uniikki_kahvikupit

Ohjaajana osaksi nuorten yhteisöä ja nuoret kuvilla kuulluksi yhteiskunnassa

Maamme rajojen yli tulvivien pakolaisten mukana on noussut lisääntyvästi esiin ns. vihapuhetta maahanmuuttajia kohtaan. Maahanmuuttajanuoret kokevat vihapuheen vahvasti, mikä saattaa etäännyttää heitä yhteiskunnastamme – tosin myös heidän oma epävarmuutensa yhteiskunnassa olemisestaan voi vaikuttaa siihen. Juha Niemisen (2007, 35) mukaan nuorisotyön kulmakivi on sitoutuminen nuoren kansalaisuuden lujittamiseen. Nuorisotyön tavoite on se, että nuori on kykenevä, osallistuva ja aktiivinen jäsen yhteiskunnassa.

Monikulttuurinen nuorisotyö kunnissa perustuu pitkälti avoimeen kahvilatoimintaan – onko tällaisessa kontekstissa mahdollista toteuttaa mediapedagogiikkaan pohjautuva projekti? Päätimme kokeilla tätä pro graduissamme ja osana Tampereen yliopiston Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla -hanketta. Toiveenamme on saada nuorten monilukutaito kasvamaan ja heidät innostumaan tai edes ymmärtämään omat mahdollisuutensa vaikuttaa ympäristöönsä omilla mediateoillaan ja sosiaalisen median avulla.

Projektimme sijoittuu monikulttuuriseen nuorisokahvilaan. Avoin nuorisokahvilatoiminta luo haasteelliseen ympäristön toimintatutkimukselle, johon tutkija astuu ulkopuolisena. Olemme rakentaneet tähän kontekstiin Instagramin kautta tehtävää projektia, jossa nuoret saivat tunnukset projektin Instagram-tiliin (@heartheyouth) ja tehtäväksi valokuvata asioita, jotka ovat heille tärkeitä tai joihin he haluavat muutosta.

Valitsimme projektiimme valokuvauksen ja valmiit hashtagit, koska monikulttuurisessa ympäristössä kirjoittamiseen perustuva kielitaito ei kaikilla nuorilla ole riittävä. Sanonta kuuluu, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja näinhän usein onkin. Kuva on tässä projektissa se vaikuttamisen keino, jota nuoret kokeilevat. Osallistuvatko nuoret projektiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Saako nuori äänensä kuuluviin käyttämällä sosiaalista mediaa vai tarvitaanko valtamedian apua? Minkälaisia merkityksiä mediajulkisuudella voi olla nuoren identiteetille?

Honkasalo, Soutu ja Suurpää (2007, 17–18) määrittelevät monikulttuurisen nuorisotyön siten, että nuorisotyöntekijä on koulutettu huomaamaan nuorten erilaiset taustat ja vaihtelevat tarpeet. Hänellä on myös herkkyyttä ja uskallusta rohkaista nuoria osallisuuteen. Monikulttuurisessa nuorisotyössä on keskeistä tiedostaa, että kasvatus tapahtuu aina tietyissä yhteiskunnallisissa kehyksissä.

Vaikka nuorten innostaminen ei sinänsä ollut vaikeaa, takanamme on kivikkoinen tie. Se, että saimme nuoret innostumaan ja lähtemään mukaan projektiin – ottamaan kuvia ja tulemaan paikalle – on ollut haasteellista. Yhden jos toisenkin kerran olemme istuneet kahvilassa ilman nuoria. Ulkopuolisina nuorten yhteisöstä meidän oli vaikea saada kasaan toimivaa ryhmää tilassa, jonne nuoret tulevat viettämään vapaa-aikaansa rennosti. Nuorten piti ensin tottua siihen, että oleskelimme kahvilassa. Lopulta meille moikattiin, kun tulimme sisään. Kärsivällisellä odottelulla ja läsnäololla lunastimme paikkamme osana heidän yhteisöään. Avaintekijä siinä, että nuoret ovat lähteneet projektiimme, onkin ollut henkilökohtainen kontakti heihin. Ulkopuolelta tulevan, yksinäisen ohjaajan on turha toivoa menestyksekästä projektia. Tämä tekijä on huomioitava, kun suunnitellaan mediapedagogista mallia avoimeen nuorisotyön.

Olemme matkan varrella muokanneet suunnitelmiamme useasti ja hyvinkin spontaanisti. Alussa ideamme oli käydä muutaman kerran tutustumassa kahvilaan ennen varsinaista projektia, jonka oli tarkoitus perustua neljään tapaamiseen nuorten kanssa. Loppujen lopuksi olemme olleet siellä paljon useammin, tehneet asioita täysin alkuperäisten suunnitelmiemme vastaisesti, luopuneet ideoistamme ja venyttäneet omaa aikaamme. Olemme tasapainoilleet suuresti sen kanssa, kuinka paljon annamme nuorille vapautta toimia omaehtoisesti ja miten paljon strukturoimme tekemistä. Liian strukturoitu tekeminen ei toimi, mutta ei liian avoinkaan. Lopulta olemme saaneet matkaamme rohkeita nuoria, jotka ovat raottaneet elämäänsä meille ja muille valokuvien kautta. Projektimme on tarjonnut tilaisuuksia nuorten itsetunnon kasvulle ja avauksia matkalla yhteiskuntaan osallistumisessa.

