Vuorovaikutus työelämässä – akateemista asiantuntijakoulutusta työorganisaatioiden kehittäjille

Kurssilla tarkastellaan vuorovaikutusta sosiaalitieteelliseen tutkimukseen perustuvista näkökulmista. Osallistuja oppii erittelemään ryhmäilmiöihin, valtaan, hyvinvointiin ja tunteisiin liittyviä teorioita ja käsitteitä, jotka ovat keskeisiä työelämän vuorovaikutuksen jäsentämisessä ja kehittämisessä. Opittua voidaan soveltaa käytännössä esimerkiksi projektien suunnittelussa, muutostilanteissa ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja tunnistaa vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksia ja osaa analysoida ihmisten toimintaa erilaisissa työelämän tilanteissa – tilanteissa, joissa erilaiset sosiaaliset ja institutionaaliset suhteet, roolit, tavoitteet ja toimintatavat toteutuvat ammattilaisten kesken sekä asiakkaiden kanssa. Koulutus auttaa arvioimaan vuorovaikutustilanteita sekä löytämään niissä ratkaisuja ja uusia toimintatapoja.

Koulutus (5 opintopistettä) on yksi moduuli laajemmasta työelämän kehittämistä käsittelevästä opintokokonaisuudesta, joka sisältää osia Tampereen yliopiston työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmasta. Kokonaisuuteen (10 op) kuuluu myös moduuli työyhteisön muutoksista ja kehittämisestä.

Osallistuja saa koulutuksen suorittamisesta opintorekisteriotteen. Moduulin hyväksymisestä osaksi mahdollisia myöhempiä opintoja on neuvoteltava erikseen.

Koulutus on tarkoitettu sellaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka tarvitsevat tutkimusperustaista tietoa vuorovaikutuksen kehittämiseksi omassa työssään ja/tai työyhteisössään.

Koska koulutukseen kuuluu verkkotyöskentelyä, osallistujilla pitää olla tietokone ja verkkoyhteys.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijat ja perustutkintoa opiskelevat voivat kysyä moduulin mahdollisista opiskelijapaikoista tutkija Aija Logrenilta (yhteystiedot alla).

Koulutuksen tarjoava yksikkö: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö YKY

Koulutukseen sisältyy neljä kolmen tunnin luento- ja keskustelutilaisuutta, pääosin englanninkielistä oheiskirjallisuutta, verkkoluentoja, ryhmätöitä ja välitehtäviä. Luentojen välillä teemojen käsittelyä jatketaan verkko-oppimisympäristössä olevien materiaalien ja tehtävien avulla. Välitehtävissä osallistujat muun muassa analysoivat ja arvioivat kriittisesti käytännön työelämän tilanteita keskeisten kurssilla opittujen käsitteiden ja teorioiden avulla. Välitehtävät sidotaan osallistujien omien työtehtävien ja/tai oman työyhteisön kannalta relevantteihin aiheisiin. Osallistuja kokoaa niistä niin portfolion, jota voi hyödyntää käytännössä työssään.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan läsnäolo luennoilla, välitehtävien suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen ryhmätöihin ja verkkokeskusteluihin.

Pääluennoitsijat ja verkko-opetuksesta vastaavat ovat YTT, tutkijatohtori Hanna Rautajoki ja YTM, tutkija Aija Logren, joiden lisäksi mukana on vierailevia luennoitsijoita.

Koulutus pidetään Tampereen yliopiston tiloissa Tampereella.

  1. jakso torstaina 11.12. klo 12.00–15.30. Teemoina sosiaalitieteellinen näkökulma työelämän vuorovaikutukseen ja valta työelämän vuorovaikutuksessa.
  2. jakso torstaina 15.1.2015 klo 12.00–15.30. Teemana tiedolliset suhteet ja emootiot työelämän vuorovaikutuksessa.
  3. jakso torstaina 12.2.2015 klo 12.00–15.30. Teemana ohjausvuorovaikutus.
  4. jakso torstaina 12.3.2015 klo 12.00–15.30. Koulutuksen teemojen yhteenvetoa ja portfolioiden esittely.

Haku: Koulutukseen tulee hakeutua e-lomakkeella viimeistään 10.11.2014. Osallistujia voidaan ottaa enintään 25.

Vastuu- ja yhteyshenkilöt: koulutuksen sisällöstä antaa lisätietoa tutkija Aija Logren, 050 318 7110. Käytännön järjestelyistä kertoo enemmän koulutussuunnittelija Pia Sivunen, 050 595 1074. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Koulutuksen hinta:  800 euroa. Hintaan sisältyvät luento-opetus, välitehtävien ohjaus sekä verkossa oleva kirjallinen materiaali.