Radiohaastattelu nuorten medialukutaidon ja julkisen toimijuuden kehittäjänä

YK:n lasten oikeuksien sopimus (1989) on merkittävimpiä viimeaikaisia tekoja, joka on edistänyt lasten ja nuorten osallistumista heitä itseänsä koskeviin keskusteluihin ja päätöksentekoihin. Sen lisäksi että lapsia on kuultu enemmän oikeusistuimissa, sopimuksesta on poikinut käytännön ohjeistuksia ja tutkimuksia lasten osallisuudesta. Lapsia ja nuoria on myös otettu lisääntyvästi mukaan tutkimuksiin kanssatutkijoiksi, ei siis pelkästään tutkimuksen kohteiksi. (Shier 2001; Kellett 2010.) Tampereen yliopiston Nuoret estradille -toimintatutkimuksessa (2015–2017) olemme pyytäneet nuoria tutkittavia mukaan arvioimaan heille järjestämiämme mediatyöpajoja ja myös keräämään tutkimusaineistoa haastattelujen muodossa.

Lasten ja nuorten kanssatutkijuutta on epäilty ajatellen, ettei lapsilla on riittävästi tietoa ja pätevyyttä tehdä tutkimusta. Monet tutkijat kuitenkin painottavat, että kun lapsi pystyy muodostamaan itsenäisiä mielipiteitä, hänellä on myös edellytykset tutkimiseen. Haasteena on pikemmin löytää esimerkiksi lapsen ikään nähden sopiva menetelmä ja riittävästi aikaa harjoitella tehtävää. (Bradbury-Jones & Taylor 2015; Kellett 2010.) Nuoret estradille -tutkimuksessa ikääkin keskeisemmäksi muodostui nuorten yksilöllisten ominaisuuksien huomiointi, kuten esiintymisjännitys, kognitiiviset haasteet ja maahanmuuttajanuorten kielitaito. Nuorella on oltava realistiset edellytykset onnistua annetussa tehtävässä, jotta osallistumisen mahdollinen voimauttava vaikutus ei käänny päinvastaiseksi.

Kevään 2016 valokuvatyöpajani lopussa pyysin nuoria osallistumaan Tampereen yliopiston Radio Moreenin Apinalaatikko-ohjelmaan. Haastatteluohjelman aihe muotoutui hankkeen tutkimuskysymysten pohjalta: millainen mediatyöpaja innostaa nuoria? Kevään työpajassani mukana olleesta kahdeksasta nuoresta jopa viisi lupautui keksimään haastattelukysymyksiä, haastattelemaan ja olemaan haastateltavana. Suurimpia haasteita oli saada rohkaistua heitä osallistumaan: luoda heille tunne, että haastattelu voi olla kiinnostava tehtävä ja että he kykenevät suoriutumaan siitä. Sanallisen ja sanattoman rohkaisun lisäksi keskeistä oli luoda turvallinen ilmapiiri, kuten tehdä haastattelu tutussa paikassa. Joillekin nuorille osallistumisen esteeksi vaikutti muodostuvan aliarvioitu käsitys omista kyvyistä. Itsetuntoa ei pysty hetkessä nostamaan, mutta mielikuvaan tehtävän haasteellisuudesta oli mahdollista vaikuttaa.

Lopulta radiohaastattelua tuli tekemään kaksi nuorta. Yksi unohti tulla paikalle ja kahdelle tuli este. Yksi sattumalta paikalle tullut syksyn työpajaani osallistunut nuori otettiin spontaanisti mukaan haastatteluun. Tilanne kuvastaa hyvin nuorisotyön arkea. Kolmesta haastatteluun osallistujasta kaksi oli jo aiemmassa työpajassani tutkimustarkoitusta varten haastatellut toisia nuoria ja vastavuoroisesti ollut haastateltavana. Edellisellä viikolla tekemäni yksilöhaastatteluiden johdosta kahdella nuorella oli myös tuore kokemus haastateltavana olemisesta. Yksilö- ja radiohaastattelujen aiheetkin olivat samoja.

Nuoret suhtautuivat haastattelutehtävään vakavasti ja laativat kysymyksiä keskittyneesti. Autoin jokaista kysymysten laatimisessa vain heidän tarpeidensa mukaan. Kerroin heille haastatteluvinkkejä. Nauhoitimme pari testikysymystä. Kun varsinainen nauhoitus alkoi, jännitys nousi pienessä huoneessa kattoon asti. Päätimme aloittaa ohjelmanteon sen keskeltä, jonka jälkeen se sujui hyvin. Jos meillä olisi ollut enemmän aikaa harjoitella haastattelemista, nauhoitusta ei varmasti olisi tarvinnut editoida paljoakaan.

