Laulaminen kehollisena kokemuksena

English intro: In the previous research of voice, singing has been approached as an acoustic, auditive, and physiological phenomenon. But what kind of bodily experiences the act of singing produces? In the experience of a singer, the inner-body sensations may be as essential as the singing voice. In her post-doc study, researcher of singing, singer, and vocal coach Anne Tarvainen examines the aesthetic body awareness of deaf, tone-deaf, and vocally disordered amateur singers. In this blog post, she writes about the body awareness and proprioception in singing.

Anne Tarvainen on Tampereen yliopistossa toimiva post doc -tutkija, joka työskentelee Koneen Säätiön rahoituksella. Hän on lauluntutkija, laulaja ja äänikouluttaja. Hänen tutkimuksensa käsittelee kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulunharrastajien esteettistä kehotietoisuutta.

 

Laulamiseen liittyvä tutkimus on kartoittanut lauluääntä akustisena, auditiivisena ja fysiologisena ilmiönä. Mutta millaista kehollista kokemusta laulaminen tuottaa? Laulajan kokemuksessa kehon sisäiset aistimukset voivat olla yhtä merkittävä laulamista ohjaava tekijä kuin lauluäänikin.

Proprioseptio ja interoseptio

Laulamiseen toimintana liittyy lukuisia kehotietoisuuden aistimuksia. Esimerkiksi hengittämisen ja äänentuoton liikkeet tuntuvat kehon sisäosissa, äänen värähtely on aistittavissa kehon onteloissa ja kudoksissa, ja laulamiseen liittyvät affektit tuntuvat kehossa.

Kehon sisäiseen aistimiseen liittyviä aistialueita voidaan tarkastella proprioseption ja interoseption käsitteiden avulla. Nämä käsitteet ovat peräisin 1900-luvun alun neurofysiologiasta (Sherrington 1906: 129–131). Proprioseptisten aistien avulla tunnemme muun muassa kehon sisätilan, asennot, liikkeet ja lihasten jännittyneisyyden (Gallagher & Cole 1998). Interoseptio puolestaan pitää sisällään sisäelimien toiminnan aistimisen, esimerkiksi sydämenlyönnit, hengityksen, kylläisyyden tunteen ja autonomisen hermoston aktiivisuudesta kumpuavat affektiiviset kokemukset (Mehlin ym. 2009). Usein proprioseptio-käsitettä käytetään viittaamaan kehon sisäosien aistimiseen kokonaisuudessaan.

Proprioseptio ja interoseptio tuottavat koko ajan informaatiota kehon sisäosien toiminnasta, mutta tulemme näistä seikoista vain harvoin tietoisiksi. Suurimman osan ajasta huomiomme on suuntautunut muihin asioihin kuten muistelemiseen, suunnittelemiseen ja muuhun ajattelemiseen (Kelmola 2005, 78, 85–86). Laulamisessakin huomio voi suuntautua esimerkiksi laulun sanoihin, ympäristön tapahtumiin tai oman äänen kuuntelemiseen.

Kehotietoisuutta voi harjoittaa

Jotkut ovat kehotietoisuudeltaan herkempiä kuin toiset. Kehotietoisuus kehittyy myös harjoittamisen myötä. Esimerkiksi laulajat, tanssijat ja urheilijat saattavat olla kehittyneempiä aistimaan proprioseptisesti ja interoseptisesti, koska heidän toimintansa vaatii hyvää kokemuksellista kontaktia omaan kehoon. Äänentutkija Johan Sundberg on todennut, että kehittyneet laulajat luottavat siihen, miltä ääni tuntuu heidän kehoissaan. Aloittelijat sen sijaan saattavat enemmän pyrkiä kuuntelemaan omaa ääntään ikään kuin ulkoapäin. (Sundberg 1987/1980, 160.)

Myös epämukavuuden ja kivun tuntemukset voivat herättää kehotietoisuuden. Laulaessa esimerkiksi esiintymisjännitys, epäonnistuminen halutunlaisten äänten tuottamisessa tai vaikeus ilmaista tunteita lauluäänellä voivat olla tällaisia tekijöitä. Myös ääniongelmat ja äänen väsyminen voivat viedä huomion kehoon.

Soomaestetiikan kehittäjä Richard Shusterman painottaa, että kehotietoisuutta kehittämällä voidaan ehkäistä ja korjata virheellisiä ja haitallisia kehollisia tapoja (ks. esim. Shusterman 2012, 3, 18). Laulamisessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laulaja oppii tuntemaan oman kehonsa niin, että hän huomaa epämukavuuden ja väsymyksen merkit jo ennen kuin vääränlainen tai liian pitkään jatkunut äänellinen rasitus yltyy kivuksi tai kudosvaurioksi saakka. Myös haitallisista äänentuoton tavoista voi mahdollisesti oppia pois tunnistamalla ne ensin kehossa ja sen jälkeen tietoisesti harjoittamalla toimintaa toisenlaiseksi.

