Aihearkisto: Uutisia

Uusi julkaisu

Suvinen, N., M. Sotarauta. (2017) Osaamisen ja teknologian siirtäjistä maailmanparantajiksi: Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen uudet roolit etsinnässä. Teoksessa Varamäki, Elina ym. (toim.) Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 25 vuotta. 28-43. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 26. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Ruotsalaiselta vakuutusyhtiöltä yli miljoona euroa aluekehityksen tutkimukseen

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 7.9.2017

Ruotsalais-suomalais-norjalainen tutkimusryhmä aloittaa pohjoismaisten alueiden kehitykseen pitkällä aikavälillä vaikuttavien tekijöiden analysoinnin.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, miksi jotkin alueet kehittyvät selkeästi muita paremmin toisten taas menestyessä huonommin suhteellisen samanlaisista rakenteista huolimatta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten alueiden erilaiset tarpeet olisi mahdollista ottaa nykyistä paremmin huomioon kehittämistoiminnassa.

– Yhdistämme yhtäältä rakenteellisia tekijöitä ja toisaalta toimijuutta korostavat selitysmallit yhdeksi kokonaisuudeksi ja testaamme oman teoriamme selitysvoimaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, kertoo professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta.

– Käymme käsiksi peruskysymykseen rakenteiden ja toimijuuden välisestä suhteesta. Mielenkiintoista nähdä, mihin se meidät vie.

– Kysymme myös, mitkä tekijät suuntaavat kehittämisstrategioita, keiden käsissä johtajuus on vai onko se kenelläkään, toteaa instituutioihin ja johtajuuteen kohdistuvaa tutkimuskokonaisuutta johtava Sotarauta.

Tutkimukselle on selkeä yhteiskunnallinen kysyntä, vaikka se nouseekin alan teoriaperustassa olevasta aukosta. Aluerakenne keskittyy nopeasti ja erot tietointensiivisessä verkostotaloudessa vahvasti kiinni olevien alueiden ja muiden alueiden välillä kasvavat nopeasti kaikkialla maailmassa.

Tukholma, Oslo ja Helsinki yhdessä ovat vahvassa vedossa, mutta pienempien kaupunkiseutujen ja maaseutualueiden on yhä vaikeampi löytää paikkansa tämän päivän taloudellisissa kehityskuluissa.

– Hankalaksi tilanteen tekee se, että keskustelu aluekehityksestä politisoituu helposti ja aluekehityksen dynamiikan analyysi jää liian usein yleisen tason hokemien ja seurauksia kuvailevien yksinkertaistavien aluerankkausten jalkoihin, toteaa Sotarauta.

Ruotsalainen Länsförsäkringar forskningsfond on myöntänyt tutkimusprojektille Regional Growth Against all the Odds: The Driving Forces of Long-term Growth in Nordic Regions (ReGrow) yli miljoonan euron rahoituksen. Tutkimuskonsortioon kuuluvat Lundin yliopisto, Tampereen yliopisto, Stavangerin yliopisto ja BI Norjan kauppakorkeakoulu Bergenistä.

– Viime vuosina rahoittajien päähuomio on ollut ajankohtaisissa teemoissa ja taloudellisen kehityksen ja aluekehittämisen peruskysymykset ovat jääneet taustalle. Yhtäältä on korostettu tutkimustulosten nopeaa hyödyntämistä yrityksissä ja toisaalta painotettu ymmärrettävistä syistä pakolaisuuden kaltaisia ajankohtaisia teemoja, toteaa Sotarauta.

– Onneksi rahoituslähteitä on maailmassa paljon; se mahdollistaa oman tutkimusagendan pitkäjänteisen toteuttamisen suomalaisten rahoittajien painotusten vaihtuessa välittömien tarpeiden ja muotivirtausten mukana. ReGrow muodostaa yhdessä NordForskin rahoittaman vihreään kasvuun kohdistuvan tutkimuksen kanssa mainion kokonaisuuden. Seuraavaksi yritämme laajentaa kokonaisuutta Brysselin ja Australian Research Councilin rahoituksella.

Regional Growth Against all the Odds: The Driving Forces of Long-term Growth in Nordic Regions
http://blogs.uta.fi/sente/2017/08/22/new-project/

Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transition
http://blogs.uta.fi/sente/2017/01/15/where-does-the-green-economy-grow-the-geography-of-nordic-sustainability-transitions-gonst-2017-2020/

Lisätietoja:
Professori Markku Sotarauta, 040 190 4004, markku.sotarauta@uta.fi

Vihreän talouden tutkimukseen 2,1 miljoonaa euroa pohjoismaisilta tiederahoittajilta

Pohjoismaisten yliopistojen tutkijat alkavat analysoida vihreän talouden kasvua tukevia ja haittaavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on myös tunnistaa kehittämisstrategiat, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon erilaiset olosuhteet.

Pohjoismaiset tiederahoittajat ovat myöntäneet pohjoismaiselle tutkimuskonsortiolle tarkoitukseen 2,1 miljoonan euron rahoituksen.

Inhimillisen pääoman ja teollisuuden erikoistumiseen tähtäävien innovaatioiden merkitys talouden vihertymisessä selvitetään tilastollisen analyysin avulla. Analyysi koskee kaikkia Pohjoismaita Islantia lukuun ottamatta. Erityinen huomio kohdistetaan siihen, missä vihreä talous kehittyy suotuisasti ja mistä suotuisa kehitys johtuu.

Tampereen yliopiston johtamassa osassa tutkitaan johtajuutta talouden viherryttämisessä. Tavoitteena on tunnistaa, mitkä toimijat kykenevät muuttamaan talouden pelikenttiä ja pelin sääntöjä, jotta ne tukisivat paremmin vihreää taloutta.

– Olemme kiinnostuneita niistä ihmisistä ja organisaatioista, jotka yhdessä ja erikseen kamppailevat vihreän talouden puolesta, kertoo instituutioihin ja johtajuuteen kohdistuvaa työpakettia johtava professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta.

– Meitä kiinnostaa, miten he sen tekevät, keiden kanssa ja millaisia strategioita ja millaista valtaa pelikentän uudistamisessa tarvitaan.

– Laajan tilastollisen analyysin yhdistäminen syvälle luotaavaan teollisten innovaatioiden ja instituutioita muuttavien strategioiden ja johtajuuden tutkimukseen tuottaa uudenlaista tietoa päätöksenteon tueksi, toteaa Sotarauta.

– Tämä tutkimus kohdistuu tärkeään teemaan ja jatkaa mainiolla tavalla aiempien kansainvälisten projektiemme sarjaa tuoden siihen aiempaa vahvemman pohjoismaisen ulottuvuuden, iloitsee professori Sotarauta.

Tutkimusprojekti alkaa helmikuussa 2017 ja kestää neljä vuotta. The Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelmasta rahoitettiin kuusi projektia. Hakemuksia ohjelmaan tuli yhteensä 113.

Projekti: Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions
Rahoitus: NordForsk, Nordic Energy Research ja Nordic Innovation: The Nordic Green Growth Research and Innovation -ohjelma
Konsortio: Lundin yliopisto (Ruotsi), Ålborgin yliopisto (Tanska), Tampereen yliopisto (Suomi), SINTEF (Norja) ja Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education NIFU (Norja)

Lisätietoja:
Projektin Suomen-osuuden johtaja, professori Markku Sotarauta, 040 523 3517, markku.sotarauta@uta.fi
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 19.1.2017