Pelon horisontti – Akateemisia faabeleita, 29.3-12.5.2016.

Yliopistonlehtorit Juha Merta ja Jouko Pullinen

Akateemisia Faabeleita

Kreikkalaisen Aisopoksen faabelien taustalla oleva elämänkokemus heijastuu niissä eräänlaisena pessimistisenä elämänviisautena, maan hiljaisten käytännönfilosofiana. Harvoin niissä kiitetään rakentavia hyveitä, kuten ahkeruus tai rehellisyys. Pienten täytyy selvitä maailmassa joustavuudella ja oveluudella. Me haluamme esittää totuuksia nimenomaan sorrettujen ja väheksyttyjen äänellä. Haluamme faabeleissamme nauraa enemmänkin itsellemme kuin muille.

Työskentelemme kuvataiteilijoina ja tämän lisäksi yliopistonlehtoreina Tampereen yliopistossa. Elämä yliopistossa on jatkuvaa epävarmuutta, aseman säilyttämiseen liittyvää kilvoittelua. Aineistoa akateemisiin faabeleihin on vuosien varrella kertynyt runsaasti. Olemme työstäneet aineistoamme kuvallisesti ja esittelimme dialogissa syntyneet käsitteelliset taideteoksemme helmikuussa 2016 Berliinissä. Nyt teokset ovat nähtävillä Edusta Galleriassa.

Dialogi tarkoittaa meille yhteistä ideointia, toteuttamista ja arviointia siitä, milloin teos on valmis. Työskentelyä saman pöydän ääressä, toinen kätenä, toinen silmänä. Dialogi rakentuu toisen tahdikkaalle kohtaamiselle, kunnioittamiselle. Joskus joutuu myös jättämään oman ajatuksen odottamaan, viipyilemään mielessä tai työpöydällä. Haluamme yhdistää kahden kuvataiteilijan, taidemaalarin ja taidegraafikon vahvuudet ja heikkoudet.

EDUn hallinnon näyttely ”Taas homma etenee”, 22.1.-25.3.2016

Joka paikan höylä!

Näyttelyllä haluamme kuvata, millaista ammatillista osaamista ja mitä ominaisuuksia hallintotehtävissä työskentelevät asiantuntijat tarvitsevat.

Näyttelyn kokoaminen tapahtui hallinnolle ominaisella tavalla – tehokkaasti organisoiden. Tehtäväksiannon saatuamme perustimme pienen työryhmän ideoimaan ja aikatauluttamaan. Osallistimme koko hallinnossa työskentelevän joukon miettimään omassa työssä tärkeitä ominaisuuksia. Tuotimme kuvia ja sanoja havainnollistamaan sitä, mitä me ymmärrämme hallintotyössä menestymisen kannalta olennaiseksi osaamiseksi.

Tämä kaikki tehtiin huumoria unohtamatta. Se tuo myös hallintotehtäviin tärkeän pohjavireen. Huumorin avulla laulun sanoja lainaten TAAS HOMMA ETENEE!

Tutustu näyttelyyn iBooks-kirjana tai PDF-tiedostona, jotka on luotu Bookcreator-ohjelmalla.

Varhaiskasvatuksen juhlavuoden näyttely ”Muuttuva lapsuus, kehittyvä koulutus”, 3.11.2015-11.12.2016

Muuttuva lapsuus, kehittyvä koulutus -näyttely juhlistaa 60-vuotiasta Varhaiskasvatuksen koulutusta Tampereella. Näyttelyssä on esillä kuvaelmia lapsille ominaisista leikeistä ja toiminnasta eri vuosikymmeniltä. Kuvaelmat ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisesti tuottamia.

Lastentarhanopettajakoulutuksen historia nivoutuu tiiviisti ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksiin. Eri aikakausina tulkinnat varhaislapsuudesta, alle kouluikäisten lasten kasvatuksesta ja sitä toteuttavasta ammatillisesta toiminnasta muuttuvat, mikä heijastuu myös ammattilaisilta vaadittavaan koulutukseen.

Tamperelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen historiassa hahmottuu kolme selkeää sukupolvea: lastentarhan-, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sukupolvet. Eri sukupolvien koulutuksessa on havaittavissa eroja muun muassa siinä, millaisena lapsi sekä lapsen ja aikuisen suhde nähdään, millaiselle tiedolle ammatillinen toiminta perustuu, millainen on ammattilaisten ja lasten vanhempien välinen suhde ja millaisille työkentille ammattilaiset koulutetaan.