Nuorten radiohaastattelusta poiki joukko raikkaita kysymyksiä ja vastauksia, jotka tuottavat käytännönläheisemmän näkökulman nuorten työpajakokemuksiin kuin yksilöhaastatteluni. Lasten kanssatutkijuutta onkin puolustettu sillä, että se voi tuottaa sellaista ”sisältäpäin” syntynyttä informaatiota lasten kokemuksista, joista vanhemman sukupolven voi olla vaikea ellei mahdotonta saada otetta. Toisaalta on varoiteltu, ettei lapsia käytettäisi hyväksi tutkimuksen varjolla. Saavatko lapset varmasti jotakin kanssatutkijuudesta? (Bradbury-Jones & Taylor 2015.) Lupasin nuorille diplomin kanssatutkijuudesta ja elokuvalipun korvaukseksi heidän ajankäytöstään. Diplomi ei juuri kiinnostanut heitä. Kevään työpajassa elokuvalippukin toimi lähinnä houkuttimena ottaa osaa radio-ohjelmaan. Itse haastattelun tekeminen vaikutti olevan heille palkitsevinta, sillä nauhoituksesta lähtiessä kukaan ei muistanut kysellä lippuja. Radio-ohjelmaan osallistuminen edisti heidän medialukutaitoaan. Sitäkin tärkeämmäksi koen, että ohjelmanteko tarjosi nuorille positiivisen kokemuksen heidän kyvyistään, tietoa heidän mahdollisuuksistaan julkisina toimijoina ja tilaisuuden astua julkisuuteen mielipiteineen. Samalla kun ujot ja ei-niin-aktiiviset nuoret motivoituvat toimimaan mediajulkisuudessa omista lähtökohdistaan ja eettisesti kestävästi, kehittyvät myös monilukutaidot.

Nuorten kanssa tekemäni radio-ohjelma on kuunneltavissa SoundCloudista: https://soundcloud.com/radio_moreeni/apinalaatikko-3052016-millainen-mediatyopaja-innostaa-nuoria

Kirjoittaja: Nuoret estradille -hankkeen päätutkija-koordinaattori Mari Pienimäki

 

Lähteet:

 • Bradbury-Jones, C. & Taylor, J. (2015). Engaging with children as co-researchers: challenges, counter challenges and solutions. International Journal of Social Research Methodology, 18(2), 161–173.
 • Kellett, M. (2010). Small Shoes, Big Steps! Empowering Children as Active Researchers. American Journal of Community Psychology, 46, 195-203.
 • Shier, Harry (2001) Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. Children & Society, vol. 15, 107-117.

Critical media literacy should get more attention in media education

Nowadays, a person living in information age is required to have the competences in analyzing and processing data. This qualification can be trained in media education or not?

Buckingham (2003, p.4) defines that ”media education is the process of teaching and learning about media”, while the knowledge and skills learners acquired, which considered as media literacy, is the outcome of media education. The reflection of this concept in case of Vietnam and South Korea indicates the fact that media education, in some ways, is equated with the idea of learning how to use media tools for producing media products, for example, how to use Microsoft PowerPoint to create an effective presentation. Focusing too much on technical skills leads to the misunderstanding of media literacy. The other important elements of media literacy, such as the ability of critically analyzing media messages and questioning what we see, read, watch (Chen, 2007), seem to get not enough attention.

The ”multiperspectival” framework by Kellner (1995, p.336), aims to enhance media literacy in media education, containing four approaches which have cumulative relation to each other’s, see below Figure 1.

kuva

 

 

 

 

 

 

 

The protectionist approach is based on the limitation in the view point of media to guide the audiences’ perception. As I regard, the examples of this method are Media-avain (Finland), Common Sense Media (USA) and Media Smarties (Netherlands). These services provide information on media products for parents and school to educate children. This definitely can contribute to the improvement of analyzing skills for media audiences.

The arts education method is the way to make education more creative, attractive, fun and experiential. The particular models for this can be found, for example, in Tampere Media School or in Youth Activity Centre HAPPI.

The media literacy movement approach widens the conception of printed literacy to contain more diversified types of media and also require cognitive critical thinking skills of learners.  As I have experienced, the series of ordered activities in our master course ”Workshop in media literacies” at the University of Tampere is the good demonstration of this approach.

Finally critical media literacy integrates three above approaches and cultural studies to deepen the analysis of information and challenge learners to critically assessment media messages. Critical questions can be posed, for example: How media text are constructed and might be constructed differently? (Kavoori & Matthews 2004)? How might different people understand this message differently? What values and points of view are represented in, or omitted from, this message? (Chen, 2007).

In conclusion, the contemporary conceptualizations of media literacy should focus more on the ability to evaluate information, because this knowledge is essential and helps to improve the competence of an individual in digital age.

The author Hang Nguyen is a student in the international Master’s Degree Program in Media Education

 

References

 • Buckingham, D. (2003). Media Education: Literacy, learning and contemporary culture.  Cambridge, UK: Polity.
 • Chen, G. M. (2007). Media (literacy) education in the United States. China Media Research, 3(3), 87-103.
 • Kellner, D. (1995). Media culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern. New York: Routledge.
 • Kavoori, A & Matthews, D. (2004) Critical Media Pedagogy: Lessons from the Thinking Television Project, Howard Journal of Communications, 15:2, 99-114.

Why media literacy is necessary in consumption of entertainment media?

There is no surprise that nowadays media has become a large part of everyday life for most of people. Media usage is integrated in almost all spheres of our lives, which exerts a significant influence on our personality and the way of thinking.

