Sente Publications

Anttiroiko, A-V. 2010. Hallintainnovaatiot – Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen [Governance Innovations – Governance Theory Perspective on the Renewal of Organisation, Ownership and Finance of Local Public Services]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 33/2010.

Anttiroiko, A-V. 2010. Luova kaupunkikehittäminen – Kaupunkikonseptit innovatiivisen kaupunkikehittämisen apuna [Creative Urban Development – City Concepts as Support Tools for Innovative Urban Development]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 32/2010

Ruokolainen, O. & Kolehmainen, J. 2010. Strategisesti eheytyvä kaupunkiseutu? Näkökulmia Tampereen seudun rakennesuunnitelmatyöhön. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 31/2010.

Ramstedt-Şen, T. 2010. Alueellinen kilpailukyky ja kohdennettu innovaatiopolitiikka – Tarkastelussa Pirkanmaan raskaat liikkuvat työkoneet -klusteri. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 30/2009.

Suutari, T. & Ruokolainen, O. & Kolehmainen, J. & Saartenoja. 2009 Etelä-Pohjanmaan maaseudun innovaatioympäristöt – Perinteisen elinkeinopolitiikan ja uuden innovaatiopolitiikan mahdollisuudet ja rajoitteet maaseutualueilla. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 29/2009.

Ruokolainen, O. 2008. Kulttuuri ja aluekehittäminen. Luova Tampere -ohjelma uusien mahdollisuuksien avaajana. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 28/2008.

Koski, H. 2008. Innovatiivinen kunta? Tutkimus kuntien uudistumiseen vaikuttavista tekijöistä. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 27/2008.

Pulkkinen, R-L. 2007. Kehittäjäverkoston johtaminen pienellä kaupunkiseudulla – Kehittäjäverkoston johtamisen merkitys ja mahdollisuudet alueen luodessa uusia kehityspolkuja [Leadership in policy networks at a small city region: opportunities and implications
for leadership in path creation processes]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 26/2007.

Peevo, H. 2007. Innovatiivisuuden haasteita kaupunkiseudun kehittämisessä [Challenges of innovativeness in developing the city region]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 25/2007.

Sutinen, K. 2007. Paikallisia kehittämiskulttuureja etsimässä – Käsitteellinen tutkimus alueellisen kehittämisen kulttuurisista rakenteista [Cultural embeddedness of development. A conceptual approach to the culture bound charasteristics of regional economic development]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 24/2007.

Sotarauta, M. & Kosonen, K-J. & Viljamaa, K. 2007. Aluekehittäminen generatiivisena johtajuutena – 2000-luvun aluekehittäjän työnkuvaa ja kompetensseja etsimässä [Cultural embeddedness of development. A conceptual approach to the culture bound charasteristics of regional
economic development]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 23/2007.

Korhonen, M. 2006. Discovering Keys to the Integration of Immigrants – From Human Capital towards Social Capital. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 22/2006.

Vilhula, A. & Kosonen, K-J. & Sotarauta, M. 2006. Yliopistot ja osaamiskeskusohjelmat aluekehittämisessä [Universities and centre of expertise programmes in regional development]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 21/2006.

Katajala, V. 2006. Seudulliset elinkeinoyhtiöt aluekehittämisen verkostossa [Sub-regional development agencies in the regional development networks]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 20/2005.

Kainulainen, K. 2005. Kulttuuriala kaupunkien menestystekijänä. Visioita ja näköaloja Jyväskylästä, Oulusta, Porista. Tampereelta ja Turusta [Culture as a success factor in cities; Visions and prospects from Jyväskylä, Oulu, Pori, Tampere and Turku]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 19/2005.

Juutilainen, J. & Sorvisto, P. & Nukari, J. 2005. Innovaatiojärjestelmää uudistamassa Case Jyväskylä – Human Technology City [Renewing innovation system: Case Jyväskylä – Human Technology City]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 18/2005. Tampere.

Viljamaa, K. 2005. Hiiden alue peilissä. Seutuyhteistyön profiilit Hiiden alueella [Hiisi region in a mirror: The profiles for sub-regional cooperation in Hiisi Region]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 17/2005. Tampere.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Suvinen, N. 2003. Tulkitseva kehittäminen ja luovat kaupungit: Verkostot ja johtajuus Tampereen kehittämisessä [Interpretative promotion of economic development and creative cities: Networks and leadership in the economic development policy of Tampere]. In co-operation with The Finnish Association of Graduate Engineers TEK. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 16/2003. Tampere.

Raunio, M. 2002. Suomi globaalitalouden osaajien valintojen kentällä. Ulkomaalaisten huippuosaajien mielikuvat ja todellisuudet suomalaisessa työ- ja kaupunkiympäristössä [Finland in the field of choices of the experts in the global economy. The images and realities of foreign top professionals in Finnish working and urban environment]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 15/2002. Tampere.

Sotarauta, M. & Kautonen, M. & Lähteenmäki, T. 2002. Tulevaisuustiedosta kilpailuetua: teknologian ennakointikonsepti Pirkanmaalla [Pitenna] [Future oriented knowledge as a competitive advantage; Technology foresight consept in the Tampere region]. TaUniversity of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 14/2002. Tampere.