Koulutus käynnistyi vuonna 1955 säätiöpohjaisena Tampereen lastentarhaseminaarina ja se valtiollistettiin vuonna 1977. Tällöin koulutuksen nimi muuttui Tampereen lastentarhanopettajaopistoksi.

Vuonna 1995 lastentarhanopettajakoulutus siirtyi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kasvatustieteiden kandidaattikoulutukseksi. Maisteritason koulutus käynnistyi vuonna 1998 pilottihankkeella. Tällä hetkellä opiskelijat saavat opinto-oikeuden kasvatustieteiden maisterin tutkintoon, mutta lastentarhanopettajankoulutuksessa suoritettu kandidaattitutkinto tuottaa heille kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Lisätietoja näyttelystä lehtori Heli Soiniitty, heli.soiniitty@uta.fi ja lastentarhanopettajien koulutuksesta professori Kirsti Karila, kirsti.karila@uta.fi

Tytto pieni

Kuva1 pieni

Kuva2 pieni

EDU

Tampereen yliopiston oma lukio, 25.9-23.10.2015

fullsizerender05Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio esitteli toimintaansa EDUstan ikkunoissa 25.9-23.10.2015. Lukio sijaitsee Nekalassa ja opiskelijoita on yhteensä 254.

Norssin erikoisuutena ovat mm. Business Norssi (BN) -linja, joka on erikoistunut talouteen ja elinkeinoelämän tuntemukseen sekä uutena avauksena 2016 aloittava sirkustaiteen painotus, jossa tehdään yhteistyötä Sorin sirkuksen kanssa. Sirkupainotus tarjoaa uutta ilmaisullista vahvuutta koko lukion opintoihin ja sirkustaiteiseen orientoituneet opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja naapurikoulussa.

Norssissa opiskellaan myös yleislukiossa, jossa opiskelijat, opettajat ja opetusharjoittelijat muodostavat kiinteän yhteisön, jossa moderni ja pedagogisesti mielekäs oppiminen on keskiössä. Opiskelijat luonnehtivat yhteisöään perheeksi, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

Praxis et theoria 21.4-12.6.2015

20150420_115538754_iosNäyttelyssä esitellään Tampereen yliopiston normaalikoulussa luokilla 1-6 toteutettuja projekteja. Projektit on toteutettu luokanopettajaopiskelijoiden laaja-alaistavan harjoittelun (10 op) aikana talvella 2015.

Laaja-alaistava harjoittelu on teoriaan perustuva opetuksen kehittämisharjoittelu. Jakson aikana pyritään saamaan kokonaiskuva opettajan työstä. Opiskelija on läsnä mahdollisimman paljon koulun arjessa ja tutustuu ammattiin liittyviin yhteistyömuotoihin. Opetuksessa painottuu eheyttäminen, integrointi ja projektikeskeisyys. Harjoittelussa pyritään myös hyödyntämään koulun ulkopuolista asiantuntemusta ja oppimisympäristöjä. Harjoittelun ohjauksesta vastaavat normaalikoulun opettajat.

Tänä talvena toteutettiin kolmekymmentä erilaista projektia, joista tähän näyttelyyn on mahtunut mukaan vain pieni osa. Postereissa kuvataan ohjatun opetusharjoittelun aikana toteutuneita projekteja ja niihin liittyvää teoreettista perustaa. Kaikki projektit esiteltiin helmikuussa järjestetyssä tiedeiltapäivässä normaalikoululla. Tapahtumassa projektien toteuttamisesta vastanneet opiskelijat saivat esitellä töitään, vastata moniin kysymyksiin sekä vaihtaa niistä ajatuksia muiden opiskelijoiden ja koulun henkilökuntaan kuuluvien kanssa. Postereitten äärellä virisi vilkasta keskustelua.

Laaja-alaistavan harjoittelun projekteja on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin. Projektit sopivat luontevasti uusissa opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainittujen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. Projekteissa on mahdollista muun muassa vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja käsitellä oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia sekä sitä avartavia asioita.

Näyttelyn koordinaattoreina ovat toimineet lehtorit Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo ja Helena Sieppi.

20150420_115819903_ios

Spaces and Places of Adulthood, 24.3.-17.4.2015

Local challenges of adult education are increasingly also planetary. Adult education actors witness the consequences of globalization, not only as increased interaction and mobility across borders, but also as economic, social and environmental crises at a global scale. Along with the tensions and contradictions globalization also offers an unprecedented view on the solidarities and mutualities between spaces and places of adulthood on the planet Earth.

