Käytäntöjä kohti tulevaisuutta – opintojakso kestävästä kehityksestä

Kestävä kehitys on vakiintunut ja laajalle levinnyt sanapari kuvaamaan vastuullisuuteen pyrkivää ja tulevaisuuteen katsovaa poliittis-hallinnollista lähestymistapaa. Käsite on saanut osakseen myös kritiikkiä, joka kohdistuu usein kolonialistisen kehitysparadigman kyseenalaistamattomuuteen. Toisaalta myös kestävyyden ajatusta voidaan tarkastella kriittisesti: onko pysyvyyteen ja muuttumattomuuteen viittaava kestävyys sopiva termi kuvaamaan toivotunlaista toimintaa aikana, jolloin sekä materiaaliset elämän perusteet, että niiden myötä yhteiskunnalliset rakenteet ovat keskellä valtavaa muutosta?

Naomi Klenin muutaman vuoden takaisen ilmastonmuutosta ja kapitalismia käsittelevän hittiteoksen nimi Tämä muuttaa kaiken kuvaa hyvin muutoksen keskeisyyttä ja sen ajattelun välttämättömyyttä, samoin kuin Hanna Nikkasen ja Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijoiden tämänsyksyisen Hyvän sään aikana -teoksen alaotsikko Mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken? Harppauksin etenevän ilmaston lämpenemisen ja monien muiden yhteiskunnallisten ympäristömuutosten keskellä on kysyttävä, onko kestävyyden haikaileminen enää mielekästä vai kiinnittääkö se toiminnan ja toimijat toivottomasti tavoittelemaan muuttumattomuutta, varmuutta ja ennakoitavuutta. Voidaanko kestävyyden nimissä pyrkiä jopa pitämään kiinni jostain sellaisista olemassa olevista toiminta- ja ajatusmalleista, jotka eivät järkähtämättömyydessään lopulta auta elinkelpoisten yhteiskuntien hahmottelussa ennakoimattomassa tulevaisuudessa?

Tämän vuotisella Kestävän kehityksen käytäntöjä -kurssilla kestävyyttä, muutosta ja tulevaisuutta lähestytään talouden toisinajattelun ja -tekemisen kautta. Vakiintunut malli kestävästä kehityksestä jakaa ilmiön kolmeen – ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen – mutta näiden rajanvetojen sijaan kurssilla tullaan tarkastelemaan inhimillistä toimintaa ja vuorovaikutusta (myös ei-inhimillisen kanssa) kokonaisvaltaisina keskinäisriippuvuuksina talouden termejä haltuun ottaen. Kurssin pohjana toimii J. K. Gibson-Grahamin, Jenny Cameronin ja Stephen Healyn vuonna 2013 julkaistu Take Back the Economy, jonka suomennos Elävä talous julkaistaan Vastapainon kustantamana syksyllä 2018. Teos on käytännönläheinen ja havainnollinen opas, jonka tavoitteena on herätellä kyseenalaistamaan totunnaisia käsityksiä taloudesta ja määritellä sen keskeisiä ulottuvuuksia – työtä, liiketoimintaa, markkinoita, omistamista ja sijoittamista – uudelleen. Elävä talous perustuu J. K. Gibson-Grahamin sekä Community Economies Research Networkin (CERN) monivuotiselle teoreettiselle ja empiiriselle työlle feministisen taloustieteen, poststrukturalismin ja toimintatutkimuksen parissa.

Elävän talouden lähestymistapa auttaa näkemään talouden moninaisena käytäntöjen ja suhteiden kudelmana, jossa avautuu myös monia ennen havaitsemattomia toiminnan tiloja. Esimerkiksi työn tarkastelu palkkatyön ohessa erilaisina toimeentuloa ja hyvinvointia tuottavina tavoitteellisen toiminnan muotoina kotitöistä hoivaan ja vapaaehtoistyöhön voi avata mahdollisuuksia hahmottaa sekä omaa arkista toimintaa, että yhteiskuntien sosio-ekologista järjestymistä uusista näkökulmista. Tämä eletty talous on sitä, johon osallistutaan päivittäin – ja jonka tuottamiseen ja muokkaamiseen samalla otetaan osaa. Tällä käsitteellisellä haltuunotolla on mahdollista luoda tilaa monenlaisille arkisille ja kokemuksellisille talouden tietämisen tavoille ja purkaa niitä hierarkioita ja arvostuksia, joita totunnainen talouspuhe kantaa mukanaan.