According to the survey conducted by Elizabeth Tisdell and Patricia Thompson (2007), people, who don’t consume entertainment media frequently, are still fully aware of modern TV shows, their characters and main story lines. This finding can serve as a proof of the entertainment media power to affect users, even without their being conscious.

Nowadays entertainment media, particularly TV and movies, refers to the most popular types of media and consequently has its peculiar features.  As Giroux (2002)  notes, entertainment media often represents traditional norms and general values of the prevailing culture. Therefore most movies’ or TV series characters contain a number of particular features that correspond to the cultural or social norms of society. Elizabeth Tisdell and Patricia Thompson (2007) in their article ‘ Seeing  from a different angle’  depict this common character as a heterosexual married or hoping-to-get- married adult, who belongs to the middle or upper middle class and behaves according to his or her gender, race or class.

On the contrary, some entertainment media challenges usual norms and depicts characters, whose personality and way of life go against traditional norms and views. In this case, race, gender, social status, sexual orientation often become the subject of contradiction and heated disputes.

Sometimes entertainment media can be a sarcastic or even aggressive reflection of particular social issues, cultural or political events. People should be careful in consumption of the entertainment media with such an acute content. Eventhough, most of the users claim that they watch TV series or movies in order to get some entertainment, they can’t be certain that they won’t be influenced by the content of the developing plot and the ideas it contain.

Since media provides people with enormous variety of information and ideas, the importance of media literacy is growing at a rapid rate and, professionals are trying to find out more effective ways to teach this subject to youngsters. For example, professionals claim that the content of pop culture can be a good learning material for practicing critical thinking skills (Armstrong 2005; Giroux 2002; McLaren 1995).

The findings by Tisdell and Thompson (2007) indicate that most of the educators confirm that entertainment media can serve as an effective medium for developing youngsters’ media education. For this reason, in order to increase youngsters’ media literacy, more than 40% of educators have already started to include discussions of the popular culture in their class activities.

The author Daria Erofeeva is  a student in an international Master’s Degree Program in Media Education.

 

References:

 • Armstrong , P. (2005) Satire as critical pedagogy. In J. Cardwell et al. (eds.) What a Difference a Pedagogy Makes: Researching lifelong learning and teaching. Conference Proceedings, Stirling: Centre for Research in Lifelong Learning, University of Stirling.
 • Tisdell, E. & Thompson, P. (2007) ‘Seeing from a different angle’: the role of pop culture in teaching for diversity and critical media literacy in adult education, International Journal of Lifelong Education, 26:6, 651-673, DOI:10.1080/02601370701711349
 • Giroux, H. (2002) Breaking into the Movies: Film and the culture of politics. New York: Blackwell.
 • McLaren, P., Hammer, R., Scholle, D. and Reilly, S. (1995) Rethinking Media Literacy: a critical pedagogy of representation. New York: Peter Lang.

How to promote SNSs to be more suitable for older people

We are in an aging world and nearly a billion people are over 60 years old. Even these one billion aged people are getting older and older. Many of them face the same problem- social isolation. One of the ways to fight against social isolation is to participate in SNSs. What is SNSs? SNSs mean social network services. It’s an on-line environment where people can meet their friends and family and know new friends like Facebook, Twitter, MySpace and so on. According to former researches, there are 86 percentage of people aged between 18 to 29 use SNS, whereas few people older than 65 use it. (Coelho, J., & Duarte, C. 2016.) So we can see here is still a big space for SNS to promote in older age groups. But why few older people use SNS and how to promote SNS to make it more suitable for older segment of the population?

The thesis Obstacles to social networking website use among older adults aims to find more about SNS adoption among older internet users. Braun (2013) did a questionnaire based on TAM (Technology Acceptance Model- this model has two main factors: perceived ease of use and perceived usefulness). He picked up 124 internet users older than 60 to do the questionnaire. And the items in the questionnaire are mainly related to the following 6 domains:

 • Perceived usefulness: how users believe the usefulness of SNS as a communication tool is important in older people’s attitudes toward SNS.
 • Ease of use: how easy to use this SNS is partially important for older internet users.
 • Subjective norms (social influence): the usage habits of individuals around the older like his/her friends and family also affect their attitudes.
 • Trust of SNS: if the website is more reliable, users would more like to upload their identity information, pictures and other privacy information and also use that SNS more.
 • Age: it shows to be not a big factor for using SNS among older internet users. Maybe the participants are all internet users, so most of them are relatively open minded aged people.
 • Past behavior: to start to use a specific SNS is a big obstacle for older people sometimes, but after getting an account, older people may get familiar with the SNS much quicker.

(Braun, M. T., 2013.)

Based on these consequences given by Braun, SNSs Operators need focus more on security of accounts and users’ safety. In addition, according to A literature survey on older adults’ use of social network services and social applications, older people are more sensitive to images. SNS operators should make it easier to share photos on its interface, let older people easy to find privacy setting, provide settings like family group and make the direct communication interface easy to be found. (Coelho, J., & Duarte, C. 2016) All in all, every setting should be the simplest and direct communication interface and photos uploading pages need to be found easily.