Auditiivisen ja proprioseptisen kokemuksen suhde

Laulajan kokemuksessa auditiivista kokemusta lauluäänestä ja proprioseptista kokemusta kehon toiminnasta ei voi välttämättä täysin erottaa toisistaan. Proprioseptio on tärkeä osa kuuntelemista. Kärjistäen voisi sanoa, että musiikillisessa toiminnassa proprioseptio on jopa olennaisempi aistialue kuin kuulo. Esimerkiksi täysin kuurot pystyvät musisoimaan oman kehollisen kokemuksensa avulla. Sen sijaan on väitetty, että ilman proprioseptiota musiikillinen toiminta ei olisi mahdollista (Alcantara 2013, 37).

Laulajan kehollisen kokemuksen suhde ulospäin kuultavaan lauluääneen on mielenkiintoinen, sillä ne harvoin vastaavat yksi yhteen toisiaan. Laulaja saattaa esimerkiksi kokea laulaessaan vahvoja tunteita, mutta ne eivät välttämättä välity lauluääneen. Myös äänen sointi tai laulamisen nyanssit saattavat tuntua laulajasta erilaiselta, kuin miltä ne kuulostavat ulospäin.

Kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulajien laulamisessa tämä kuilu kehollisen kokemuksen ja ulos kuuluvan lauluäänen välillä voi olla suurikin. Tästä herääkin mielenkiintoinen kysymys: voiko laulaminen olla esteettistä toimintaa, jos ääni ei täytä kulttuurimme lauluäänelle asetettuja esteettisiä vaatimuksia? Perinteisestihän laulamisen esteettinen arvo on juuri siinä, miltä ääni kuulostaa ja miten taidokkaasti sillä pystyy laulamaan.

Kulttuurisen musiikintutkimuksen, uusmaterialismin, fenomenologian ja uuden tieteidenvälisen voice studies -tutkimuksen piirissä on viime vuosina alettu painottaa musiikin rikasta sensorisuutta, joka käsittää kuulon lisäksi myös muut aistialueet. Näissä konteksteissa myös laulamista on alettu tarkastella muistakin kuin akustisista ja auditiivisista lähtökohdista käsin. Näin myös laulamiseen liittyvät esteettiset arvostukset voivat tulla uudelleen arvioinnin kohteeksi.

Mielestäni laulamiskokemus voi olla esteettinen riippumatta siitä, millainen tuotettu ääni on. Proprioseptiset laulamiseen liittyvät aistimukset voivat olla luonteeltaan esteettisiä (Tarvainen 2016, 2018). Koska laulaminen on vahvasti sosiaalista ja kulttuurista toimintaa, meidän tulisi pohtia myös sitä, miten laulamisesta esteettisenä toimintana voisi tulla myös esteetöntä toimintaa — sellaista, että se olisi sosiaalisesti hyväksyttävää meistä kenelle tahansa.

Lähteet

Alcantara, Pedro de. 2013. Indirect Procedures: A Musician’s Guide to the Alexander Technique. 2. painos. Oxford: Oxford University Press.

Gallagher, Shaun & Jonathan Cole. 1998. ”Body Image and Body Schema in a Deafferented Subject”. Body and Flesh: A Philosophical Reader. Toim. Donn Welton, 131–148. Massachusetts: Blackwell Publishers.

Klemola, Timo. 2005. Taidon Filosofia — Filosofin Taito. Tampere: Tampere University Press.

Mehling, Wolf E., Viranjini Gopisetty, Jennifer Daubenmier, Cynthia J. Price, Frederick M. Hecht ja Anita Stewart. 2009. “Body Awareness: Construct and Self-Report Measures.” PLoS ONE 4 (5).

Sherrington, Charles S. 1906. The Integrative Action of the Nervous System. New Haven: Yale University Press. https://liberationchiropractic.com/wp-content/uploads/research/1906Sherrington-IntegrativeAction.pdf. (Luettu 10.8.2016.)

Shusterman, Richard. 2012. Thinking through the Body: Essays in Somaesthetics. Cambridge: Cambridge University Press.

Sundberg, Johan. 1987/1980. The Science of the Singing Voice. Illinois: Northern Illinois University Press.

Tarvainen, Anne. 2016. “Vokaalinen soomaestetiikka: Kehotietoisuuden esteettiset mahdollisuudet ihmisen äänenkäytössä ja kuuntelemisessa.” Etnomusikologian vuosikirja 28: 1–39. http://etnomusikologia.journal.fi/article/view/60239/21141.