Moninainen talous ei kuitenkaan sisällä vain toivottavia – esimerkiksi kestävän kehityksen kehykseen istuvia – talouden suhteita ja käytäntöjä, vaan yhtä lailla esimerkiksi orjuus, maakaappaukset ja keinottelu ovat osa taloutta. Moninaisuuden havainnoimisen lisäksi teos ja sen myötä Kestävän kehityksen käytäntöjä -kurssi pyrkiikin herättämään keskustelua talouden etiikasta eli niistä neuvotteluista, joita toimeentulon ja hyvinvoinnin tuottamiseen ja jakamiseen sisältyy. Näiden eettisten talouden neuvottelujen lähtökohtana on erilaisten elämää ylläpitävien keskinäisriippuvuuksien näkyväksi tekeminen. Näin talous kytkeytyy vahvasti sekä ei-inhimillisen luonnon prosesseihin, että mitä erilaisimpiin ihmisten keskinäisiin suhteisiin – eli juuri niihin kysymyksiin, joita kestävän kehityksen käsitteenkin kautta on jo vuosikymmeniä pohdittu.

Tervetuloa mukaan Kestävän kehityksen käytäntöjä -kurssille avartamaan ajattelua taloudesta, ihmisestä ja yhteiskunnasta sekä hahmottelemaan elinkelpoisia tulevaisuuksia planetaaristen muutosten aikakaudella. Kurssin ilmoittautuminen on avoinna NettiOpsussa 15.1. saakka, ja se on tarjolla myös avoimen yliopiston opiskelijoille.

Pieta Hyvärinen
Tutkija ja kestävän kehityksen käytäntöjä -kurssin opettaja

Yliopisto tuki lahjoituksella luonnon monimuotoisuutta

Vuosi sitten kampuksillamme kävi kuhina. Vanhat tulostimet ja monitoimilaitteet kerättiin pois ja tilalle tuotiin yhteiskäyttöiset monitoimilaitteet. Kaapeista ja laatikoista kaivettiin värikasetteja, joita oli hankittu varastoon. Kaseteista tuli tarpeettomia, sillä niitä oli erilaisia, eivätkä kaikki käyneet uusiin laitteisiin. Mitä tehdä kymmenille käyttökelpoisille, mutta pian vanheneville värikaseteille?

Ympäristökoordinaattori otti yhteyttä Tampereen Ekokumppaneihin, joilla on kokemusta, jos jonkinlaisista ympäristö- ja kierrätysprojekteista. Yliopisto päätti lahjoittaa värikasetit Ekokumppaneille, joka puolestaan lupasi käyttää kaseteista saatavan tuoton lyhentämättömänä hyönteishotellien rakennuttamiseen.

Hyönteishotellit suunnitteli Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen ja ne rakennettiin Ikaalisten nuorten työpajassa.

Mikä ihmeen hyönteishotelli?

Hyönteishotelli on paikka, jossa erilaiset ötökät voivat yöpyä, kehittyä ja talvehtia. Hyönteiset ovat tärkeitä pölyttäjiä, mutta etenkin kaupunkiympäristössä hyönteisten tarvitsemia luonnonkukkalaikkuja ja lahopölkkyjä on vähän. Hyönteishotellit helpottavat hyönteisten asuntopulaa.

Tulostinkasettien tuotolla hankittiin ensin 50 hyönteishotellia, jotka Villi Vyöhyke ry sijoitti puistoihin eri puolille Tamperetta. Kuluvalla viikolla Ekokumppanit jakoi Reilu Rieha -tapahtumassa 100 hyönteishotellia kaupunkilaisille. Hyönteishotellin saaneita ohjeistettiin kiinnittämään hotellit heti puuhun tai muuhun sopivaan paikkaan, sekä lähettämään valokuva paikasta Facebook-sivulle.

Myös Tampereen korkeakoulut saivat hyönteishotelleja. Niitä löytyy yksi jokaiselta kampukselta. Tampereen yliopiston keskustakampuksen hyönteishotelli on Kalevantien ja Pinni A:n välisessä puistikossa. Muiden kampusten hyönteishotellien sijaintipaikat eivät olleet vielä tätä kirjoitettaessa tiedossa.