Nuorisokahvilan työntekijöiden pyynnöstä kahvilaan tuli käymään Musta Barbaari, joka on sosiaalisessa mediassa mukana erilaisissa vaikuttamiseen liittyvissä kampanjoissa ja esikuva monelle maahanmuuttajataustaiselle nuorelle. Innoittaaksemme nuoria mediajulkisuuteen päätimme liittää hänet projektiimme. Mustan Barbaarin tapaaminen oli nuorille merkittävä kokemus. Seuraavassa nuorten tapaamisessa keskustelemme Musta Barbaarin tavasta vaikuttaa sosiaalisen median kautta. Koska nuoret näkivät hänen tavallisuutensa, toivomme heidän näkevän omatkin mahdollisuutensa paremmin.

Ensi viikolla nuoria tulee tapaamaan Juho Leppänen eli nuori, joka on noussut tavallisena ihmisenä julkisuuteen sosiaalisen median kautta. Hän on Autolla Nepaliin -projektin kautta ollut vahvasti mediassa esillä ja puhuu sosiaalisen median vaikutusvallan puolesta. Tämän projektin agendana on ollut auttaa Nepalin kastittomia ihmisiä, joten se on hyvä esimerkki nuorille ja sopii hyvin projektimme ideaan aktivoida nuoria osallistumaan yhteiskuntaan. Tarkoituksena on, että Juho tapaa nuoria, juttelee mediajulkisuudesta ja käy kaupungilla valokuvaamassa nuorten kanssa. Tämän vierailun ja nuorten haastatteluiden jälkeen päättyy tutkimuksemme toiminnallinen osuus kahvilassa – ellei jälleen ole äkkikäännöksen ja uuden vetonaulan aika. Kuka tietää, missä seuraava mutka on…

Me olemme ohjaajina ja tutkijoina päässeet osaksi yhteisöä. Vielä on avoinna, kokevatko nuoret pääsevänsä kuvillaan osaksi yhteiskuntaa.  Kolme avainsanaa on löytynyt: henkilökohtainen kontakti, kärsivällisyys ja kekseliäisyys.

Nuorten ottamia valokuvia voi seurata osoitteessa: https://instagram.com/heartheyouth/

Mediakasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat Milka Myllynen ja Inka Kiuru

 

Lähteet:

  • Honkasalo, Veronika; Souto, Anne-Mari & Suurpää Leenä (2007) Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 16.
  • Nieminen, Juha (2007) ”Vastavoiman hahmo – Nuorisotyön yleiset tehtävät, oppimisympäristö ja eetos”. Teoksessa: Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä – Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Hakapaino, 21–43.
Työpajan adjektiivi-valokuvaustehtävän  teos: kuvitus adjektiiville läpikuultava. @Conall

Nuorisotyötä sosiaalisessa mediassa

Suomalaisista nykynuorista jopa viidennes kertoo, että heidän ammattitoiveensa on olla julkkis. Toisaalta joukkoa nuoria ei kiinnosta osallistua yhteiskuntaan tai edes nuorille järjestettyyn vapaa-ajan ryhmätoimintaan. Voisiko medialähtöinen tai julkisuutta hyödyntävä pedagogiikka innostaa myös näitä nuoria ryhtymään oman elämänsä toimijoiksi, pohditaan Tampereen yliopiston Nuoret estradille -tutkimushankkeessa (2015–2017).

Keskustelu nuorten hyvinvoinnista keskittyy usein kahteen ulottuvuuteen: puhutaan terveyden, turvallisuuden ja materiaalisen hyvän tai sitten toimivien perhe- ja kaverisuhteiden edistämisestä. Itsensä toteuttaminen ja osallistuminen jäävät hyvinvoinnista puhuttaessa helposti syrjään. (Kiilakoski ym. 2012.) Nuoret estradille -tutkimuksen viidessä mediatyöpajassa nuorille tarjotaankin tilaisuuksia itseilmaisuun ja osallistua harrasteryhmään ja myös julkiseen sfääriin sen myötä, että nuorten mediateoksia julkaistaan sosiaalisessa mediassa ja valtamediassa, kuten sanomalehdissä.

Nuorten osallistumista taide- ja kulttuuriprojekteihin edistää se, että nuorella on halu kokeilla tai oppia jotakin uutta tai kehittyä harrastuksessaan. Sitä lisää myös se, että taideprojekti on sopivasti tarjolla ja että harrastamaan voi lähteä ystävän kanssa. (Siivonen ym. 2011.) Nämä tekijät toteutuvat useimpien nuorten kohdalla pirkanmaalaisella nuorisotalolla, jossa paraikaa ohjaan toisen nuoriso-ohjaajan kanssa valokuvatyöpajaa kerran viikossa parin kuukauden ajan. Valokuva osoittautui nuorten suosimaksi mediaksi, sillä työpajan ensitapaamisiin ilmoittautui enemmän väkeä kuin pystyimme ottamaan mukaan. Alkuinnostuksen jälkeen nuorten määrä on kuitenkin romahtanut, vaikka ensitapaamisiin osallistuneet nuoret valokuvasivat innolla, keskustelivat kuvista vilkkaasti ja antoivat positiivista palautetta työpajasta. Tilanne on entuudestaan tuttu tässä nuorisotalossa.

Ohjaamani työpaja on avoin, eli nuorten ei tarvitse sitoutua tulemaan joka viikko, sillä tavoitteeni on tutkia, mitkä tekijät saavat heidät tulemaan ryhmään vapaaehtoisesti ja mikä ei edistä heidän osallistumistaan. Vaikka julkisuudessa on keskustelu siitä, että nuorten pitäisi esimerkiksi koulussa saada käyttää omia mediavälineitä, niin tämä mahdollisuus ei ole työpajassani lisännyt nuorten osallistumista.

