaa toimijoita kantamaan vastuunsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä. Tasa-arvopolitiikassa harjoitettu varovaisuus saa aikaan sen, ettei sillä ole merkittävämpiä vaikutuksia.

Pohjoismaisten esimerkkien valossa voidaan myös kysyä, eteneekö tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, jos tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikasta puuttuvat selkeät linjaukset velvoitteiden ja vapaaehtoisuuteen perustuvien tavoitteiden sekä tavoitteiden ja resurssien kesken? Millaisia tuloksia saavutetaan, jos tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähdään vain välineenä muiden tavoitteiden toteuttamiseksi, eikä se olekaan enää tavoite sinänsä? Ovatko kilpailukyky ja kaikkien voimien valjastaminen sen saavuttamiseksi jotenkin yleisempiä ja ylevämpiä tavoitteita kuin tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet?

Poliittisella ohjauksella on viime vuosina suositeltu, että opiskelijavalinnoissa suositaan uusia ylioppilaita, ja että etusijalle asetettaisiin ensimmäistä korkeakoulututkintoa tavoittelevat. Positiivinen erityiskohtelu voi joissakin tapauksissa olla poliittisesti perusteltua, mutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden kannalta se herättää myös kysymyksiä, joihin ei ole vielä ohjaavia oikeustapauksia tai lainvalvontaviranomaisten ratkaisuja.

Olemassa olevien tuloerojen, ammatillisten asemien ja työurien kehityksen kannalta katsoen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus näyttävät edelleen kaukaisilta ja vaikeasti saavutettavilta tavoitteilta. Tampereen yliopistolla on samat ongelmat kuin millä tahansa työorganisaatiolla. Mahdollisten tulevien rakenneuudistusten (Tampere3), henkilöstökustannusten säästöjen sekä avointen työpaikkojen täytössä Tampereen yliopistolla tulisi olla sellainen henkilöstöpoliittinen linjaus, joka palvelisi myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Työryhmän työ on nyt luettavissa näiltä blogisivuilta ja kaino toivomus on, että se herättäisi keskustelua eikä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö jäisi rakenneuudistusten varjoon.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön arviointiraportti 2012-2014

Lesbot ja homot työntekijöinä yliopistossa

Tuula Juvonen

Olen ollut tällä haavaa töissä Tampereen yliopistossa keväästä 2011. Kun minut otettiin töihin talon ulkopuolelta sosiaalipolitiikan oppiaineeseen sijaiseksi, rekrytoiva professori tiesi vanhastaan minun olevan lesbo. Työsuhteeni jatkui syksyllä 2011 edelleen YKY:ssä, nyt sukukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Sittemmin jäin taloon akatemiatutkijan rahoituksella. Tänä aikana on osoittautunut, etten millään muotoa ole ollut YKY:n henkilökunnan ainoa ”vinoviettinen”. Sen sijaan olen koko yliopistourani ajan ollut Tampereen yliopiston sosiaalitieteissä ainoa tutkija, jonka tutkimusaihe on eksplisiittisesti käsitellyt homoseksuaalisuutta.

Olen tähän asti ajatellut että se, että olen usein tuntenut itseni varsin yksinäiseksi yliopistossa, johtuisi juuri siitä, että olen ollut työyhteisöni ainoa lesbotutkija. Kuitenkin yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemukset ovat hyvinkin tuttuja monille yliopistossa työskenteleville lesboille ja homoille, toteaa ruotsalaistutkija Kerstin Sundell. Hän julkaisi vuonna 2014 tekemiinsä haastatteluihin perustuvan artikkelin akateemisella urallaan menestyneistä lesboista ja homoista. Siinä monet haastateltavat kertovat, kuinka akateeminen maailma on tuntunut heistä usein vieraannuttavalta ja ajoin jopa läpitunkemattomalta.