Saana Raatikainen
Tampereen yliopiston ympäristökoordinaattori

Hiljenny hetkeksi ja kohtaa luonto kaupungissa

Se, että ihmisiä saadaan liikkeelle luontoon, on aina hyvä asia. Vielä parempaa on, jos liikkumisen kautta tapahtuu kasvamista ja kannustusta kestävämpiin elämäntapoihin. PyhiinvaellusTampere -hanke tarjoaa yli 20 pyhiinvaellusreittiä eri puolilla Tampereen kaupunkia. Valikoimassa on myös ”Opiskelijan pyhiinvaellus”, joka suuntautuu Tampereen yliopiston keskustakampuksen, Sorsapuiston ja Kalevankankaan ympäristöön. Reitit käsittävät paitsi kirkkoja ja hautausmaita myös paljon Tampereen kulttuurihistoriaa, veisto- ja ympäristötaidetta sekä luontokohteita, kuten koskea, harjua, metsää ja järviä. Vaellusreittien tarkoituksena on liikuttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti: fyysisesti, henkisesti, hengellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti.

Kristillisessä perinteessä pyhiinvaellus on vertauskuva, jota käytetään ihmisen elämänmatkasta ja laajemmin koko kirkon maallisesta vaelluksesta. Pyhiinvaellus on kokonaisvaltaista: sekä ruumis että mieli ovat liikkeessä. Kuten matkat yleensä, lyhyetkin vaellukset tarjoavat irtioton arjesta. Tällöin moni asia alkaa kirkastua: etäämpää näkee joskus paremmin lähelle. Samalla saadaan virkistymisen kautta voimia arkeen.

Ruumis on vaeltajan viisas ystävä ja matkakumppani. PyhiinvaellusTampere -hanke rohkaisee ihmistä avaamaan kaikki aistinsa vaeltaessaan. Samalla kun vaeltajan ruumis alkaa levätä, kehollinen havainnointi vie huomaamatta sisäiseen vuoropuheluun oman elämän kanssa.  Rosoisesta kivestä, veden virtauksesta tai puun karheasta pinnasta alkaakin nousta esiin jotakin itselle merkityksellistä.

Pyhiinvaellus on yksi mystiikan ja hartauselämän muoto. Siinä on kyse keskittymisestä, vetäytymisestä, irtautumisesta. Myös luonnolla on tärkeä osa. Ympäristö ei ole kaunis lavaste, vaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti läsnäolijoihin.  Vaellettaessa elämä pelkistyy olennaiseen. Tietty perusrytmi palvelee ihmistä, ja säännöllinen rytmi pysähtymisineen (katselu, kuuntelu, koskettelu, mietiskelyvirikkeet) tekee matkasta vielä kokonaisvaltaisempaa.

Yhteys luontoon liittää pyhiinvaellukset ympäristökasvatukseen. Olennainen tekijä sille, että ihmiselle voi syntyä kestävä suhde muuhun luontoon, on yhteyden kokeminen. Sään armoilla oleminen voi vahvistaa kokemusta siitä, että ihminen ei hallitse kaikkea, vaan on luonnosta riippuvainen. Perille päästyään moni vaeltaja kokee, että hänestä, pienestä olennosta, on pidetty huolta. Pyhiinvaellus herättää parhaimmillaan kiitollisuuden, yhteenkuuluvuuden ja riippuvuuden tunteita.

Ohjeet omatoimiseen vaellukseen:
Tutustu reitteihin PyhiinvaellusTampere -sivulla. Lataa ilmainen Nomadi-sovellus osoitteesta http://app.citynomadi.com. Hae sen jälkeen reitti hakusanalla ”pilgrim” ja valitse haluamasi reitti. Kun lataat reitin kännykkäsi muistiin i-nappulasta, pääset vaeltamaan off line -tilassa.

Risto Korhonen, yliopistopastori

Lisätietoa:
Kirkon ilmasto-ohjelma
Kirkon ympäristödiplomi ja ympäristötietoa
Elonheimo, Kalle: Pieni pyhiinvaelluskirja. Kirjapaja.
Tutkija ja pastori Panu Pihkala: ympäristökasvatuksen materiaalia Ekonisti-hankkeelle (2009, 2011) sekä Luonto ja Raamattu – kristillisen ympäristökasvatuksen juurilla (LK-kirjat, 2010).