Kokkonen, J. 2002. Ranskan aluekehityshallinnon uudistuminen: Kaupunkipolitiikan ja hallinnon kehittämisen 30 vuotta[The Renewal of French Regional Development System – Thirty Years of Urban Policy and Development of Administration]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 13/2002.

Kolehmainen, J. 2001. Yritykset ja alueet tietointensiivisessä globaalitaloudessa. Kilpailukyky kohtalonyhteytenä [Firms and regions in knowledge-intensive global economy: Competitiveness as a community of fate]. Tampereen yliopisto. Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 12 / 2001.

Raunio, M. 2001. Osaajat valintojen kentällä. Helsingin Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa [Skilled professionals in the field of choices. The attractiveness of urban regions of Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Pori and Seinäjoki in the flowing world]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 11/2001.

Mäki, M. & Lakso, T. 2001. Hanketoiminnan neljä todellisuutta: ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin [The four realities of project work: Projects funded by ESF through the eyes of funders, implementers and participants]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications10/2001.

Raunio, M. & Linnamaa, R. 2000. Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky . Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla [The quality of living environment and the urban competitiveness. The preferences and contentment of highly skilled professionals in sub-regions of Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Pori and Seinäjoki]. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 9/2000.

Viljamaa, K. 2000. Suuria odotuksia, pieniä askelia. Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelmatyön 1995-1999 arviointi.[Evaluation of the Strategic Development Programme in Northern Tampere Region 1995-1999]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 8/2000.

Linnamaa R. & Sotarauta M. 2000. Verkostojen utopia ja arki: Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta [Utopia and everyday life of networks. Research on development network of South-Ostrobothnia]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 7/2000.

Raunio, M. 2000. Lakeus kutsuu – kuuleeko kukaan? Seinäjoen kehittäjäorganisaatioiden ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet [Call of the wild – does anyone hear? The extra-regional co-operation relations of the development organisations of Seinäjoki]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 6/2000.

Kurki, S. & Linnamaa, R. & Sotarauta, M. 2000. 14 näkökulmaa alueelliseen kehittämiseen: Seinäjoen I aluekehitysseminaarin julkaisu [14 viewpoints for the regional development]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 5/2000.

Sotarauta, M. & Lakso, T. & Kurki, S. 1999. Alueellisen osaamisympäristön vahvistaminen: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston toimintamalli [Strengthening the regional knowhow environment: Concept for the network university in South Ostrobothni]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 4/1999.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Viljamaa, K. 1999. Karhukunnat peilissä: Seutuyhteistyön lähtökohdat, esteet ja mahdollisuudet Porin seudulla [Municipalities of Pori region in the mirror: Starting points, obstacles and opportunities of regional co-operation in Pori region]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 3/1999.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. (toim.) 1999. Etelä-Pohjanmaan strategioita ja kehittämismallia etsimässä: pehmeä strategia maakuntasuunnittelussa [Searching for strategies and development models in South Ostrobothnia: Soft strategy in interregional planning]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 2/1999.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Viljamaa, K. 1999. Kumppanit peilinä: Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön profiilit Tampereen, Turun ja Imatran seuduilla sekä Ouluseudulla ja Seinänaapureissa [Partners as a mirror: Profiles of economic development policy co-operation in Tampere,
Turku, Imatra, Oulu and Seinänaapurit sub-regions]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 1/1999.

Sente-työpaperit

Heinonen, T. 2016. Potential for 21st Century’s Academic Health Centers to Revolutionize Healthcare Lessons to be Learned from Tampere, Finland. SENTE Working Papers 36/2016. University of Tampere; Tampere.

Sotarauta, M. 2014. A Competence Set Approach and the Universities: Human Spare Parts Industry as and Illustrative Case. SENTE Working Papers 35/2014. University of Tampere; Tampere.

Kolehmainen, J. (toim.) 2013. Käytännöllisiä puheenvuoroja alueellisen innovaatiotoiminnan arjesta. Tampereen yliopisto. Sente työraportteja 34/2013.

Ruokolainen, O. 2011. Strategic Development of the Regional Cultural Economy: Four Forms of Cultural Capital. University of Tampere. Research Unit For Urban and Regional Development Studies. Tampere. SENTE Working Papers 33/2011.

Hynynen, A. & Kolehmainen, J. 2011. Keskikokoinen metapolis? Näköaloja osaamisvetoiseen kehittämiseen Seinäjoella. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 32/2011.

Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. 2011. Institutional Entrepreneurship Relay for Science-based Innovation – How Did World Class Regenerative Medicine Come about in Tampere, Finland? Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 31/2011.

Kolehmainen, J. & Ramstedt-Şen, T. 2010. Keski-Pohjanmaan palvelualojen innovaatioympäristö – Kehittämistyön mahdollisia suuntia. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 30/2010.

Saarivirta, T.  & Consoli, D. & Dhondt, P. 2010. The position of hospitals in the Finnish health care system: An historical approach. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 29/2010.

