TAVOITE: Jalostettu suunnitelma

Mitä yhteistyökumppani saa opiskelijoiden kurssityöstä?

Kurssin aikana noin 3 henkilön opiskelijaryhmät työstävät ja jalostavat hankeideaa eteenpäin hyödyntäen (ja samalla opiskellen) käyttäytymismuutokseen tähtäävän interventiosuunnittelun systemaattisia työkaluja sekä käyttäytymistieteellisiä teorioita ja tutkimusnäyttöä. Näiden on todettu olevan yhteydessä terveyden edistämisohjelmien tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Opiskelijaryhmiä ohjeistetaan hankesuunnittelussa huomioimaan yhteistyökumppanin käytettävissä olevat aika- ynnä muut resurssit ja reunaehdot (esim. intervention toteutuskanava), jotta suunnitelmasta olisi konkreettista hyötyä. Opiskelijaryhmät tuottavat raportin, jossa esitellään suunnitelma (ja mahdollisesti alustava opiskelijoiden tekemä alustava pohjatyö) seuraavien seikkojen osalta:

I ONGELMAN TÄSMENTÄMINEN JA KOONTI, MITÄ AIHEESTA JA SIIHEN VAIKUTTAMISESTA NYKYTUTKIMUKSESSA TIEDETÄÄN, esim.

 • ongelman tarkempi määrittely sekä kohderyhmän, sen käyttäytymisen ja olosuhteiden analyysi
 • tarvekartoitus
 • näytön koonti kirjallisuudesta

II INTERVENTIO-IDEA, MITEN ONGELMAAN VOIDAAN VAIKUTTAA, esim.

 • mahdollisten vaikuttamisen teorioiden valinta ja hyödyntäminen (teoriaesittelyineen)
 • interventiohahmo, esim.
  • komponentit, käyttäytymismuutostekniikat
  • ”logiikkamalli”

III SUUNNITELMA, MITEN INTERVENTION VAIKUTUKSIA (JA PROSESSEJA) VOITAISIIN ARVIOIDA

 • arviointisuunnitelma (vaikuttavuus, tulos, prosessit, uskollisuus).

Huom. Opiskelijat laativat suunnitelman ilmaiseksi opiskeluunsa liittyvänä kurssityönä, jolloin arvion suunnitelman laadusta ja käyttökelpoisuudesta tekee viime kädessä hanketoimija. Vastuun tehdyistä ratkaisuista lopullisessa hankkeessa kantaa hanketoimija itse.

Mihin yhteistyökumppanit sitoutuvat?

 1. Antamaan opiskelijaryhmille kuvauksen suunnitellun intervention kohderyhmästä, suunnitellusta toteutuspaikasta, alustavista ajatuksista ym. seikoista, jotka auttavat opiskelijoita työstämään casea/hankeideaa eteenpäin.
  • n. 2 sivun kirjallinen kuvaus, joka toimitetaan Nelli Hankoselle mahdollisimman pian, mutta viim. ma 19.10. mennessä.
 2. Olemaan läsnä Tampereen yliopistolla kurssikerralla (tai Skype-/puhelinyhteydessä) kolmella kurssikerralla, alustavat ajankohdat keskiviikkoisin 12-16
  • ke 28.10. (hankeidean/casen/ongelman esittely, yhteisten tavoitteiden määrittely opiskelijaryhmien kanssa)
  • ke 2.12. (opiskelijaryhmät esittelevät yhteistyökumppaneille alustavan suunnitelmansa, josta yhteistyökumppani antaa kommentit ja välipalautteen)
  • myöh. määriteltävä ajankohta helmikuussa 2016 (lopputilaisuus, jossa opiskelijaryhmät esittävät jalostetun hankeidean/suunnitelman ja siihen liittyvän alustavan pohjatyön (esim. kirjallisuuden kartoitus))
 3. Tarvittaessa antamaan sähköpostitse loka-, marras-, joulu- ja tammikuun aikana vastauksia opiskelijaryhmän mahdollisesti esittämiin lisäkysymyksiin.
 • Eli kaiken kaikkiaan olemaan positiivinen ”sparraaja” opiskelijoiden harjoitustyön edetessä.

 

Yhteenvetona – kurssin tavoite on antaa

 • opiskelijoille kokemusta teorioiden ja interventiosuunnittelu-viitekehyksen soveltamisesta käytäntöön, ja
 • hanketoimijoille käyttäytymistieteellä, tutkimusnäytöllä ja systemaattisella käyttäytymisongelman diagnosoinnilla ja siihen yhdistetyllä toimenpidesuunnittelulla terästetty hankesuunnitelma!