The author Zihua AN is a student in the Master’s Degree Program in Media Education

 

References

 • Braun, M. T. (2013). Obstacles to social networking website use among older adults. Computers in Human Behavior, 29(3), 673-680.
 • Coelho, J., & Duarte, C. (2016). A literature survey on older adults’ use of social network services and social applications. Computers in Human Behavior, 58, 187-205.

When media education meets English language teaching

Due to its importance nowadays, Media Education has been regarded a separate educational sector. What if Media Education meets English Language Teaching (ELT)? Can they be integrated to enhance each other?

The involvement of language is the first prominent similarity between them. ELT, by its nature, focuses on English language. Through training on receptive and productive skills of English, leaners learn to understand the language in certain contexts and produce appropriate language in realistic situations. For Media Education, the involvement of language is less tangible yet important because it is one means of expressing ideas and exchanging messages through kinds of media. Therefore, language can definitely assist users’ to critically analyze input from media so that they have reasonable judgments and finally make good use of the media.

Secondly, as culture is usually embedded in language, it goes naturally into the ELT process. Along with language input, learners gradually acquire the worldview from not only English-speaking countries but also places where English language is prevalent. At this point, awareness of cultural identity is essential to participate effectively in intercultural communication (Friedrich, 2012). Regarding Media Education, media users in different regions usually show distinctive habits and preference. However, due to globalization, it seems that worldwide media use are converging into certain features. Therefore, cultural sensitivity and transcultural perspectives are also what media educators have to take into consideration.

Thirdly, the possibility of this combination stems from the diversity of topics covered and teaching methods. While acquiring a new language, learners are exposed to various contexts and topics from daily life to global issues. To build up a proper language competence of such diverse disciplines and skills, teachers need to adopt methods flexibly which can range from mechanical practices to creative ones. About Media Education, it is also a cross-disciplinary field which requires a multidisciplinary teaching approach (Verniers, 2015) to train users towards thorough understanding and critical reaction. Basing on this similarity, the method of Integrated Practice in Teaching English as an International Language has been invented and welcomed by worldwide language and media educators (Nobuyuki, 2002).

These 3 similarities open up many prospects for integration of Media Education and ELT. When calligraphy met computers under the talent of Steve Jobs, the revolution of computing fonts and interface has been ignited. While media is spreading rapidly into every corner of life, it is high time to find out innovative ways to implement Media Education instead of considering it a “closed” discipline, and integrating it into other fields which share certain similarities can be a solution.

The author Thao Nguyen is a master student in the international Master’s Degree Program in Media Education

 

Reference

 • Friedrich, P. (2012). ELF, Intercultural Communication and the Strategic Aspect of Communicative Competence. In Matsuda, A., Principles and Practices of Teaching English as an International Language (pp. 44-54). Clevedon, GBR: Channel View Publications.
 • Nobuyuki, H. (2012). Participating in the Community of EIL Users through Real-time News Integrated Practice in Teaching English as an International Language. In Matsuda, A., Principles and Practices of Teaching English as an International Language (pp. 183-200). Clevedon, GBR: Channel View Publications.
 • Verniers, P. (2015). Four Scenarios to Consider Regarding the Future of Media Education. In Kotilainen, S., & Kupiainen, R., Reflections on Media Education Future (pp. 291-294). Göteborg, Sweden: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media.

Children and social media. Protection or media education?

Technology and media are rapidly developing and have become a big part of our lives, so we all, no matter of age, gender, culture and locality, need to exploit their advantages in order to engage in lifelong learning. A part of this technological development is social media.

Social media are defined as “A group of Internet-based applications built on the ideological and technological foundations of Web 2.0, that allow the creation and exchange of user-generated content.” (Kaplan & Haenlein 2010). As it regards their accessibility and purpose they are described to be “The many relatively inexpensive and widely accessible electronic tools that enable anyone to publish and access information, collaborate on a common effort, or build relationships”. (Murthy 2013). The free of charge and unconditional, in most cases, accessibility in social networks, the freedom of expressing your opinion and have your message heart in a global level, the unlimited by time and distance communication, as well as the convenience of being anonymous, are the characteristics that make social networks so popular and sometimes necessary for nowadays users.

Of course, these elements of social media could not have left children and youngsters untouched, who seem to spend much of their free time online. This engagement raised many dilemmas as it regards the inappropriate material and dangers lurking online, leading a large proportion of the population to adopt a protective or even prohibitive attitude towards children’s media usage. However, despite parental control applications and other limitations, such as age limits, latest survey showed that more than 38% of children under the age of thirteen have an account on one of the most famous social media. This brings media education, for both children and children’s care takers, as the solution for a safer and beneficial relationship between young people and social media.

Parents and educators need to appreciate the pedagogical and social role of the several activities in which children are involved in by using social media, such us communicating with friends and classmates, getting informed, sharing photos and videos, involving in public discussion, and playing games. All these activities engage users in an interactive social environment, which is appropriate for social and peer learning.

Moreover, children need to gain skills in order to handle the plethora of information that they are bombarded by. Young users need to think critically, actively distinguishing, conceptualizing, analysing, synthesizing, and evaluating information that they confront when being online.