Vaikka yliopistossa työskentelevät lesbot ja homot saattavat näennäisesti sulautua osaksi oppiaineensa työyhteisöä, he voivat silti sisäisesti tuntea olevansa jotenkin erilaisia – aina hiukan ulkopuolella sen sosiaalisen verkoston, jossa heteroseksuaalisesta koti- ja perhe-elämästä keskustellaan itsestäänselvyytenä. Tämä ulkopuolisuuden tunne kärjistyy varsinkin työpaikan juhlissa, joissa heteroseksualisoitujen sukupuolten esittäminen ja heteroseksuaalinen flirtti korostuvat arkea jyrkemmin. Monet lesboista ja homoista ovatkin jättäneet suosiolla väliin työpaikan sosiaalisia tilanteita, joissa ulkopuolisuuden tunne suhteessa kollegoihin korostuu.

Ruotsalaiset kollegat raportoivat siitäkin, että joissain työpaikan tilanteissa homoseksuaalisuus oli nostanut esiin myös julkilausuttua homovihamielisyyttä, aina fyysisen väkivallan uhkaan asti. Tampereen yliopistossa en itse ole törmännyt moiseen, mutta toistuvaa ”fanipostia” saavana lesbotutkijana olen myös hyvin tietoinen siitä, että en myöskään koskaan jätä esimerkiksi saksia esille työpöydälleni.

Vaikka ääritilanteet ovat onneksi harvinaisia työpaikan arjessa, sosiaalisten tilanteiden välttely ei välttämättä ole. Tämä puolestaan johtaa helposti siihen haastateltavien esiin nostamaan uskomukseen, että työpaikalla olisi olemassa sellaisia verkostoja, joissa pedataan seuraavia virantäyttöjä ja tutkimushankkeita, mutta joiden olemassaolosta lesboilla ja homoilla ei ole tarkkaa tietoa – eikä varsinkaan pääsyä mukaan. Näin ollen he ovat päätyneet rakentamaan akateemista uraansa lähinnä omin voimin ja kaukaisempien ja usein kansainvälisten verkostojen varassa.

Akateemisten verkostojen läpitunkemattomuus on usein jatkumoa sille kokemukselle, että väitöskirjan ohjaaja ei ole osannut nähdä lesbo- tai homo-opiskelijassa omaa kuvajaistaan samalla tavalla kuin hetero-opiskeijassa, eikä siksi ole ottanut häntä aktiivisesti siipiensä suojaan. Näin ollen lesbojen ja homojen on täytynyt rakentaa akateemista uraansa omin päin jo varhaisessa vaiheessa. Tämä on saattanut helpostikin johtaa erilaisiin ”hukkareissuihin”, kun akateemiset pelisäännöt on täytynyt opiskella itse kantapään kautta.

Toisaalta monet Sandellin haastattelemat lesbot ja homot kertoivat myös menestyneensä akateemisessa maailmassa lopulta varsin hyvin. Tutkija nosti kuitenkin esiin myös epäilyn siitä, että menestyksessä olisi kyseessä eräänlainen pakkotilanne: lesboille ja homoille avautuu paikka akateemisessa maailmassa vain poikkeuksellisten näyttöjen ansiosta, eivätkä he voi luottaa siihen, että tavanomainen työpanos riittäisi heidän asemansa varmistamiseen. Uransa varrella haastateltavat olivat myös toistuvasti löytäneet itsensä tilanteessa, jossa määräaikaisuudet ketjuuntuivat heidän kohdallaan, samaan aikaan kun muita kollegoja on vakinaistettu ripeämmin, tai uuden johtajan tartuttua yksikön asioihin heidät on nostettu joskus hämmästyttävän syvistä palkkakuopista.

Monet Sandellin haastattelemien lesbojen ja homojen kokemukset tuntuivat täysin mahdollisilta myös suomalaisessa yliopistomaailmassa. Suomessa kukaan ei tiettävästi ole selvittänyt tai tutkinut sitä, kuinka lesbot ja homot asettuvat työelämään yliopistoissa ja korkeakouluissa. Itse olen kirjoittanut vuonna 2008 Pia Livia Hekanahon kanssa katsauksen suomalaisen lesbo-, homo- ja queer-tutkimuksen tilasta. Siinä yhteydessä nostimme esiin sen, että homotutkimusta tekevien miesten asema suomalaisissa yliopistoissa näytti olevan poikkeuksellisen haavoittuvainen. He tuntuvat tipahtavat akateemisen maailman ulkopuolelle yksi toisensa jälkeen, eikä tilanne ei ole artikkelin julkaisemisen jälkeen muuttunut tältä osin sen paremmaksi. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että Suomesta, toisin kuin monista muista maista, puuttuu tyystin homotutkimus ja sen tuottama ymmärrys ja osaaminen, jolle olisi varmasti käyttöä ja tarvetta yhteiskunnassa enemmän kuin ymmärrämme edes ajatella.