Kestävän kehityksen haasteet ja uudelleen kerrotut tarinat

Yliopiston opiskelijoiden töitä kahdelta eri opintojaksolta on parhaillaan esillä Tampereen kaupungin virastotalon näyttelytilassa . Työt ovat esillä Puutarhakadun puoleisessa ikkunassa ja näyttely kestää 28.8. saakka.

Kestävän kehityksen johdantokurssilla opiskelijat perehtyivät kestävän kehityksen haasteisiin ja työstivät niistä parityönä postereita. Töissä nostetaan esiin ilmastonmuutokseen, kuluttamiseen ja ruokaan liittyviä haasteita: Millaisia sääennustuksia ja säähän liittyviä varoituksia tulevaisuus tuo ilmaston muuttuessa? Miten opiskelija tai meistä jokainen voi tehdä kestävämpiä kulutusvalintoja?

Monitieteisen kurssin opiskelijatyöt herättävät pohtimaan aikamme suuria haasteita. Toivottavasti ne herättävät myös virastotalolle kokouksiin kulkevien päättäjien huomion!

Postereiden lisäksi näyttelyssä on esillä käsityön keinoin uudelleen kerrottuja tarinoita suomalaisten käyttöesinemuotoilijoiden klassikoista. Luokanopettajaopiskelijoiden tulkinnat muotoilunklassikoista ovat paritöitä ja niissä on toteutettu perusopetuksen uuden opetussuunnitelman henkeä, kokeilemisen kulttuuria ja moniaistista suunnitteluprosessia. Työt on tehty kierrätysmateriaaleista. Kokeileva tekeminen ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen uusilla tavoilla ovat vastuullisen käsityökasvatuksen keskeisiä menetelmiä nyt ja tulevaisuudessa.

Opettajat
Kestävän kehityksen johdantojakso: Kirsi Salonen
Käsityömuotoilun projektikurssi: Miia Collanus ja Kari Kouhia

Lue lisää:
Kestävän kehityksen opinnoista

Uudelleen kerrotuista tarinoista

Kiinteistön omistajan näkökulma kampusten kestävyyteen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on perustettu vuonna 2009 ja yhtiö aloitti operatiivisen toimintansa kiinteistöissä vuoden 2010 alussa. Yhtiön omistaa Suomen valtio (1/3) ja 10 suomalaista pk-seudun ulkopuolista yliopistoa (2/3), mukaan lukien Tampereen yliopisto. Yliopistot ovat paitsi tärkeimmät asiakkaamme myös omistajamme. Yhtiön missiona on omistaa ja kehittää kansainvälisiä kampuksia osana elinvoimaisia yliopistokaupunkeja. Voit tutustua tarkemmin SYK:iin ja vastuullisuusraportointiimme vuoden 2016 vuosikertomuksestamme.

Energianhallinnasta kohti kattavaa kestävää kehitystä

Yhtiö on verrattain nuori ja alkuvuosina keskityimme perusprosessien käynnistämiseen sekä vanhojen rakennusten peruskorjaamiseen. Huolellisella korjaamisella haluamme varmistaa asiakkaillemme turvalliset ja terveelliset tilat. Nyt käynnistämisvaiheen jälkeen meillä on mahdollisuus viedä asioita eteenpäin vahvasti kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kestävä kehitys on ollut mukana toiminnassamme integroituna kaikilla tasoilla alusta asti, mutta perisuomalaiseen tapaan olemme olleet vaatimattomia asian suhteen. Esimerkiksi energianhallintaan sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen lukeudumme alan edelläkävijöihin. Alla oleva kuva teksteineen kuvaa hyvin SYK:n vastuullisen ulottuvuuksia ja niiden limittymistä toisiinsa Triple Bottom Line -ajattelun mukaisesti.