Furthermore, there is the need for children to distinguish what kind of information and content is safe and appropriate to be published online, as well as to learn how to participate actively in society through media. Social media should be considered from young users as means of entertainment, but also as an interactive mean that can assist them in having their voice heart and contributing in social change.

As nowadays’ mediated society demands people to develop skills and abilities in order to succeed in the information age, encouraging children to interact with social media and providing media education would be the best way to teach young media users how to be protectors of  themselves online.

The author Georgia Frysoulaki is a student in the international Master’s Degree Program in Media Education.

 

References

 • Kaplan A.M. & Haenlein M., 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons 53 (1), 61
 • Murthy, D. 2013. Twitter: Social Communication in the Twitter Age. Cambridge: Polity, 7–8
 • Guard Child. Protecting children in the digital age. http://www.guardchild.com/social-media-statistics-2/

Medialukutaito, transkulttuurinen mediaosaaminen, osallisuus mediassa ja mediakasvatuksen oppisuunnitelma framilla mediakasvatuksen työryhmässä MEVI2016:ssä

Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä (MEVI) 8.–9.4.2016 Helsingissä kokoontui ”Mediakasvatus, muutos ja osallisuus” -työryhmä, joka kokosi yhteen mediakasvatuksen tutkijoita ja asiantuntijoita ympäri Suomen. Tämä työryhmä ei käsittääkseni ole aiemmin kokoontunut MEVIssä, vaikka mediakasvatuksen tutkimukselle on tilausta medioituvassa yhteiskunnassamme.

Kokoonnuimme kahtena päivänä kuulemaan yhteensä seitsemää esitystä, joissa kaikissa oli kehittävän tutkimuksen otetta. Esitykset käsittelivät medialukutaitoa, transkulttuurista mediaosaamista, nuorten osallisuutta ja omaehtoista toimintaa mediassa sekä mediakasvatuksen oppisuunnitelmaa monitieteisyyden ja tieteiden välisyyden näkökulmasta. Esitysten aiheet linkittyivät väljästi MEVI2016 -päivien teemaan ”luottamus”.

Sirkku Kotilainen ja Mari Pienimäki esittelivät Tampereen yliopiston ”Nuoret estradille” -tutkimushanketta ja pohtivat nuorten osallistumista tutkimukseen kanssatutkijoina, eikä pelkästään tutkimuskohteina. Nuorten julkinen toimijuus tutkimuksessa on eettisestä näkökulmasta kimurantti kysymys, jossa on otettava huomioon nuorten ymmärrys mediajulkisuuden vaikutuksista omaan yksityisyyteen sekä nuoria ohjaavien ja huoltavien tahojen pyrkimys suojella nuoria julkisen toimijuuden mahdollisilta vaaroilta. Tutkimuksen toteuttaminen on jatkuvaa neuvottelua tutkimuskohteen oman äänen esiin saamisen ja tutkimuksen eettisen toteuttamisen välillä.

Toiminnallinen tutkimusote on selvästi voimistumassa mediakasvatuksen kentällä, kuten Lapin yliopiston jatko-opiskelijan Lauri Palsan esityksestä kävi ilmi. Dialogi tutkimuskohteen ja tutkijan välillä sekä moninaista aineistoa kokoava tutkimustapa mahdollistaa syvällisen ymmärryksen tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä ja tuo parhaimmillaan esiin asioita, joita ei muilla menetelmillä välttämättä löytyisi. Palsa oli löytänyt toiminnallisen tutkimuksen vertailukohdaksi palvelumuotoilun, jossa samaan tapaan haetaan ratkaisukeskeisesti toiminnalle parempia käytäntöjä.

Usea esitellyistä tutkimuksista on mukana ”Nuoret estradille” -hankkeessa, jossa tarkastellaan nuorten haasteita ja mahdollisuuksia osallistua omaehtoisesti mediatuotantoon. Jyväskylän yliopistoon väitöskirjaa tekevän Jetta Huttusen tutkimuksessa mennään kohti omaehtoisuuden syvintä olemusta. Omaehtoisuus näyttäytyy nuorten elokuvaprojekteissa omaäänisyytenä, luovina ratkaisuina ja innostuksena mutta myös piittaamattomuutena aikatauluja ja ohjausta kohtaan. Myös Nuoret estradille -hankkeen tutkija, Tampereelle jatko-opintoja tekevä Suvi Törrönen pohti esityksessään sitä, miten tutkijana voi havainnoida informanttejaan mahdollisimman neutraalisti, vaikuttamatta näiden toimintaan ja kuitenkin oman tutkijan asemansa ja identiteettinsä säilyttäen.

Suomessa ajankohtainen monikulttuurisuus-teema nousi esille työryhmässä. Tampereen yliopistoon väitöskirjaa tekevän Minna Koposen ja ohjaajansa Sirkku Kotilaisen esityksessä tarkasteltiin transkulttuurista mediaosaamista korkeakouluopetuksessa. Tutkijoiden aineisto koostui opiskelijoiden mediapäiväkirjoista, jotka osoittautuivat monikulttuurisessa ryhmässä oivaksi tavaksi avata todellisia ja kuviteltuja kulttuurieroja.