Pohdin nyt, soveltuuko viikoittain kokoontuva työpaja lainkaan ohjaamilleni nuorille, sillä viime kesänä tutkimushankkeen pilottina vetämässäni intensiivisessä kolmen päivän työpajassa osallistujakatoa ei ilmennyt. Työpajatapaamisten välisen viikon aikana nuoren fiilikset voivat vaihtua päinvastaisiksi, jos esimerkiksi orastava kokemus ryhmähengestä pyyhkiytyy pois mielestä. Sosiaalisen median valjastaminen osaksi työpajaani, vaikkapa WhatsApp-ryhmän perustaminen, saattaisi auttaa vahvistamaan ja ylläpitämään nuorten yhteishenkeä ja osallisuuden tunnetta ryhmään kuulumisesta. Sosiaalisen median voi myös kääntyä itsensä vastaan. Ne nuoret, joilla ei ole älypuhelinta, eivät pysty osallistumaan WhatsApp-ryhmään. Toisaalta ei ole reilua, jos älypuhelimen omistavilta nuorilta evätään mahdollisuus kokea ryhmähenkeä, sillä perusteella, ettei tätä mahdollisuutta ei pystytä tarjoamaan kaikille. Lisäksi esimerkiksi hyvistä käytöstavoista (netiketistä) on juteltava nuorten kanssa, sillä netissä, myös virtuaalihahmona, koettu vaikkapa kiusaaminen on nuorelle yhtä todellista kuin netin ulkopuolellakin.

Jo käynnistyneiden Nuoret estradille -työpajojen pohjalta vaikuttaa siltä, että sosiaalisen median käytön eli verkkonuorisotyön haasteeksi voivat muodostua myös vakiintuneet institutionaaliset käytännöt. Suomalaisia nuorisotaloja havainnoinut Anu Gretchel (2001) toteaa, että kaikissa hänen tutkimissaan taloissa kasvatus ei ollut aidosti dialogista ja osallistavaa. Nuorille ei annettu todellista mahdollisuutta esimerkiksi kehittää nuorisotalon toiminta. Heille saatettiin tarjota vain näennäisvaltaa, vaikkapa tilaisuus päättää jonkin pienen rahasumman käytöstä. Tutkija kiteyttää: ”Nuorisotyötä on helpompi tehdä (suunnitella ja toteuttaa) valmiiksi nuorille kuin tehdä sitä heidän kanssaan”.

Sosiaalinen media voi tuottaa uudenlaista toimijuutta niin nuoriso-ohjaajille kuin nuorille. Kun nuorisotalon ovet menevät kiinni, nuorisotyöhön omaksutussa sosiaalisen median kanavassa nuoret saattavat jatkaa keskustelua, kenties innoittua toimimaankin. Kuka heitä silloin valvoo? Vai onko nuoriso-ohjaaja koskaan vapaalla? Entä jos nuoret julkaisevat sosiaalisessa mediassa tekstejä ja kuvia, joita he myöhemmin häpeävät – kuka ottaa vastuun ja meneekö nuorisotalon maine ja rahat? Sosiaalisen median sisällyttäminen nuorisotyöhön edellyttää, että nuoret ajatellaan jo lähtökohtaisesti luotettaviksi ja että heille annetaan laajalti vapautta toimia omalla tavallaan ja omista intresseistään edeten – silti unohtamatta nuorten suojelemiseen liittyviä tekijöitä.

Työpajani alkusyksyn valokuvasatoa Instagramissa: https://instagram.com/nuoretestradille/

Kirjoittaja: hankkeen päätutkija-koordinaattori Mari Pienimäki. Artikkelin valokuva: ©Conall

Lähteet

_DSC0028_pienempi

Kirjoittava nuori vuonna 2015

”Karu tulos koulusta: Pojat eivät osaa kirjoittaa työhakemusta”, uutisoi Helsingin uutiset 28.4.2015. Tämä dramaattinen otsikko perustui Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen oppimistulosten arviointiin, jolla selvitettiin koulunsa päättävien peruskoululaisten äidinkielen ja kirjallisuuden taitoja. Arvioinnin mukaan joka viidennen yhdeksäsluokkalaisen pojan kirjoitustaidot olivat niin heikot, että he eivät onnistuneet kirjoittamaan käsin yksinkertaista työhakemusta (Karvi 2015).

Teknologian kehittyminen 2000-luvulla on muuttanut radikaalisti tekstin tuottamisen tapoja ja ympäristöjä. Nykyään tekstejä tuotetaan yhä enemmän esimerkiksi erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja yhteisöissä, multimodaalisesti, sosiaalisesti ja entistä kontekstitietoisemmin. (Andrews & Smith 2011; Hankala ym. 2015; Harjunen & Rautopuro 2015.) Uudet mediaympäristöt muuttavat myös kirjoittamisen käsitettä. Esimerkiksi multimodaalinen kirjoittaminen, sosiaalisten ja luovien verkkotekstilajien tuottaminen ja julkaisuprosessin hallinta ovat tärkeitä taitoja toimittaessa internetin osallisuuden kulttuureissa. Jotta nuoret voivat osallistua julkiseen toimintaan yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä, he tarvitsevat jatkuvasti uudenlaisia lukemisen, ymmärtämisen ja loogisen ajattelun taitoja. (Kallionpää 2014.)