Sotarauta, M. & Ramstedt-Şen, T. & Seppänen, S. K. & Kosonen, K-J. 2010. Digital or Local Buzz, Global or National Pipelines – Intelligent Machinery and Digital Content Services in Finland Compared. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 28/2010.

Vona, F. & Consoli, D. 2009. Innovation, Human Capital and Earning Distribution – Towards a dynamic life-cycle approach. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja27/2009.

Sotarauta, M. & Kolehmainen, J. 2009. Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin – Näkymiä ja ajatuksia Kotka-Haminan seutukunnan kehittämiseen. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 26/2009

Saarivirta, T. & Sotarauta, M. 2008. Strateginen suunnittelu innovaatioympäristön kehittämisessä – Case Helsingin seudun innovaatiostrategia. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 25/2008

Kosonen, K-J. 2008. Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä – Kanta-Hämeen kokous- ja kongressimatkailun kehittämisen prosessit itse-uudistumisen näkökulmasta Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 24/2008

Sutinen, K. 2008. Menestyksen tarinoita maailmalta – Kaupunkikehityksen tapausesimerkkejä. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 23/2008.

Saarivirta, T. 2008. Taloudellinen kehitys, evolutionaarinen muutoskäsitys ja avoin innovaatio Tarkastelussa Xpolis -kehityshanke. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 22/2008

Saarivirta, T. 2008. Itseuudistumisen kapasiteetti ja välittäjäorganisaatiot – Tarkastelussa Oulu Wellness Instituuttisäätiö. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 21/2008.

Kosonen, K-J. 2008. Strengthening Self-Renewal Capacity in the InnoSteel Platform in Hämeenlinna, Finland.University of Tampere. Research Unit For Urban and Regional Development Studies. Tampere. SENTE Working Papers 20/2008.

Saarivirta, T. 2008. Itseuudistumisen kapasiteetti ja kehitysalustat – Tarkastelussa Forum Virium Helsinki. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 19/2008.

Lempinen, S. 2008. Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 18/2008.

Sotarauta, M. 2007. Evolutionaarinen muutoskäsitys ja itseuudistumisen kapasiteetti – Käsitteellistä perustaa etsimässä .Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 17/2007.

Kostiainen, J. 2007. Kaupunkiseutujen kehitys ja itseuudistuminen – Käsitteellistä perustaa etsimässä. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 16/2007.

Sotarauta, M. & Kolehmainen, J. & Sutinen, K. 2007. Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategian perusta – Kehittämisfilosofian etsintä ja strategian suuntaviivojen hahmottelu. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 15/2007.

Ruokolainen, O. 2007. MIT lähikuvassa – Taustatietoa huippuyliopistosta ja sen menestystekijöistä. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 14/2007.

Saarivirta, T .& Consoli, D. 2007. Where Did They Go? A Study on Newly Established Universities and Graduate Mobility in Finland. University of Tampere. Research Unit For Urban and Regional Development Studies. Tampere. SENTE Working Papers 13/2007.

Sotarauta, M. 2007. Leadership in Promotion of Regional Development – An Empirical Analysis of Power and Influence Tactics in the Finnish Regional Development Activity. University of Tampere. Research Unit For Urban and Regional Development Studies. Tampere. SENTE Working Papers 12/2007.

Consoli, D. & Patrucco, P.P. 2007. Distributed Innovation and the Governance of Knowledge: an empirical study on Technological Platforms. University of Tampere. Research Unit For Urban and Regional Development Studies. Tampere. SENTE Working Papers 11/2007.

Saarivirta, T. 2007 In Search of Self-Renewal Capacity – defining concept and its theoretical framework. University of Tampere Research Unit For Urban and Regional Development Studies. Tampere. SENTE Working Papers 10/2007.

Sotarauta, M. 2006. Where Have all the People Gone? Leadership in the Fields of Regional Development . [in pdf-format]. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 9/2006

Sotarauta, M. 2004. Strategy Development in Learning Cities: From Classical Rhetoric towards Dynamic Capabilities. [in pdf-format] Literature review for the Critical -project. SENTE Working Papers 8 /2004. Tampere.

Vilhula, A. 2003. Teollisuusperinnön hyödyntäminen alueellisessa kehittämisessä. Ruhr suuntautuu tulevaisuuteen menneisyyteen nojaten. [in pdf-format] Sente työraportteja 7/2003.

Raunio, M. 2003. Should I Stay or Should I Go. The Images and realities of foreign professionals in Finnish working and living environments. English Summary. SENTE Working Papers 6/2003.

Perenius, M. 2002. Growth and prosperity to all regions? – a comparative study of the Nordic regional policies.Tampereen yliopisto. Sente-työraportteja 4/2002. Tampere.

Sotarauta, M. & Kostiainen, J. 2002. Näytön paikka: Hämeenlinnan seudusta Suomen johtava täydennyskoulutuskaupunki. Tampereen yliopisto. Sente-työraportteja 3/2002. Tampere.

Linnamaa, R. 2001. Development Process of the ICT Cluster in the Jyväskylä Urban Region. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 2/2001.

Raunio, M. & Linnamaa, R. (2001.) Seinäjoen seudun markkinointi osaajia houkuttelevana paikkana asua ja elää. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-työraportteja 1/2001.