Lapin yliopistoa edusti myös Mari Maasilta, joka esitteli yhdessä Päivi Rasin ja Heli Ruokamon kanssa tekemäänsä tutkimusta pohtien kulttuurista inkluusiota tiederajat ylittävässä mediakasvatuksen opetussuunnittelutyössä. Esityksessä nousi esiin osallistujien mediasuhteiden vaikutus mediaosallisuuteen ja toiminnan prosessimaisuus.

Mediataitotapahtumia ja mediakasvatusta valtakunnallisesti koordinoiva KAVIn erityisasiantuntija, Tampereen yliopiston jatko-opiskelija Saara Salomaa keskusteli opetus- ja kulttuuriministeriön laatimasta Hyvä medialukutaito 2013-16 -suuntaviivat -julkaisusta ja avasi suomalaisen mediakasvatuksen toivottavia kehityskulkuja. Mediakasvatuksen periaatteita ovat yhdenvertaisuus ja moniarvoisuus, johdonmukaisuus ja pitkäjännitteisyys, läpinäkyvyys ja yhteistyö sekä laadukas opetus. Näiden periaatteiden vahvistaminen vaatii jatkuvaa dialogia opettajien ammattikunnan sekä mediakasvatuksen ammattilaisten ja tutkijoiden suuntaan. Omalta osaltaan työryhmä toteutti juuri tätä vertaisviestintää ja dialogia.

Työryhmän osallistujat vaihtoivat tutkimusosaamistaan ja kävivät hedelmällistä keskustelua mediakasvatuksen ajankohtaisista teemoista. Kaiken kaikkiaan median ja viestinnän tutkimuksen kentällä mediakasvatuksella on yhä tärkeämpi asema. Toivoisin kuitenkin tulevilta MEVI-päiviltä enemmän kanssakäymistä työryhmien välille, se edistäisi maamme pientä median ja viestinnän tutkijakuntaa löytämään laajemman synteesin sirpaleisella tutkimuksen kentällä.

Kirjoittaja: Jetta Huttunen

Mediakasvatus-työryhmän esitykset

 • Lauri Palsa: Toimintatutkimus mediakasvatuksen kehittämisessä
 • Sirkku Kotilainen ja Mari Pienimäki: Nuorten julkinen osallistuminen tutkimuksessa eettisestä näkökulmasta
 • Jetta Huttunen: Omaehtoisuus nuorten elokuvatuotannossa
 • Suvi Törrönen: Mediaosallistuminen ammatillisiin opintoihin valmentavassa koulutuksessa
 • Mari Maasilta, Päivi Rasi ja Heli Ruokamo: Kohti kulttuurisesti inklusiivista ja tiederajat ylittävää mediakasvatuksen opetussuunnitelmaa
 • Minna Koponen ja Sirkku Kotilainen: Kohti transkulttuurista mediaosaamista korkeakouluopetuksessa
 • Saara Salomaa: Kohti hyvää medialukutaitoa – katsaus suomalaiseen mediakasvatustyöhön 2013–15

 

What can we do for teenagers to enjoy their web drama safely?

A couple of months ago, I stumbled upon an interesting web drama on my smartphone app lying in my bed. The title of the drama was ‘Pongdang-pongdang Love’. It was a time-warp love story between one typical high school girl and King Sejong who is the most famous king in Korean history. Once I saw the first episode, I couldn’t stop watching full episodes. It was a pretty short drama but has a well-made storyline and characters are adorable. This new kind of drama was definitely interesting!

Web drama is a type of web series which is released on internet or mobile. It is filmed about 10 – 20 minutes per episode and generally distributed through streaming service such as Netflix or online video site such as YouTube. In Korea, the internet service provider Naver and Daum have their own channels for transmitting web dramas.

kuvakollaasi

Popular Web Dramas in Korea: Exo Next Door, Lily Fever and Pongdang-pongdang Love in order. (Source: Naver TV Cast)

This new type of drama is certainly getting more popular for its various and creative themes compared to terrestrial TV dramas. It has appealed to producers and directors too due to its small production budget which is less than one out of ten of TV dramas’.

Keeping up with its popularity in both sides, the regulation-related issues are also emerging in online service industry and society. The biggest problem is that there is no appropriate regulatory system for web contents yet, even though the main users of web contents are teenagers who can be more easily affected by media. They are placed in the most important life stage of forming identity but it seems like web contents providers don’t care much about it.

As an example, the web drama Lily Fever revolved around lesbian-themed story which is not encouraged on terrestrial TV in Korea. It transmitted lesbian kiss scenes and other scenes provoking homosexuality via online channels. In fact, most web dramas in Korea have been produced for the purpose of promoting a corporate image, product, or even K-pop stars. So, it is more likely that it contains distorted and commercialized messages in it. Anyway, after the complaining by social associations, the Lily Fever changed its level to adults only. Korean Communication Commission has tried to solve this kind of problems and come up with new regulation system for web contents, but there still exist many obstacles in local media environment.

The situation is not so different in European countries. It is an admitted fact that the number of young people watching home TV is falling off while the number of young people watching web TV is increasing around European countries. Nevertheless, the OTT (over the top) regulatory reform by European Commission and European Parliament has not been done as there remains many challenges such as conflicts between traditional telecom and OTT service operator, regional fragmentation as a single digital market, etc.