Käytännön esimerkki

BREEAM on kansainvälinen rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. Yksi konkreettinen kestävän kehityksen linjauksemme on, että tavoittelemme kaikissa merkittävissä uudis- ja perusparannushankkeissa BREEAM-järjestelmän arvosanaa ”Very Good”. Tampereen yliopiston kampuksella sijaitsevan Arvo 2-rakennuksen BREEAM hakuprosessi on parhaillaan käynnissä. Toinen tamperelainen BREEAM-luokiteltu rakennus löytyy Hervannasta TTY:n kampukselta. Kyseessä on Kampusareena. BREEAM-luokittelu ei yksistään tee rakennuksista autuaita, mutta se auttaa sisällyttämään kestävän kehityksen käytäntöjä ja näkökulmia rakennushankkeisiin.

Tulevaisuuden rakennukset

Nykyään kestävän kehityksen mukaiset rakennukset eivät ole enää harvinaisia erikoisuuksia poikkeuksellisen vihreämielisille ja rohkeille rakennuttajille. Päinvastoin, tekniikan ja osaamisen kehittyessä kestävän kehityksen mukaisista rakennuksista tulee kannattavia niin ekologisesta, sosiaalisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Edelläkävijyys ei kuitenkaan toteudu itsestään vaan se vaatii osallistujilta ennakkoluulotonta asennetta sekä kauaskatseista elinkaariajattelua ”pikavoittojen” tavoittelemisen sijaan. Yliopistoväellä ja SYK:llä on yhdessä erinomaiset lähtökohdat kauaskatseisten ja kestävien valintojen tekemiseen!

Jatkossa yhdessä yhä kestävämpää

Olemme tilanteessa, jossa kestävän kehityksen merkittävä edistäminen on mahdollista vain eri osapuolten tavoitteellisella yhteistyöllä. SYK haluaakin tiivistää yhteistyötään yliopistojen kanssa myös kestävän kehityksen asioissa. Tunnistamme vastuumme tulevaisuuden tekijöiden oppimisympäristöjen luojana ja siksi otamme kestävän kehityksen työhön mukaan myös opiskelijajärjestöt. On helppo uskoa, että me kampuksen eri toimijat jaamme yhteisen päämäärän toimintamme kestävyydestä. Kysymys onkin siitä, kuinka viemme asioita eteenpäin, jotta löydämme yhdessä oikeat polut kohti yhteistä päämäärää. Tule siis sinäkin mukaan!

Sinä

Mikä on sinun panoksesi kestävän kampuksen luomiseen?
Mikä sinua kiinnostaa tai onko sinulla ideoita kampusten kestävyyteen liittyen?

Ole rohkeasti yhteydessä!

Ari-Pekka Lassila, ympäristöinsinööri
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
ari-pekka.lassila@sykoy.fi

Sustainable Development Achievements in 2016

he higher education institutions in Tampere intensified their cooperation also in sustainable development issues. New course units from Tampere University of Technology and Tampere University of Applied Sciences were included in the sustainable development study module, and a fourth theme on the environment, ecology and technology was introduced.

The employees responsible for sustainable development in the Tampere universities wrote a joint article on their cooperation for an international journal and participated in the sustainable development symposium of the world’s universities held at MIT in Boston. The Sustainable Development Network (SuDeNet) established in 2016 furthers research cooperation in the field.

The construction of the new Arvo2 building was completed on the Kauppi campus. The design and construction of the building followed the principles of the BREEAM environmental certificate. For example, the building’s energy and water consumption, indoor air and the impact of traffic have been paid special attention. There are 187 solar panels on the roof and 252 parking places in the bike shelter.

The University conducted energy inspections in three facilities: the old part of Arvo, Linna and Virta. All three buildings were classified in energy class C, which meets the level required from new construction since 2012. Because the buildings are heated with district heating, the inspections did not include the renewable energy profitability estimate. However, the electricity bought by the University in 2016 was produced with hydroelectric and wind power.

Waste sorting improved in 2016 on both the Kauppi and main campus. The waste bins in the corridors and foyers take mixed waste and recycled carton, organic waste, and bottles and cans.

The amount of waste resulting from the University’s operations grew in 2016 when the activities on the Kauppi campus moved to the new Arvo building and the University stopped using two buildings and several offices in the hospital area. In addition, the amount of waste increased because some activities that were not previously included in waste monitoring started to be monitored. At the time of the removals, the University recycled many items of furniture and textiles.