Tarvainen, Anne. 2018. “Singing, Listening, Proprioceiving: Some Reflections on Vocal Somaesthetics.” Aesthetic Experience and Somaesthetics, toim. Richard Shusterman, 120–142. Leiden & Boston: Brill.

Tutkijaesittelyssä Anne-Maria Laukkanen

 

Anne-Maria Laukkanen labrahommissa.

The Sound Research Network blog introduces its members. The first researcher given the word is professor Anne-Maria Laukkanen from The Speech and Voice Research Laboratory at University of Tampere. The lab studies speech and singing from the points of view of cultural variation, background factors and prevention of voice problems, and voice training methods. The laboratory holds an extensive recording archive including thousands of speech and singing samples, recorded in their own studio. 

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Anne-Maria Laukkanen ja olen toiminut Tampereen yliopistossa puhetekniikan ja vokologian professorina vuodesta 2001 alkaen. Työskentelen Puheen ja äänen tutkimuksen laboratoriossa, joka on perustettu vuonna 1967. Koulutukseltani olen foneetikko ja puhetekniikan ja äänenkäytön opettaja.

Miten kiinnostuit äänen tutkimisesta? 

Kiinnostukseni äänen tutkimukseen syntyi viime kädessä omien klassisen laulun opintojeni myötä. Halusin tietää, mikä saa ihmisäänen soimaan niin upeasti, niin laajalla sävelkorkeusalueella, ja niin valtavalla kantokyvyllä kuin mitä oopperalaulun taitajilla. Halusin saada selville, mitä minä itse teen väärin, kun lauluni ei ottanut sujuakseen. Niinikään halusin ymmärtää, miksi tehdään erilaisia ääniharjoituksia – mitä niiden avulla pitäisi tapahtua ja mistä syystä.

Mikä ääneen liittyvä kysymys sinulla on ollut viime aikoina työn alla?

Angela Georghiu laulaa

Tuoreessa julkaisussa jatko-opiskelijamme mezzosopraano Maarit Auran kanssa selvitimme laulajan ilmeen fysiologista merkitystä äänentuotolle (ks kuva). Työn alla on myös toisen jatko-opiskelijamme pop-jazz laulupedagogi Tero Ikävalkon kanssa tutkimus, jossa verrataan ääntöväyläasetusta klassisessa laulussa, karjankutsulaulussa (kulning) ja viihdemusiikissa käytetyssä ns. belttauksessa.Tällä hetkellä kirjoitan tuloksia kokeesta, jossa pyrimme estimoimaan erääseen suosittuun äänen harjoittamis- ja terapiamenetelmään, ns. vesivastusterapiaan, liittyvää kuormitusta. Tässä menetelmässä äännetään putken kautta veteen, joka tarjoaa ilmavirtausvastusta, ja veden pulputus saa ääntöväylän ilmanpaineen vaihtelemaan tuottaen eräänlaisen hierontaa muistuttavan tuntemuksen.

Mitkä ovat korvaamattomimmat työkalusi  (tai menetelmäsi)?

Tavallisimmat työvälineeni ovat läppäri ja pari akustista äänianalyysiohjelmaa. Korvaamaton työvälineeni on kuuloaisti.

Mikä on mielestäsi kiinnostavin äänen tutkimiseen liittyvä ongelmakenttä tällä hetkellä ja miksi?

Äänen mahdollisimman suuri tehokkuus (kuuluvuus, variaatiolaajuus, ilmaisevuus) yhdistettynä mahdollisimman suureen taloudellisuuteen (eli äänihuuliin kohdistuvan kudosrasituksen minimoiminen ja siten ääniongelmien ennaltaehkäisy) ovat keskeiset tavoitteet kaikessa äänen harjoittamisessa. – Niiden yhdistäminen niin puheessa kuin laulussa ja tavat määrittää taloudellisuutta kiinnostavat minua erityisesti. Taloudellisuuden mittaaminen eli viime kädessä äänihuuliin kohdistuvan törmäyspaineen mittaaminen on elävällä ihmisellä hyvin hankalaa ja epäluotettavaa, joten tarvitaan keinoja, joilla törmäyspainetta voitaisiin epäsuorasti arvioida. Avuksi tarvitaan myös sekä fysikaalisia malleja että tietokonemallinnusta ihmisäänen tuotosta.

Mihin tutkimuksiin / kirjoituksiin palaat aika ajoin?

Hyvin usein palaan puheen tutkimuksen raamattuun, Gunnar Fantin opukseen Acoustic theory of speech production.

Onko jokin oman tutkimusalasi ulkopuolinen tutkimus inspiroinut sinua työssäsi?