The web platforms and digital devices are continuously transforming or converging. We are not sure whether the regulation system for web contents can keep pace with the swift tempo of this changing. One more thing we should give our attention is that many teenagers are using their smartphone or computer individually unlike watching TV together in the living room. In this situation, critical media literacy will be more important than in the period dominated by mass media.

We should give more attention back to strengthening critical media literacy of teenager, considering changed digital media platforms and newly created web contents. In addition to this, the voluntary programs or activities by independent social associations should be more developed to support teenager’s critical ability at the outside of regulatory boundary which is still unstable.

The author Sei Kwon worked in advertising and brand marketing agency and is currently studying for master degree in Media Education, University of Tampere.

 

References

Reasons for Media Education on International News

International news is well-known for its function to help domestic citizens to see the world. Through media, people are able to build a picture of foreign countries and cultures which they have never been to. They are able to learn the convention, absorb new ideas, and expand their horizon about exotic matters. Gurevitch (1990) indicated the power of international news to influence audiences’ cognitive maps of the world. However, the international news may be harmful for the audience in some ways. Galtung and Ruge (1965) explored what made foreign events newsworthy, examined the selecting standard of foreign news and provided eight “culture-free” factors and four “culture-bound” factors for “northern-western” countries. Among them, three factors deserving to get media educators’ attention are relevance, consonance, and unexpectedness. Relevance means the more meaningful, related, connected the foreign sources are for the domestic users; the more possible it will be picked. The danger of this factor is the way that the source is meaningful to the domestic users can be manipulated by interpretation of sources and angle of reporting. There is a possibility that the relevance does not come from the sources alone. Consonance means how much the sources match the pre-image and expectation of domestic users. The problem is if media keeps passing and emphasizing certain image of some countries and cultures to its users, it may be hard for the users to accept various aspects and new progress of foreign cultures in the future. The last one, unexpectedness or rarity means media try to find the source as unusual as possible to attract users. This is one is also very common in domestic news but the media effect happens in a different way. If there are a lot of unexpected foreign news circulating about some cultures, users will easily build a wrong notion or stereotypes through them or, even worse, they start generalizing from the unexpectedness to the whole foreign culture or society and ignore the normality and reality of foreign matters.

In the end of Galtung and Ruge (1965)’s article, they advised some policy implications to prevent these factors in news selecting process. Their suggestions were based on the first half of the chain which they presented to show the flow of new communication (see figure 1), but, by contrast, media educators should be more aware of the rest of the chain. It is a truism that the individuals with low media literacy skills will be guided by the media and people who are strong enough can protect themselves more. Furthermore, with good media literacy skills on international news, citizens will act better in today’s so-called ‘global village’.

kaavio

 

 

Figure 1 (Galtung and Ruge 1965)

 

Jui-Ping Hung, the author, is a student in the Master’s Degree program in Media Education

 

References

 • Galtung, J., & Ruge, M. H. (1965). The structure of foreign news. Journal of Peace Research, 2(1), 64-91.
 • Gurevitch, M., & Levy, M. (1990). The global newsroom. British Journalism Review, 2(1), 27-37.

 

 

Työttömät nuoret & media

Nuorten asema suhteessa mediaan on viime vuosina muuttunut: Roolit median kuluttajina, käyttäjinä, kokijoina ja tuottajina lomittuvat. Nuoret käyttävät eri medioita samanaikaisesti ja mobiililaitteet mahdollistavat median käytön kaikkialla. (Ks. Rahja 2013.) Parhaimmillaan omaehtoinen digitaalinen sisällöntuottaminen voi tarjota nuorelle kanavan luovuuden ja oman ajattelun esittämiseen (esim. Kupiainen & Sintonen 2009, 13–17).

Puheet nuorten diginatiiviudesta ovat kuitenkin perättömiä: kaikki nuoret eivät ole mediankäytön monitaitureita. Esimerkiksi  elämäntilanne, koulutus, asuinpaikka, sosioekonominen tausta ja harrastukset suuntavat vahvasti ihmisten mediakäyttöä ja mediataitoja. (Ks. esim. Herkman & Vainikka 2012.)

Elämänvaiheena nuoruus voidaan nähdä subjektiksi tulemisen jaksona, jota määrittävät sosiaalinen dynaamisuus ja digitaalinen aikakausi (Hoikkala & Sell 2007, 11–12). Entä mikä rooli mediakulttuurilla on nuoren elämässä silloin, kuin sitä kohtaa esimerkiksi yllättävä työttömyys? Muuttaako työttömyys nuoren mediasuhdetta? Ainakin vaihtelevat mediankäytön mahdollisuudet myös eriarvoistavat ihmisiä (van Dijk 2008; 2012).

Työtön vai syrjäytynyt?

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2016 alussa Suomessa yli 45 000. Työttömien nuorten ryhmä on kuitenkin hyvin heterogeeninen: Ryhmään kuuluu nuoria, jotka ovat vain muutaman kuukauden työttömänä ennen opintojen tai asepalveluksen alkua. Toiset ovat juuri valmistuneet ammattiin. Tilastollisista laskentatavoista riippuen joukossa voi olla jopa päätoimisia opiskelijoita. Toisaalta ryhmään kuuluu myös sellaisia nuoria, joilla työttömyys on kestänyt kauan, jopa vuosia.