Suomessa arvostetaan kirjoitustaitoa. Siksi myös nuorten kirjoitustaitoihin liittyvä huolipuhe näkyy ja kuuluu mediassa toisinaan. Kauhistelun sijaan katse on syytä tarkentaa syihin ja ratkaisumalleihin: Voisivatko kirjoittamisen ongelmat näinä aikoina viestiäkin suuremman kokonaisuuden, monilukutaidon, haasteista? Kuinka näitä haasteita voidaan eritellä? Minkälaisten harjoitusten avulla ”heikkojen” kirjoittajien monilukutaito kehittyy? Kuinka kirjoittamisen opettamisen tapoja pitäisi uudistaa?

DSC_0014_pienempiNuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla –hankkeen luovan kirjoittamisen projekti etsii vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Projekti käynnistyi Vantaalla elokuussa 2015 ja siihen osallistuvat työttömät nuoret opiskelevat puolen vuoden ajan kirjoittamista erilaisella, mediakasvatuksellisella otteella. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia mediavälineitä, mediakuvastoja, mediatekstejä, julkaisumahdollisuuksia ja käytännöllisen mediakasvatuksen toimintatapoja. Toiminnan keskiössä ovat luovat multimodaaliset tekstit, esimerkiksi googlerunot, vlogit, meemit, mobiilikeskustelut ja digitarinat. Lisäksi projektin aikana pohditaan multimodaalisten tekstien ja vaikuttamistapojen rajoja: Muodostaako kasvoille aseteltu lehtileikkeistä koottu tekstinaamio uuden tekstikokonaisuuden? Kuinka erilaiset katuliitupiirustukset vaikuttavat ohikulkijoihin? Miten viestin vaikuttavuus muuttuu, kun katuliitupiirustuksesta otetaan valokuva, joka julkaistaan sosiaalisessa mediassa?

Projektiin liittyvän pro gradu –tutkimukseni tavoitteena on kehittää mediakasvatuksellisia luovan kirjoittamisen menetelmiä, jotka palvelisivat kirjoittamisen pedagogiikan muutostarpeita ja olisivat hyödynnettävissä sekä kouluopetuksessa että koulun ulkopuolella tapahtuvassa kirjoittamisen opetuksessa. Erityisesti tutkimukseni kohdistaa katseen nuoriin, jotka lähtökohtaisesti eivät koe kirjoittamista helpoksi tavaksi ilmaista itseään.

Mitä siis tehdään niille pojille, jotka eivät osaa kirjoittaa työhakemusta? Vantaalla kokeillaan ensin tehdä video-CV.

Vantaan nuorten luovan kirjoittamisen projektia voi seurata osoitteesta: http://aanessa2015.blogspot.fi

Maija Puska

 

Lähteet:

  • Andrews, R. & Smith, A. 2011. Developing Writers. Teaching and learning in the digital age. Maidenhead, Berkshire: Open University Press.
  • Hankala, M., Harjunen, E., Kauppinen, M., Kulju, P., Pentikäinen, J. & Routarinne, S. 2015. Tutkimuksesta tukea kirjoittamisen opettamiseen. Kokoelmassa E. Harjunen (toim.) Tekstit puntarissa. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 73–84.
  • Harjunen, E. & Rautpuro, J. 2015. Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.
  • Kallionpää, O. 2014. ”Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys”, Media ja viestintä 37: 4.
tutkimusseminaari02092015.pienempi

Nuoret estradille -tutkimuksen työpajat vauhtiin

Syyskuun aikana käynnistyy nuorille suunnattu työpaja Tampereella osana Uniikki ry:n toimintaa Koneen säätiön tukemassa Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla -hankkeessa. Hankkeen keskiössä ovat 15–20-vuotiaat koulutuksen siirtymävaiheissa olevat, joille tarjotaan mediapedagogisia työpajoja eri puolilla maata: Vantaalla, Tampereella, Torniossa ja Multialla. Esimerkiksi Vantaalla nuoret pureutuvat luoviin multimodaalisiin teksteihin, joita he julkaisevat sosiaalisessa mediassa. Hankkeella on oma blogi osoitteessa: http://aanessa2015.blogspot.fi/ Tampereella keskitytään valokuvaukseen, Multialla monimediaisesti teatteriin ja Torniossa elokuvien tuottamiseen.

Kukin paja muodostaa itsenäisen case-tutkimuksen, esimerkiksi pro gradu-tutkielman tai osion väitöshankkeesta. Kokonaiskuvaa monilukutaidon haasteista ovat hahmottamassa ja uutta pedagogiikkaa rakentamassa postdoc-tutkijat ja professorit sekä yhteistyökumppanit yrityselämästä ja nuorisotyöstä. Mukana hankkeessa on parhaillaan kymmenkunta eri vaiheissa olevaa tutkijaa: hankeseminaari on kerran kuussa hyödyntäen Skypeä. Yhteistyökumppaneina on nuorisotyön organisaatioita, mediataloja, Sanomalehtien Liitto, Aikakausmedia, Nuorisotutkimusverkosto, verkkonuorisotyötä kehittävä Verke ja Mediakasvatusseura.

Hankkeesta syntyy kolmen vuoden aikana tutkielmien ja tieteellisten papereiden lisäksi käytännön oppaita ja oppimateriaaleja verkkoon erityisesti pedagogisesta näkökulmasta. Hankkeen pääprobleemana on mediakasvatuksen kehittäminen nuorten identiteettejä vahvistamaan koulutussiirtymissä, joissa nuori on vaarassa pudota pois koulutusuralta. Miten tässä tilanteessa vahvistaa nuorta vähintään omaan elämäänsä vaikuttajana?

