Jäsenet * Members

Konstantinos Drossos, Audio Research Group (TUT): Audio signal processing, Sound events, Audio captioning, Emotion recognition

Jari Eerola, FT (UTA): musiikin tutkimus ja opetus (opistot), musiikin tietokoneavusteinen tutkimus, studio- ja musiikin tietotekniikka, jveerola [a] gmail.com

Pauliina Hulkko, Teatterityön professori (UTA): dramaturgi-ohjaaja, esitysten tekijä ja taiteellinen tutkija. Minua kiinnostaa ääni esitysmateriaalina ja ääntely ilmaisualueena, pauliina.hulkko [a] uta.fi

Pertti Huuskonen, TAUCHI-tutkimuskeskus (UTA): päätoimena VR/AR-hankkeet, ohessa HCI-tutkimusta. Kiinnostus: sonifikaatio, Data-to-Music -hankkeessa teemme algoritmeilla datasta musiikkia, pertti.huuskonen [a] uta.fi

Meri Kytö, FT, musiikintutkimuksen tutkijatohtori (UTA): kulttuurinen äänentutkimus, äänimaisematutkimus, yksityinen ja julkinen kaupunkiäänitila, teknologiavälitteinen ääniympäristösuhde

Anne-Maria LaukkanenFT, Puhetekniikan ja vokologian professori (UTA), Puheen- ja äänentutkimuksen dosentti (UTA): Akustinen puheen ja puhe- sekä lauluäänentutkimus,
puheen ja äänen harjoittaminen. Keskeiset tutkimuskohteet: Äänenlaatu puheessa ja laulussa, ääniharjoitusten vaikutukset ja vaikutusperusteet, äänen kuormituksen
vaikutukset ja vaikutusmekanismit, erilaisten tutkimusmenetelmien soveltuvuus vokologiseen tutkimukseen.

Panu Maijala, TkT, äänitutkija ja muusikko (VTT & TUT): silloin kun en ratko fysikaalisen ja psykoakustiikan ongelmia, teen musiikkia laulaen, pianolla, trumpetilla, saksofonilla, viululla, poikkihuilulla ja ehkä kohta uskaltaudun esiintymislavalle sellonkin kanssa.

Jonathan Middleton, D.M.A., TAUCHI (UTA) & Eastern Washington University: Music Composition, Data-to-Music Sonification for public performances, scientists, and companies.

Jarkko Niemi, FT, musiikintutkimuksen yliopistonlehtori, dosentti, (UTA): musiikillinen esitys kulttuurina (mm. kerronnan, identiteetin tai rituaalin näkökulmat), laulun ja kielen keskinäiset rakenneominaisuudet, musiikkietnografia, modaalinen musiikki, jarkko.niemi [a] uta.fi

Michael O’Dell, FT, fonetiikan lehtori (UTA): fonetiikka, puheen ajoitus ja synkronointi

Leena Rantala, FT (UTA): logopedia, puheäänen kuormittuminen ja sen riskitekijät, ääniergonomia (mm. huoneakustiikan vaikutus puheääneen), puheäänen häiriöt, leena.m.rantala [a] uta.fi

Tarja Rautiainen-Keskustalo, musiikintutkimuksen professori (UTA): musiikki/ääni ja (arjen) sosiaalinen toiminta, musiikki/ääni & kehollisuus & hyvinvointi, arjen teknologiat ja musiikillinen toiminta

Matti Ruippo, lehtori (TAMK): musiikkikasvatusteknologia, nopean kaistan signaalisiirto

Esa Räsänen, TkT, fysiikan professori (TUT): laskennallinen fysiikka, musiikin fysiikka, erit. rytmien, rummutuksen ja yhteissoiton aikasarja-analyysi

Vappu Susi, YTM, kuvataiteilija, väitöskirjatutkija, (UTA): kulttuurintutkimus, kaupunkitutkimus, liikkuminen, pyöräily, ruumiillisuus, huomiokyky ja äänimaisema

Tiina Syrjä, TeT, teatterityön yliopistonlehtori (UTA): ihmisääni teatterissa: ääni ja kehotietoisuus, äänen harjoittaminen, äänen ja (vieraan) kielen suhde, seksuaalisuuden äänellinen esittäminen

Anne Tarvainen, FT, (UTA): etnomusikologia, lauluntutkimus, ihmisääni ja kehotietoisuus

Markku Turunen (UTA): Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, ääni- ja puhekäyttöliittymät, äänimaisemat, generatiivinen musiikki

Heikki Uimonen, FT, Populaarimusiikin tutkimuksen professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Akustisen kommunikaation dosentti (UTA), etnomusikologian erityisesti äänimaisematutkimuksen dosentti (UEF): äänen ja musiikin tallentaminen ja välittyminen sekä näiden vaikutus musiikin kuunteluun, ääniympäristön muutokseen ja tilan äänelliseen rakentumiseen

Tuomas Virtanen, signaalinkäsittelyn laboratorio, audiotutkimusryhmä (TUT): äänisignaalinkäsittely, konekuulo, äänten sisällön laskennallinen analysointi, akustinen hahmontunnistus, äänilähteiden erottelu

Teija Waaramaa, COMET-tutkimuskeskus, (UTA): vokologia, nonverbaalinen viestintä, emootiot äänessä, persoonallisuuden vastaanotto äänestä, kulttuurien välinen puheviestintä

***

Verkosto koostuu TAMK:n, TaY:n ja TTY:n tutkijoista, opettajista ja opiskelijoista, jotka työskentelevät äänen parissa (esim. musiikin, puheen, signaalien, akustiikan, soittamisen, säveltämisen, kaupunkisuunnittelun, äänimaiseman, median, ääniteknologian, kuuntelemisen ammattilaisista). Verkostolla on sähköpostilista. Liittyäksesi siihen lähetä viesti moderaattorille: meri.kyto (a) staff.uta.fi

***

The network is intended for the researchers, teachers and students at TAMK, UTA and TUT who work in the different fields of sound (e.g., music, vocology, signals, acoustics, listening, composing, urban planning, media, soundscape and sound technology). The network has an e-list. If you want to join it send a message to the moderator: meri.kyto (a) staff.uta.fi