Tavoite

Hanke tuottaa tietoa siitä, miten digitaalinen tieto eri toimialoilla muokkaa nykyisiä arvonluonnin prosesseja ja luo uusia arvonluonnin tapoja. Tätä tutkitaan neljässä kohdeorganisaatiossa. Tapausten kautta selvitetään, mitä uusi arvo on ja miten se muodostuu. Näitä tutkimalla saadaan tietoa siitä, miten asiakastarpeet huomioidaan ja millä tavoin kompleksinen arvoverkosto voi toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Hanke tarjoaa uudenlaisia kohtaamisen paikkoja ja yhteistyöverkostoja hankkeen toimijoiden, kohdeorganisaatioiden ja hyödyntäjäorganisaatioiden kesken. Hankkeen tuloksia levitetään verkostotapaamisissa, työpajoissa ja seminaareissa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tieteellistä ja yleistajuista tietoa arvonluonnin mekanismeista ja mahdollisuuksista suomalaisen työelämän ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

arvonmuodostus