In 2016, the consumption of A4 copying paper continued to decrease. Ten years ago, the amount of paper used at the University would have made nine piles as high as the Näsinneula observation tower. The copying paper bought in 2016 would only have made three piles as high as Näsinneula.

University of Tampere’s Sustainable Development Report 2016

Kestävän kehityksen raportti vuodelta 2016

For more information, please contact
Saana Raatikainen, environmental coordinator (saana.raatikainen(at)uta.fi)

Kierrätystarinoita yliopistolta

Yliopiston kestävän kehityksen käytäntöjä kurssin opiskelijat tutustuivat tänä keväänä Tampereen kierrätys- ja Työtoiminta ry:n tekstiilinkierrätyspaja Nextiiliin. Siellä käsiteltiin viime vuonna yli 100.000 kg kierrätykseen tuotua tekstiiliä. Nextiili kierrättää aiemmin jätteeksi joutuneen tekstiilimateriaalin uudelleen käyttöön. Samalla toiminta tukee työtä vailla olevien ihmisten työpolkuja, sillä tekstiilien lajittelu ja käsittely ovat käsityötä, joka sopii hyvin esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Toiminta on kestävän kehityksen ytimessä, sillä se edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luo matalan kynnyksen työmahdollisuuksia vaikeasti työllistyville. Lisäksi toiminnan tuloksena saadaan tuotteita myyntiin ja hyväntekeväisyyteen.

Yliopistollakin on vuosien saatossa kerätty ja kierrätetty monenlaista tavaraa. Vielä 2000-luvun alussa puhelinluettelot olivat keväisin haluttua tavaraa opiskelijoiden keskuudessa. Monilla oli jo käytössään matkapuhelin, mutta puhelinluettelo oli maksullinen pelkän matkapuhelinliittymän omistajalle. Kun yliopiston henkilökunnalle toimitettiin vuoden alussa uudet puhelinluettelot, edellisen vuoden luettelot koottiin rakennusten auloihin, josta opiskelijat kävivät niitä hakemassa.

Puhelinluetteloiden kierrätys loppui nopeasti, sillä luettelot kävivät tarpeettomiksi yhteystietojen siirtyessä internettiin. Sen sijaan kahvipussien keräys jatkuu edelleen. Vuonna 2013 Reilun kaupan korkeakoulun kannatustyöryhmä käynnisti yliopistolla kahvipussien keräyskampanjan. Vuoden aikana kahvipusseja kertyi noin 2.300 kpl ja ne lahjoitettiin Ahjolan kansalaisopiston ja Nekalan maahanmuuttajatyöpajan käsityöläisille. Kahvipusseja kerätään nyt kierrätyshuoneessa.

Kierrätyshuone on yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä oleva tila, jonne voi tuoda tai ottaa mukaansa hyväkuntoista käyttötavaraa, vaatteita ja kenkiä. Yliopistolla toimiva luomuruokapiiri kerää huoneessa puhtaita ja ehjiä kananmunakennoja toimitettavaksi kananmunien tuottajalle.

Kirjat ne yliopistolla vasta kiertävätkin! Eri kiinteistöissä olevien kierrätyskirjahyllyjen kautta kulkee vuosittain valtava määrä kirjoja ja lehtiä lastenkirjoista tieteellisiin julkaisuihin ja matkaoppaista erikielisiin aikakauslehtiin. Kierrätyskirjahyllyt ovat kaikkien yliopistolla asioivien käytössä.

Moni muukin yliopiston käytössä ollut tavara tai kaluste on löytänyt uuden käyttäjän. Tällä hetkellä tarpeettomaksi jää yhä enenevässä määrin muovisia toimistomappeja. Mitähän uusiokäyttöä niille löytyisi?

Saana Raatikainen, yliopiston ympäristökoordinaattori

Suomen ensimmäinen Reilun kaupan korkeakoulu – jo vuodesta 2009

Yhteiskunnallisesti orientoitunut yliopisto haluaa tänä päivänä vaikuttaa myös suomalaista yhteiskuntaa kauemmas. Tampereen yliopisto sai Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimen ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa vuonna 2009. Arvonimi tarkoittaa, että yliopisto on sitoutunut edistämään eettistä kauppaa ja kehittämään hankintojaan vastuullisemmiksi. Yliopiston kaikki tiedekunnat ja suuri osa opiskelijajärjestöistä ovat sitoutuneet käyttämään tarjoiluissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä.