Nuoren työttömyys ei siis automaattisesti tarkoita, että nuori olisi syrjäytynyt tai edes vaarassa syrjäytyä. Syrjäytymisellä viitataan siihen, että erilaiset marginaaliset asemat, osattomuus ja ulkopuolisuus kasautuvat nuoren elämässä. Syrjäytymisen prosessiin vaikuttavia riskitekijöitä ovat esimerkiksi vanhemmuuden puute, irrallisuus koulukulttuurista sekä elämänhallinnan ongelmat. (Ks. Huhta 2015.)

Jotta yhteiskunnallinen, välillä jopa epäasiallinen syrjäytymiskeskustelu ei toimisi itseään toteuttavana ennustuksena, työttömät nuoret kaipaavat monipuolista tukea. Voisiko mediakasvatuksesta olla hyötyä?

Tukea taiteesta

Työttömien nuorten osallistumista ja hyvinvointia tukevia ilmiöitä ja toimintatapoja onneksi on. Esimerkiksi Vantaalla nuorten työpajatoiminnan palveluja käyttää vuosittain yli tuhat nuorta. Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille, työttömille nuorille tarkoitettuja työharjoittelupaikkoja.

Eräs viime vuosien merkittävimmistä työttömien nuorten aputoimista on ollut EU-maiden yhteiseen sopimukseen perustuva nuorisotakuujärjestelmä, joka on tukenut alle 25-vuotiaiden kouluttautumista ja työllistymistä. Nykyisen hallitusohjelman mukaisesti nuorisotakuun rahoitus kuitenkin vähenee dramaattisesti vuosina 2016 ja 2017.

Myös taide ja kulttuuri voidaan nähdä lasten ja nuorten hyvää elämää edistävinä tekijöinä ja yhteiskunnan luomien kilpailuasetelmien vastavoimana (esim. Lahikainen ym. 2008; Autio ym. 2008). Tampereen yliopiston Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla -tutkimushanke tukee nuoria elämän taitekohdissa taiteellisen toiminnan ja mediakasvatuksen keinoin.

Vantaalla tutkimushankkeeseen osallistuneet työttömät nuoret opiskelivat puolen vuoden ajan luovaa kirjoittamista mediakasvatuksellisella otteella. Projektiin liittyvässä pro gradu -tutkielmassani tulen tarkastelemaan paitsi kirjoittamisen opettamista, myös työttömien nuorten mediasuhteita.

Luovan kirjoittamisen projektin aikana työttömät nuoret tutkivat, käsittelivät ja kuvailivat omaa mediankäyttöään ja mediasuhteitaan monitahoisesti. Esimerkiksi näin:

”Jari on 19-vuotias (erittäin huumorintajuinen) työtön nuorukainen. Vapaa-ajallaan hän on tietokoneella, härnäämässä muita tai muuten vaan spurguilemassa.
 Jari rakastaa naisia, musiikkia, videopelejä, sarjoja, tai mitä vaan, mikä ei ole ruotsia tai matikkaa.
Jari tykkää väitellä asioista ja lukee usein uutisia ja tykkää surffailla netissä erilaisia foorumeita. Jari ei pidä ihmisistä jotka hän kokee ärsyttäväksi tai ylimielisiksi.
Joskus Jari haluaisi vain nukkua.”
                      (Nuori 2, fiktiivinen tarina)

 

Kirjoittaja: Mediakasvatuksen maisteriohjelman opiskelija Maija Puska

 

Lähteet

 • Autio, Minna & Eräranta, Kirsi & Myllyniemi, Sami (toim.) 2008. Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Stakes.
 • van Dijk, Jan 2008. One Europe, Digitally Divided. Teoksessa Chadwick, A. & Howard, P. (toim.) Handbook of Internet Politics. New York: Rourtledge.
 • van Dijk, Jan 2012. The Evolution of the Digital Divide. The Digital Divide turns to Inequality of Skills and Usage. Teoksessa Bus, J., Crompton, M., Hildebrandt, M., Metakides, G. (toim.) Digital Enlightenment Yearbook 2012. Amsterdam: IOS Press.
 • Herkman, Juha & Vainikka, Eliisa (2012) Revoluutio vai evoluutio? Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Media & Viestintä 35(3–4), 20–39.
 • Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (2007) Nuorisotyötä on tehtävä! Teoksessa Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä: menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 76, 7–17.
 • Huhta, Helena 2015. ”Pitää pään kasassa työttömyysaikana”. Liikunta työttömien nuorten arjessa. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura: Verkkojulkaisuja 87.
 • Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara 2009. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Gaudeamus.
 • Lahikainen, Anja Riitta & Punamäki, Raija-Leena & Tamminen, Tuula (toim.) 2008. Kulttuuri lapsen kasvattajana. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.
 • Rahja, Rauna (toim.) 2013. Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa. Mediakasvatusseura ry.
 • Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.10.2015. Hallituksen julkaisusarja 10 / 2015