Through the images in this exhibition we invite you to a discourse of the challenges and possibilities of adult education in a planetary perspective.

The exhibition salutes the 6th Nordic Conference on Adult Education and Learning, “Adult Education and the Planetary Condition”

The exhibition work group: Anja Heikkinen, Jenni Pätäri & Markus Huhtamäki

Exhibition references

taulu_1 taulu_2 taulu_3

40-vuotisjuhlan (2014) kuvagalleria – Kasvatustieteiden tiedekunta

40 vuotta kasvatustieteiden tiedekunnan perustamisesta Tampereen yliopistossa

Vuonna 1973 voimaan astunut laki opettajankoulutuksesta määräsi, että korkeakouluihin tuli perustaa tiedekunta- tai osastomuotoinen opettajankoulutusyksikkö. Tampereen yliopistossa tästä seurasi, että opetusministeriölle ehdotettiin säädösmuutoksia Tampereen yliopistoa koskevaan lakiin sekä tiedekunnan väliaikaisen hallinnon järjestämistä.

Asetus Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekunnan valmistelutoimikunnasta sekä virkojen ja toimien täytön valmistelusta annettiin toukokuun lopussa 1974. Tämän jälkeen valmistelut etenivät ripeästi ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta aloitti toimintansa elokuussa 1974.
40-vuotisjuhlan kuvagalleria

Kasvatustieteiden yksikön juhlavuoden pääjuhlaa vietettiin 5.12.2014 yliopiston juhlasalissa. Juhla oli kaikille avoin, lämminhenkinen ja samalla arvokas tilaisuus.

Tilaisuudessa kuultiin professori Marita Mäkisen juhlaluento aiheesta ”Uskottava opettajankoulutus – totuus vai tehtävä?”

Johtaja Risto Honkonen toivotti vieraat tevetulleeksi. Tampereen yliopiston tervehdyksen toi rehtori Kaija Holli. Kasvatustieteiden yksikön alumnin puheenvuoron käytti KT Juha Sihvonen ja opiskelijan puheenvuoron KK Jenni Värrälä. Lisäksi ohjelmassa oli musiikkiesityksiä, joista vastasivat yksikön opiskelijat, henkilökunta sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun 3 C:n oppilaat.

Lopuksi nautittiin kahvitarjoilusta juhlasalin aulassa.

Kuvat © Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Kuvia ja näkyjä koulun kehittämisestä, 18.11.2014 – tammikuu 2015

Koulu on oma maailmansa. Se on samalla tuttu ja vieras.Omat koulumuistot elävät meissä kaikissa vahvoina ja suhtaudumme kouluun tunteella. Kaikilla tuntuu olevan sanottavaa koulun muuttamisesta ja kehittämisestä. Koulu on toiveiden tynnyri, se joko kaataa tai pelastaa kansakunnan. Sitä käydään ihailemassa kaukaa ja sitä yritetään pelastaa.

Oppiminen ja kehitys peruskoulussa (OPPI) – tutkimusryhmä toimii Tampereen, Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistoissa, tiiviissä yhteydessä niiden paikalliseen opettajankoulutukseen. Tutkimusryhmä on tutkinut koulua, erityisesti koulun kehittymistä ja kehittämistä kymmenen vuoden ajan.

Opettajaopiskelijat ovat työstäneet tutkimustuloksia kuvataiteen ja käsityön keinoin Kuvia ja näkyjä koulun kehittämisestä -näyttelyksi.

Lisätietoja tutkimusryhmästä: www.learninginschool.fi

Katso näyttelystä laajemmin kertova kirja iBooks-kirjana (toimii iPadillä) tai PDF-tiedostona.

400 x ME 30.9. – 7.11.2014

Näyttely koostui kasvatustieteiden yksikön (EDU) arkea kuvaavista valokuvamosaiikeista, kuvaajina EDUlaiset itse. Näyttelyyn lähetetyistä yhdeksästä sadasta valokuvasta näyttelyyn valikoitui 400 kuvaa, joista rakentui 8 mosaiikkiteosta. Johtoajatuksena valokuvien valinnassa oli monipuolisuus ja kattavuus. Mosaiikit esittelevät EDUn eri toimijoita ilman raja-aitoja, synteesinä elosta EDUssa.

Katso näyttelyn kuvat iPadillä iBook-kirjan muodossa, luotu Book Creator -ohjelmalla.

Katso näyttelyn kuvat PDF-tiedostona, luotu Book Creator -ohjelmalla.