Varmasti monikin vuosien varrella, mutta oheisessa kuvassa näkyy kestosuosikkini. Pidän tätä oheista kuvaa laboratoriomme seinällä. Se inspiroi ja huvittaa. Jos tuntuu, että ihmisten kanssa tehtävät eksperimentit ovat hankalia eikä kaikki suinkaan aina niin sanotusti mene putkeen, niin tätä kuvaa katsoessa asettuvat mittasuhteet kohdalleen eli helppoahan se on tutkia ihmisten puhetta ja laulua verrattuna vaikkapa tympanometrian tekemiseen sammakoille.

 

 

 

Jokeri: minkä äänilähteen ottaisit mukaan autiolle saarelle?

Ilman muuta ihmisäänen – valtavan määrän upeaa laulumusiikkia laidasta laitaan heavy metallista oopperaan.

Vocal emotion perceptions on infant-directed singing

Photo: janeb13, Pixabay

Kaisa Perko works as a postdoctoral researcher in work and organizational psychology at the University of Tampere and is interested in research on emotions and interaction in all areas of life. She defended her doctoral thesis on leadership and employee well-being in 2017.

Human voice shows a wide range of emotional qualities that other individuals can decode. These vocal capabilities are utilized by artists and actors, as well as by all of us in everyday life, as we sing and talk and listen other people talking and singing. When hearing the voice of a familiar person, we immediately know something about the person’s emotional state without the person describing it in any word.

As have been done maybe for thousands of years, many people help their child to sleep by singing a soothing lullaby that invites the sleep to take over. In scientific studies, infant-directed singing is suggested to aid the child’s emotional regulation and support the developing relationship between the caregiver and the child. It should be acknowledged, though, that there is some unclarity about the additional value of singing as compared to happy-sounding talk or seeing happy faces. In any case, infants are interested to follow emotionally engaging presentations.

In recent years, the soothing and healing effects of music and parental singing have been investigated also in rather clinical environment, among hospitalized newborns in intensive care units. In this environment, building a safe relationship between the parents and the newborn deserves special attention. The results have been at least encouraging as physiological indicators showed that maternal singing indeed helped to stabilize the neonatal condition.

If the parents themselves suffer from difficult circumstances that disturb their emotional life, does this affect emotional features in their vocal presentations to the child? As a psychology researcher interested in emotions, I have had an opportunity to examine this question in Raija-Leena Punamäki’s research project on war-afflicted families and their newborns in the Gaza Strip area. In connection to other data gathering, women in the Gaza Strip were asked to sing to a lullaby or a children’s song to their infant. The women had been pregnant during the 2014 war in Gaza and at the time of singing their infants were 6-7 months old. Additionally, the mothers filled in psychological questionnaires on post-traumatic stress symptoms and postnal depression.

We were interested in the emotional messages in the singing voice of these women. This emotional reading task was performed with the help of a group of unfamiliar adults with the same cultural background as the singing mothers, and additionally a group of adults from a different culture. Psychology students from Gaza and from Finland listened to the short (30 s) song excerpts of the mothers, and gave their ratings on the extent to which the voice expressed fear, joy, sadness, anger, tension, playfulness, and love (tenderness). Specifically, we examined the extent to which emotions in the singing voice, as perceived by the student raters, relate to mental health of the mothers.

Although this endeavour was rather explorative, we were surprised by the results. The students’ ratings of vocal emotions were indeed related to maternal mental health, and even seemed to prospectively predict maternal psychological symptoms one year later. Interestingly, concerning the Finnish students’ emotion perceptions, particularly anger and tension were associated with maternal depression, and sadness with post-traumatic stress symptoms. In contrast, concerning Gazean students’ ratings, the strongest relationships to maternal symptoms were found with a lack of joy and a lack of love. Thus, the students from the same culture as the singing mothers seemed to be more sensitive to the lack of positive emotions, while the students from the different culture were best able to recognize negative emotions.

The results can be understood in the light of the meta-analytic findings demonstrating that in cross-cultural vocal emotion perceptions, there is an advantage for the perceivers that come from the same culture as the presenters of the vocal material. Whereas vocally expressed negative emotions, such as anger and sadness, are well-recognized across cultures, it seems that perceiving vocal happiness is more difficult for members of a different culture than the presenters. Interestingly, facial happiness is particularly well-recognized across cultures, so there seems to be differences in the facial and vocal cross-cultural emotion recognition.

In a recent article authored by Michael Kraus in the American Psychologist I found a concept of empathic accuracy, defined as the ability to judge the emotions, thoughts and feelings of other individuals. The results from a series of five studies suggest that voice-only communication enhances empathic accuracy. In other words, people might be better able to recognize emotions of another individual based on the other’s voice as compared to the other’s facial expressions or even a combination of voice and face. Although it is too early to draw firm conclusions on the order of face and voice in emotion recognition, I find it very interesting to explore how people make judgements about others and how empathically accurate their judgements are. In all, the role of voice is an intriguing one especially in our culture that puts a strong emphasis on the visual elements.