Hankkeessa nähdään myös itse tutkimus nuorille mahdollisuutena vaikuttaa aineiston tuottamisen, reflektion ja julkaisemisen kautta. Nuoret osallistujat toimivat tutkimuksessa informantteina, tuottajina ja arvioijina eri tavoin eri osahankkeissa. Heitä kannustetaan esimerkiksi pitämään videopäiväkirjaa tai haastattelemaan toisiaan. Lisäksi nuoria kannustetaan arvioimaan tutkimusta nuoruuden ja oman elämänsä asiantuntijoina.

Tutkimus tuottaa uusia näkökulmia myös eettisistä haasteista nuorten kanssa työskentelystä, kun tavoitteena on julkinen toiminta. Näistä ja muista uusista tuloksista raportoidaan esimerkiksi seuraavilla Nuorisotutkimus-päivillä Tampereella marraskuussa.

Seuraa Nuoret estradille -tutkimusta Facebookissa https://www.facebook.com/nuoretestradille, Twitterissä @nuoretestradil #nuoretestradille ja tässä blogissa: hankevetäjät raportoivat työpajoista säännöllisesti syksyn aikana!

Sirkku Kotilainen

hankkeen johtaja

Nuoret estradille -hanke kannustaa nuoria toimimaan mediassa

Suomalaisnuoret ovat lukijoina keskimäärin maailman kärkikaartia. Lukutaito kuitenkin jakaa suomalaisia kahtia jo nuoruudessa. Ero näkyy esimerkiksi valintoina siirtymävaiheessa peruskoulusta toiselle asteelle: lukutaito merkitsee nuoren joko lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai koulutuksen ulkopuolelle.

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä tammikuussa käynnistyvän Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla -tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä lukutaitohaasteista nuoruuden koulutussiirtymissä ja löytää keinoja tukea nuoria näissä elämän taitekohdissa. Kolmivuotisessa tutkimushankkeessa kehitetään mediapedagogisia malleja monilukutaidon edistämiseen taiteellisella mediatoiminnalla.

Nuoret estradille on kehittävä toimintatutkimus, joka toteutetaan viidellä eri paikkakunnalla. Tutkijat, journalistit ja nuorisotyöntekijät suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä nuorten kanssa työpajoja, joissa nuoret tuottavat omien kiinnostustensa pohjalta taiteelliseen itseilmaisuun perustuvia teoksia, kuten valokuvia, kirjan, elokuvan, näytelmän tai multimodaalisen online-teoksen. Lisäksi tavoitteena on, että nuoret julkaisevat teoksensa esimerkiksi maakunnallisessa sanomalehdessä ja osallistuvat tutkimukseen kanssatutkijoina.

Tutkijat etsivät koulujen sekä kulttuuri- ja nuorisotyön kanssa työpajoihin erilaisia nuorisoryhmiä, kuten kymppiluokkalaisia, maahanmuuttajia tai lukivaikeuksista kärsiviä.

Nuoret estradille -hanketta johtaa Tampereen yliopiston mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen ja sitä koordinoi FT, tutkija Mari Pienimäki. Hankkeen ydintyöryhmään kuuluvat myös mediakasvatusasiantuntijat Maija Puska/Outi Sunila Aikakausmediasta ja Hanna Romppainen/Jonna Tolonen Sanomalehtien Liitosta. Hankkeessa yhdistyvät Tampereen yliopiston mediakasvatus sekä teatterin ja draaman tutkimus. Sitä rahoittaa Koneen säätiö.

Yhteydenotot ja lisätietoja:
Tutkija
Mari Pienimäki
mari.pienimaki(at)uta.fi

Koodausta agendalla: mediakasvatus tarpeen peruskoulussa

Vuodenvaihteen uutisotsikot täyttyivät pankkien verkkokriiseistä, joihin syypäiksi arvellaan ”teinihakkereita”, kuten loppiaisaaton 5.1. Ilta-Sanomat nimeää epäillyt jutussa, joka on otsikoitu ”Suomalaispankit eivät saaneet rauhaa”. Jutussa on haastateltu kyberturvallisuusyhtiön toimitusjohtajaa Mikko S. Niemelää, joka entisenä hakkerina ymmärtää koodaustaidot ja innon harjoitella potentiaalina nuorten työllistymisen ja turvallisuusalan kehittymisen näkökulmasta:

”….hakkerointi on hyvä asia, mutta se kannattaa kääntää ajoissa hyvien (toimijoiden) puolelle. Suomi tarvitsee osaajia. Näistä teinihakkereista voi tulla tulevaisuudessa turvallisuusalan osaajia firmoille ja valtioille.”

Tämä työvoimanäkökulma lienee ollut myös peruskoulun opetussuunnitelmatyön uudistajilla ja ministeriössä, kun koodausta kirjattiin näkyville viime vuonna. Koodausta tarjotaan jo alle kouluikäisille erityisissä koodikouluissa. Ideaa on viety myös maailmalle. Ja koodaus on agendalla opetusministeriöissä myös muualla kuin Suomessa.

Mikäli nuorten koodauksen harjoitteluintoa kuvaa rikollisuuden puolelle ulottuva hakkerointi, on todella hyvä tarjota lisää harjoittelun ja kehittymisen mahdollisuuksia juuri koulussa. Siellä jos missä on mahdollisuus myös suunnata nuorten toimintaa kohti hyvää, esimerkiksi linkittämällä koodauksen opetusta monilukutaitoihin mediakasvatuksen näkökulmasta.