Reilun kaupan tuotteita on myynnissä kaikissa yliopistolla toimivissa ravintoloissa ja yliopistolla toimii kannatustyöryhmä, joka edistää eettisen kaupan tuntemusta. Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan, joten arvonimen ylläpitäminen perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Vuosien saatossa yliopistolla onkin järjestetty erilaisia tapahtumia ja kampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi vastuullisesta kuluttamisesta.

Tänä keväänä Reilun kaupan korkeakoulu, Reilu kauppa ry sekä Eettisen kaupan puolesta ry järjestävät kaksi Reiluttaja-koulutusta, joissa paneudutaan globaalin maailmankaupan ongelmiin ja mahdollisuuksiin ratkoa niitä. Koulutukset ovat kaikille avoimia. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan suomenkieliseen koulutukseen! Englanninkieliseen koulutukseen voit ilmoittautua alla olevan englanninkielisen uutisen linkistä.

University of Tampere – the First Fairtrade University in Finland since 2009

The University of Tampere is the first Finnish higher education institution to receive the Fairtrade University title. The title was granted by Fairtrade Finland in 2009 and it requires that the university promotes Fairtrade, takes into consideration its responsibility for the community and acknowledges its social liability and ethical values when it makes acquisitions. Consequently, all the faculties and many of the student organisations are committed to using Fairtrade coffee and tea in catering.

Fairtrade products are available in all of the restaurants at the university. The Fairtrade University working group shares information about ethical trade at the university and organises various campaigns. The title of Fairtrade University is granted for one year at a time and all holders of the title are committed to the continuous increase of on campus consumption of Fairtrade products. The criteria for Fairtrade Universities in Finland are set by Fairtrade Finland.

This spring, Fairtrade University, Fairtrade Finland and Pro Ethical Trade Finland will organise Fairmaker training which will tackle problems of global trade and the solutions to solve them. Fairmaker Training is open to everyone interested, please check out more information and join us!

Virtual and international learning experiences in the Development 2.0 Course

CIRCMI – Research on Information, Customer and Innovation Management in the Faculty of Natural Sciences offered a virtual course, titled Development 2.0, which is, Information and Communications Technologies for Development 2.0. The course was done with three groups of students, in autumn semester 2015, spring semester 2016 and autumn semester 2016. In class 1 and 2, there were 32 participants from Finland, Germany, and South Africa. In class 3 there were 57 participants who were from Finland, Kenya and South Africa. We tried to improve the learning process from the first experience which was normal teacher-focused learning to the third experience which was team-work focused. The second experience was the blend of the first and third course experience.

From this course experience we researched on the role of technology in education and focused on how to improve the learning process. This is because the increase in learning technologies due to the advances in technology also means an ever increasing room for improvement in terms of the learning process. We analyzed three learning processes from the three classes: teacher focused, team-work focused and a blend of the two. The results show varying learners’ accomplishments from these three learning processes. For instance, the teacher focused had the highest students’ completion ratio, 31 out of the 32 students completed the course. While the team focused seemed more demanding for the students with 17 out of 57 students completing the course. However, the team-work focused class had the highest number of different perceived qualities of learning. It should be noted also that the courses were organized in different times of a year and this could have influenced the number of students, well as, the number of students who completed the course. For example, the course offered close to holiday season like Christmas tended to have few students. This could also influence the results as a whole, such as, perception towards the learning qualities and the class performance.

This study highlights different learning processes in an attempt to promote virtual learning and maximize the benefits from the experience. Three learning processes, namely teacher focused, teamwork focused and a blend of the two in a virtual learning environment showed different results in terms of academic performance and learners’ perception to the qualities of learning. Additionally, other important aspects of virtual learning, such as the loneliness in the learning environment are noted and thus calls for further research. Learning process should always be improved in line with the advances in learning technologies. The negative effects should also be unearthed and efforts to reduce their effects should be done.

For detailed description of this course experience and the study conducted, we have a paper under review at the WCCE 2017 – IFIP TC3 World Conference on Computers in Education.