Lukemani artikkeli ruotsalaisesta yliopistomaailmasta tarjoaa harvinaisen ja siksi hyvinkin tervetulleen itsereflektion mahdollisuuden yliopistossa työskenteleville lesboille ja homoille. Samalla se kääntää kysyvän katseensa heidän työyhteisöjensä suuntaan – millaisia ne ovat, ja miten niissä voitaisiin toimia toisin niin, että myös lesbot ja homot voisivat päästä osaksi akateemisia työyhteisöjä ja tuntea olonsa niissä kotoisaksi? Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että seksuaali- ja myös sukupuolivähemmistöjä on tarkasteltu yliopistoissa lähinnä opiskelijoiden näkökulmasta. Osa oppilaitoksista on jo ymmärtänyt, että on tärkeää varmistaa se, että myös ei-heteroseksuaaliset tai sukupuolen ilmaisultaan moninaiset opiskelijat pääsisivät sujuvasti kiinni opintoihinsa ja löytäisivät yliopistoyhteisöstä oman paikkansa ilman huolta syrjinnästä (ks. esim. Farrel ym. 2004). Mutta miltä näyttäisi yliopisto, jossa vastaavaa huolta kannettaisiin myös henkilökunnan hyvinvoinnista?

Kirjallisuutta

Farrell, Kathleen & Gupta, Nisha & Queen, Mary (toim.) (2004) Interrupting Heteronormativity: Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Pedagogy and Responsible Teaching at Syracuse University. Book 14. Syracuse: The Graduate School of Syracuse University. Saatavilla http://surface.syr.edu/books/14

Juvonen, Tuula & Hekanaho, Livia (2008) Leaving a Glorious Future Behind? Queer in the Finnish Academia. Trikster: Nordic Queer Journal Nr 2. Saatavilla http://trikster.net/2/juvonenhekanaho/1.html

Sandell, Kerstin (2014) Framgångsrika homosexualla akademiker: ett villkorat innanförskap? Teoksessa Sandell, Kerstin (toim.) Att bryta innanförskapet. Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin. Göteborg: Makadam, 218–250.

Tasa-arvopolitiikan valinnat

Niin Suomessa kuin muissakin pohjoismaissa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteet on kirjattu yliopistojen strategioihin ja tasa-arvosuunnitelmiin. Maiden ja yliopistojen kesken on kuitenkin huomattavia eroja sen suhteen nähdäänkö tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yksilöiden luovuttamattomiin oikeuksiin, kuten koskemattomuus, oikeudenmukaisuus ja diskriminaation kieltämine, perustuvina tavoitteina vai joillekin muille tavoitteille, kuten hyödyllisyys, kilpailukyky ja innovatiivisuus, alisteisina tavoitteina.

Lue loppuun

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – valttikortti!

Yhä useammat tutkijat ovat vakuuttaneet siitä, että yritysten menestyksen takana on pitkäjänteiset ja reilut investoinnit inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat sellaisia arvoja ja sellaista laatua, jotka varmentavat työyhteisöjen ja organisaatioiden toiminnan ja menestyksen vaativissakin tilanteissa. Tämä on ollut varmaan ajatuksena myös silloin kun Tampereen yliopisto vuonna 2012 hyväksyi Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelmansa ja velvoitti yliopistoyhteisön jäsenet ja vastuulliset toimijat toteuttamaan sitä käytännössä.

Ohjelmasta on kuitenkin vielä pitkä matka käytäntöön ja puhumattakaan siitä, että tilanteet muuttuvat ja sitä myötä myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön tehtävät. Siksi voidaankin ajatella, että parasta politiikkaa onkin se, joka ennakoi asioita ja pyrkii määrätietoisesti edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asiaa.

opiskelijoita02_JR

Lue loppuun