Hyviksien puolelle ei kasveta pelkästään koodaamalla tai näitä teknisiä taitoja oppimalla edes peruskoulussa, ellei opetukseen kuulu mukaan media- ja informaatiolukutaitoja kriittisellä otteella. Tämä ote sisältää myös oppilaan oman käyttäjyyden eettisen tarkastelun suhteissa verkkoon.

Olenko minä mediakasvattaja? – Mediakasvatus nuorisotyössä

Jonna Leinonen, Maija Puska, Kati Suhonen, Piia Vallineva, Hanne Kontulainen

Mediakasvattajia ei ainakaan vielä tunnusteta itsenäiseksi ammattiryhmäksi, mutta yhtenä kasvatuksen osa-alueena mediakasvatus liittyy yhä useampiin kasvatusala ammatteihin. Suomen kielen sana kasvattaja on totuttu liittämään ammatikseen kasvattaviin ihmisiin, erityisesti opettajan professiota harjoittaviin oppimisen asiantuntijoihin, mutta myös muun muassa lastenhoitajiin, nuorisotyöntekijöihin, sosiaalialan ohjaajiin, jne. Mediakasvatus laajentaa kasvattajuuden määritelmän reviiriä myös kirjastohenkilökunnan ja vanhustyön piiriin. Kasvattajien listasta ei tokikaan sovi unohtaa vanhempia, isovanhempia ja lasten ja nuorten muita läheisiä aikuisia. Tässä kuitenkin rajaamme mediakasvattajuuden tarkastelun nuorisotyön kenttään.

Saara Pääjärvi haastaa perinteisen “mediakasvattajan” rooliodotuksia Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisemassa blogitekstissään Pelastetaan #pipopäät – työnantajasta mediakasvattaja? (18.3.2014). Pääjärvi tuo esille, että myös aikuisten mediataidot ovat viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa olleet pinnalla ja perää esimerkiksi työnantajia omaksumaan omissa työyhteisöissään mediakasvattajan aktiivisen ja oppimisnäkökulmaa korostavan roolin rajoitusten asettamisen kautta. Sen sijaan siis, että asetetaan kieltoja sille, miten mediaa ei tulisi käyttää työpaikalla, työntekijöitä osallistavat työpajat ja keskusteluryhmät, jossa yhteisistä säännöistä sovitaan ja näkökulmia vertaillaan, voisivat hyödyttää työyhteisöjä. Saman ajatuksen voi helposti siirtää nuorten mediakulttuureihin ja niissä toimimiseen.

Ryhmämme jäi pohtimaan otsikossa esitettyä kysymystä ja vertailemaan kokemuksia mediakasvatuksesta nuorisotyön kentältä. Nuorisotyön valtakunnalliset tavoitteet nousevat Nuorisolaista (2006/72): nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen samoin, nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja itsenäistymisen tukeminen. Nuorisotyön tavoitteissa mediakasvatus nousee muiden kokonaisuuksien (esimerkiksi ympäristökasvatus, demokratiakasvatus, seksuaalikasvatus) ohella tärkeäksi toimintamuodoksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa Hyvä medialukutaito 2013–2016 linjauksessa nuorisotyö ja sen sisällä tapahtuva mediakasvatus nähdään yhtenä keskeisenä nuorten medialukutaitoa tukevana ja kehittävänä toimijana. Mediakasvatuksen tavoitteisiin tässä linjauksessa liittyy jatkuva oman toiminnan kriittinen tarkastelu ja valmius uudistaa toimintaa. Lisäksi periaatteena on osallisuus eli se, että nuorten omat kiinnostuksen kohteet näkyvät toiminnassa ja että nuoret saavat mahdollisuuden tulla kuulluksi mediakulttuurien kautta. Laissa ei mediakasvatuksen tavoitteita ei kuitenkaan nuorisotyön osalta määritellä, joten, jos nuorisotyöntekijältä, kirjastojen nuorten osastojen työntekijöiltä tai vaikka nuorille suunnatun median tekijöiltä kysytään, oletko mediakasvattaja? Vastaus on suurella todennäköisyydellä kielteinen. Kun kysymystä muutetaan ja tiedustellaan, miten mediakasvatuksen sisällöt ja aihepiirit liittyvät tehtyyn työhön, vastauksia löytyykin.

Nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio käytti Nuorisotutkimus 2/2014 32. vuosikerrassa puheenvuoron nuorisotyöntulevaisuudesta, jota Tomi Kiilakoski samaisessa lehdessä kommentoi. Kiilakoski näkee Laition vision nuorisotyöstä perustuvan toimintaan, jossa rakennetaan oppimistilanteita ja oppimisen paikkoja, joissa nuoren toimintakykyä voidaan tukea. Samalla Laitio esittää nuorisotyölle myös kriittistä yhteiskunnallista tehtävää, jossa rohkeasti uskalletaan puhua myös niistä yhteiskunnallisista asioista, jotka estävät nuorten kasvua. Tällä tavoin tulkittuna Laition teksti Kiilakosken mukaan muistuttaa vahvasti kriittisen pedagogiikan ajatusta, että kasvatus, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa ihmisten potentiaalia yhteisönsä jäsenenä ja sitä muuttavana toimijana, on samalla sekä yksilön ja yhteiskunnan muuttamista. Näiden ajatusten kautta myös nuorisotaloilla mediakasvatuksen tehtävä jäsentyy nuoren yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kokemisen lisäämiseen ja nuorisotyöntekijän arjessa tärkeisiin kohtaamisiin nuoren/ryhmän kanssa, joissa keskusteluin nostetaan esille teemoja, kuten esimerkiksi miten paljon ja milloin vuorokaudesta käytetään aikaa tietokonepelien pelaamisiin. Tallaisilla nuorisotyötekijän tekemillä interventioilla mediakasvatus on osa nuorisotyötä, ilman että sen tarvitsee ”haiskahtaa nuorista” kasvatukselta, joiden kohteeksi aikuisten/ohjaajien taholta joutuvat. Nuorisotyöntekijän tulisikin kannustaa nuoria seuraamaan mediaa eri näkökannoilta sekä osallistumaan sen tekemiseen.

