Kirjoittaminen, kielellä

Writing setup at London Library, CC TheCreativePenn, Flickr

Koherenssin käsite on omiaan kuvaamaan tekstin ja siten myös kirjoittamisen onnistuneisuutta. Tieteen termipankin määritelmässä koherenssi kytketään sekä tilanteeseen että tekstilajiin seuraavasti:

Tulkinta, joka tekee tekstistä tilanteeseen ja tekstilajiin nähden mielekkään. (Tieteen termipankki 26.3.2017)

Kielentutkimuksessa tekstin käsitettä on siis määritelty luetun ymmärtämisen ja kontekstissa tapahtuvien tulkintojen kautta (Rahtu 2006). Kirjoittamisen tutkimuksen näkökulmasta koherenssin voi nähdä siltana kirjoittajan ja lukijan välillä ja kirjoitustaidon koherentin tekstin kirjoittamiseen tarvittavien rakenteiden ja sanaston sujuvana hallintana.

Nykyinen tekstikäsitys on kuitenkin laaja. Siihen sisältyy vuorovaikutus liikkumattoman ja liikkuvan kuvan ja muiden visuaalisten elementtien lisäksi äänen välityksellä. Erilaisilla viestintäalustoilla on omat toimintakulttuurinsa ja tekstilajinsa. Ja koska tekstiä on monenlaista, myös kirjoittamista on monenlaista. Tammikuussa Jyväskylän yliopistossa tarkastettu väitöskirja toteaa, että kirjoittaminen on digitalisoituvassa yhteiskunnassa tapahtuvien sosiokulttuuristen muutosten keskellä aivan toista kuin ennen (Kallionpää 2017).

Opetussuunnitelman perusteet 2014 puhuukin kirjoittamisen sijaan tekstien tuottamisesta ja toi tuottamisen opettamisen tavoitteisiin kuvien avulla kokemuksistaan kertomisen. Samalla nimettiin näppäintaito osa-alueeksi, jota jatkossa harjoitellaan ensimmäisestä luokasta alkaen käsinkirjoitustaidon rinnalla.

Tässä blogissa hakee paikkaansa kirjoittaminen, kielellä.

**************************************************************************************************

Kallionpää, Outi 2017. Uuden kirjoittamisen opetus. Osallistavaa luovuutta verkossa. Scriptum creative writing research journal 1/2017.
Opetushallitus 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus.
Rahtu, Toini. 2006. Sekä että: Ironia koherenssina ja inkoherenssina. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tieteen termipankki 26.03.2017: Kielitiede:koherenssi. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:koherenssi.)

**************************************************************************************************