Writers: Professor Mikko Ruohonen, Project coordinator Katriina Vartiainen and Researcher Nicholas Mavengere CIRCMI, Faculty of Natural Sciences

Tampiiri – luomu- ja lähiruokaa yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle

Kuva

Joka kuukausi Päätalon ala-aulassa toistuu erityinen koreografia, jossa lähi- ja luomuruokatuotteet näyttelevät kiistatonta pääosaa. Alkutahdit kaikuvat vielä hiljaisen yliopiston käytävillä, kun ruokatuottajat saapuvat kuormiensa kanssa sovittuun paikkaan, jossa ruokapiirin aktiivit ja vapaaehtoiset ottavat kuormat vastaan. Seuraavaksi ruokapiiriläiset asettelevat saapuneet tuotteet järjestykseen pitkille pöydille, jokaisen tuotteen omaan kohtaansa. Järjestyksen logiikka on iskostunut ruokapiiriläisten selkärankaan ja melkein unissaankin he voisivat osoittaa perunan, luomumyslin tai tattarihiutaleen vakipaikan. Kun kaikki on paikoillaan, yliopiston opiskelijat ja henkilökunta liittyvät esitykseen. Määrätietoisesti he suuntaavat kohti kirjaimellisesti notkuvia pöytiä. Poistuessaan heillä on reput, laukut ja kassit kukkuroillaan erilaisia tuotteita, kuten jauhoja, perunoita, kyssäkaaleja, pähkinöitä ja suklaita. Päivän päätteeksi ruokapiiriläiset keräävät tyhjentyneet pahvilaatikot, korit ja muut tavarat, siistivät pöydät ja saavat mukaansa vapaaehtoispalkkiona leipää tai muun tuotteen. Näin taas kerran Tampiirin noutopäivä on saatu päätökseen.

Tampiiri ry, eli Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamyn) ruokapiiriyhdistys, on toiminut yliopistolla jo yli kymmenen vuoden ajan. Toiminta on rekisteröity yhdistykseksi vuonna 2014, jolloin nimeksi valittiin Tampiiri. Aikaisemmin yhdistys toimi nimellä Tamyn luomuruokapiiri, ja tämä nimi elääkin edelleen uuden nimen rinnalla. Tampiirin tarkoituksena on vaalia ja pyrkiä edistämään luomu- ja lähiruoan tunnettavuutta ja saatavuutta. Tästä näkyvin toimintamuoto on ylläkuvattu noutopäivätoiminta, jossa yhdistyksen jäsenet noutavat tilaamansa ruokapiirituotteet yliopistolta. Noutopäivät, kuten kaikki yhdistyksen toiminta, pyörivät täysin vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen hallitus, eli tuttavallisemmin aktiivit, organisoivat toimintaa ja erityisesti noutopäivissä yhdistyksen jäsenet liittyvät mukaan tuotteiden jakamiseen.

Viime vuosien aikana noutopäivien rinnalle on tuotu Tampiirin REKO-lähiruokarinki. REKO-toiminnan keskeisiä periaatteita ovat lähiruoan saatavuuden edistäminen ja tuottajan ja kuluttajan kohtaaminen, eli REKO-lähiruokaringissä kuluttajat tilaavat ja ostavat tuotteet suoraan niiden tuottajalta. REKO-jakopäiviä järjestetään yliopistolla kaksi kertaa kuukaudessa.

Ruokapiiritoiminnan lisäksi yhdistys järjestää tapahtumia ja retkiä. Kokkaus- ja leivontakurssit ovat olleet erityisen suosittuja ja retkistä keväinen villiyrttikävely on avannut osallistujille uusia näkökulmia lähiympäristön mahdollisuuksiin. Lisäksi yhdistys pyrkii säännöllisesti järjestämään vierailuretkiä tuottajien tiloille.

Tampiirin toimintaan pääsee mukaan liittymällä yhdistyksen jäseneksi ja tilaamalla yhdistyksen tiedotuslistan. Listalle voi liittyä myös ilman jäsenyyttä. Lisätiedot Tampiirin sivuilta www.tampiiri.fi.

Kuvaaja: Krista Willman

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen puolesta toivotan kaikki uudet ja vanhat jäsenet mukaan toimintaan ja tapahtumiin!

Kirjoittaja: Anna Heikkinen, Tampiirin pitkän linjan aktiivi ja kestävän kehityksen tutkija

Anna.L.Heikkinen@uta.fi