Blogikirjoituksessaan Mustikkamäki (2014) vakuuttaa, että ”Mediakasvatetaanhan aikuisiakin!”, viittaten tällä kirjastojen kasvavaan rooliin nuorten ja aikuisten mediataitojen opastajana, teknisissä kysymyksissä auttajana ja kouluttajana. Jälleen kerran sana ”kasvattaja” ei ihan istu käsitykseemme seniorikansalaisille tarjotusta valokuvien digitointipalvelusta tai kiireiselle perheenäidille tehdystä älypuhelimen käyttöönotosta tietoasiantuntijan opastuksella, vaikka samanlainen toiminta koulussa määriteltäisiin ”mediakasvatukseksi”. Nuorisotoimintaa ei edelleenkään itsestään selvästi kutsuta oppimisen kentäksi, mikä johtuu ehkä osittain vaatimattomuudesta nuorisotyöntekijöiden keskuudessa, mutta myös formaalisen kasvatuksen voimakkaasta roolista nuorten oppimisen ”tuottajana”. Niinpä on tärkeää kysyä, näkevätkö nuorisotyöntekijät itsensä mediakasvattajina? Reagoidaanko vasta vahingon satuttua vai huomioidaanko riskit ja valmistaudutaanko niihin? Varmasti sekä että. Nuorten vapaa-ajalla tapahtuva mediakasvatustyö on luonteeltaan henkilökohtaista (toisin kuin koulussa), käsiteltävät aiheet ovat ajankohtaisia ja keskustelutilanteet lähtöisin nuorten omista tarpeista. Tämä mahdollistaa monimuotoisten mediakasvatuskäytäntöjen ja -tekniikoiden hyödyntämisen.

Kuten kaikkeen käytännön mediakasvatustyöhön, myös erityisesti nuorisotyön puitteissa tapahtuvaan mediakasvatustyöhön liittyy oleellisena osana sen ennakoimattomuus: mitä tahansa voi tapahtua. Tällaisessa toiminnassa toteutuu myös sosiaalisen ja kulttuurisen oppimisen idea: uusi ymmärrys rakentuu vuorovaikutuksessa nuorten ja aikuisten välisissä pohdinnoissa ja tekemisessä, eikä tietoa mediasta pitäisikään ajatella sisältävän vain yhtä totuutta, vaan tärkeitä ovat merkitykselliset kokemukset ja jaetut tulkinnat. Nuorisotyöntekijän rooli on kannustaa nuoria osallistumaan median tuottamiseen. Mottona voisi olla ”tehdään yhdessä, ei odoteta valmista”. Tällaisissa tilanteissa mediakasvattajan rooli on olla ensisijaisesti kuunteleva, keskusteleva ja kohtaava aikuinen. Uskomme, että nuorisotyöntekijät mieltävät itsensä näiden kriteerien puitteissa mediakasvattajiksi.

Lähteet:
Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013–2016 (2013). Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/OKM11.pdf?lang=fi
Tomi Kiilakoski, (2014). Nuorisotyö ja hyvinvointi. Nuorisotutkimus 32, 2.
Tommi Laitio, (2014). Loppupuheenvuoro: Hyvää ja ei niin kaunista, Nuorisotutkimus 32, 2.
Mustikkamäki, M. (2014). Mediakasvatetaanhan aikuisiakin! https://kavi.fi/fi/blogi/mediakasvatus/mediakasvatetaanhan-aikuisiakin
Pääjärvi, S. (2014). Pelastetaan #pipopäät, Työnantajasta mediakasvattaja https://kavi.fi/fi/blogi/mediakasvatus/pelastetaan-pipopaat-tyonantajasta-mediakasvattaja
THL, Nuorisotyö, http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/palvelut/nuorten/nuorisotyo

Social media and critical users: responding to Buckingham’s four concepts of media literacy

 

 

David Buckingham (2003) came up with the four key concepts of media literacy which include language, representation, production and audiences. This discussion is based on the class lecture. We are interested in differences those concepts face in today’s new media environment. How should they be considered when planning the media education including social media skills?

According to Buckingham, media applies a combination of language that consists image, sound and words to create meaning. Media users can understand how the meaning of media message is created by looking at the genre, the choice of the language and the technology used. Representation, on the other hand, is formed when media creates stories by combining incidents, which leads to a particular thinking of the viewer. Media production entails the creation of media texts by individuals or groups. When studying media production one looks at the technology used in creating media texts, who owns the company that does production, who controls the production and how does the media reach its audience. The concept of media audience focuses on how audiences use the media and how they interpret and respond to the media texts.

Buckingham’s view of media literacy was only geared to the audience of the media as receivers of media texts and not senders or producers. The coming of social media, however, has provided an opportunity for people to create their own content reflecting their self-representation, which means that the line between production and audience has become blurred. This aspect was not discussed by Buckingham in his four concepts.

The new media has brought technological convergence, diversity and interactivity compared to the old media. There is a need to the concepts that help in understanding the social media environment and what kind of skills are needed to use it meaningfully. Effective use of social media will be enhanced only if people have knowledge on how they can create, interpret, participate and criticise media content – in other words, how can they be both audience and producers. All of this is in the area of media education.

In his 2010 article “Do we really need Media Education 2.0?” Buckingham discusses the concept of media education and concludes that even though the new media participation and content generation offer new opportunities, they are not always democratic or liberating. According to him media education needs to focus on critical reflection and analysis, and the concept of old as well as new media is important. Considering this statement, we would say that the challenge in today’s media education lies in the ways in which new and old media are possible to combine. This includes understanding the fact that the key concepts of production and audience might sometimes be traditional (companies produce and audiences receive) but in the case of social media they might also overlap (users both produce and receive). Critical thinking is important in both situations, and should therefore be taught in media education.

Students: Aneth Nkeni & Anni Salonen

PLAY, PAUSE AND SHARE: SOCIAL NETWORK AND VIDEO GAME BEHAVIOURS

Students: Maria Michela D’Alessandro, Dermot Lyons, Daniele Cardinali, Hoang Nguyen, Ngoc Nguyen.

For the generation born in the era of the internet, being online is inseparable from our daily activities and habits. If you can imagine life without virtual help, you could also imagine a lost generation in crises.

Our work focuses on media linked with educational science. For this purpose, we analyze cases studies on “online games” and also social networks. Since the advent of Facebook, the concept of “gaming” has changed. People share their in-game achievements on social networks to show to their peers that they have won against their Facebook (or Twitter) friends. Gaming has become a part of players’ lives and has a strong influence on players’ ways of thinking and behaving.
Gabe Zichermann believes that gamification can enhance the learning experience, and demonstrates how others can learn from gamers’ approach to carrying out multiple tasks simultaneously. Similarly, ways to improve education are being inspired by game design techniques (see links below).

These new approaches to playing arose when playing together as multiplayers in a gaming environment increasingly was augmented by options for sharing gaming results on social media profiles. This can also work to one’s own detriment: results of your defeats can be shown to the community too. One can communicate via instant messaging or voice-chat, to try to defeat another group of players, or playing alone or against a friend, thus increasing the interactivity of gaming and the social aspect of them.

This phenomena has been demonstrated in a video named “What’s on your mind?” directed by Shaun Higton. It is clear that sometimes people want to share with the world on Facebook in a different way from their real life. The “Like”, “Comment” or “Share” features on Facebook do not necessarily equal real understanding or sharing between people.

“Miss Bimbo” is an online fashion game and a social networking site. Miss Bimbo, the english name for the original french “Ma bimbo”, was in 2006 — the video game targets 12-14 year old girls. Their main tasks are to gain Bimbo Attitude (BA) and IQ points to change Miss Bimbo’s appearance through costumes, hairstyles, or plastic surgery. With “bimbo bucks”, they can make breast enhancements and use diet pills to make their character become the most beautiful bimbo to attract a billionaire boyfriend.

The game has been criticized for not adding any moral values for the teenage girls who play with “Miss Bimbo”, but instead promote an incorrect or misguided awareness of beauty standards, focusing only on superficiality rather than intelligence levels.

In France, where the game first launched, the site has attracted a million users without any advertising effort. After many negative reviews and comments, in 2008 the makers decided to remove the option of purchasing diet pills, and require parents’ approval to register for girls under age 13.

Miss Bimbo is not the only case but one of thousands of online social network games for children and young teens. Such audiences would benefit from education on the pitfalls of taking such games and social networks too seriously when they start using them.Mediakasvatuksen konferenssi: Koodaus ei riitä kansalaistaidoksi

Varsinkin länsimaissa on painokkaasti nostettu julkisuudessa esiin koodauksen opetuksen tarvetta osana 21. vuosisadan kansalaistaitoja. Myös Suomessa uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ollaan ajamassa koodausta, ja vapaa-ajan toimintoina koodikouluja lapsille ovat perustaneet esimerkiksi alan yritykset. Koodaus ei kuitenkaan yksin riitä informaatioyhteiskunnissa kansalaistaidoksi. Tämä todettiin 7.-9. toukokuuta pidetyssä kansainvälisessä Media Education Futures -konferenssissa, joka pidettiin Tampereen yliopistossa.

Konferenssiin osallistui 140 mediakasvatuksen tutkijaa, opettajaa ja virkamiestä 26 maasta. Esiin nostettujen tutkimustulosten mukaan informaatioyhteiskuntien kansalaistaidot edellyttävät teknisten taitojen lisäksi pedagogista tukea kansalaisten kriittisen tietoisuuden kehittymiseen, joka on edellytys ymmärrykseen yhä enemmän verkossa toimivan yhteiskunnan toiminnasta.

Kriittisen ajattelun pohjalle rakentuu myös luovuus, joka on yksi luovan teollisuudenkin kilpailukyvyn lähtökohdista. Konferenssissa peräänkuulutettiin yhteistyötä nykyistä laaja-alaisemmin eri tieteenalojen kesken tutkimuksen kehittämiseksi.

Sirkku Kotilainen
sirkku.kotilainen@uta.fi

Reijo Kupiainen
reijo.kupiainen@uta.fi