LÄHTÖKOHTA: Yhteistyötarjous hankkeille

Kurssiyhteistyötarjous sosiaali- ja terveysalan järjestöille ym. toimijoille:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanke – tuo hankeideasi kurssityön aiheeksi ja työstä yhdessä opiskelijaryhmän kanssa käyttäytymistiedepohjainen suunnitelma!

Mitä? Etsin opiskelijaryhmien käytännön case-työskentelyä varten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä, suunnitelmavaiheessa olevia hankkeita, joihin suunnitteleva taho toivoo lisää systematiikkaa ja näyttöpohjaisuutta. Sosiaalipsykologisista käyttäytymisteorioista voi olla hyötyä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi, esim. omaehtoisen aloitusmotivaation rakentamisen tai pitkäkestoisten tottumusten luomisen tukemisen kautta.

Missä ja milloin? Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella opettamani interventiosuunnittelun metodikurssi (”Hyvinvoinnin edistämisen interventiot”, 5 op) käynnistyy 21.10. Intensiivinen kurssityöskentely ajoittuu loka-joulukuulle, ja lopputyöt valmistuvat helmikuussa 2016.

Miksi? Tutkimusnäytön hyödyntäminen voi lisätä hankkeen vaikuttavuutta. Case-pohjaisessa työskentelyssä on tarkoitus havainnollistaa opiskelijoille käytännön kautta, miten yksilöiden ja ihmisryhmien käyttäytymisen muutosta voidaan tukea teoria- ja tutkimusnäyttöperustaisin toimenpitein ja miten toimenpiteiden vaikuttavuutta ja vaikutusmekanismeja arvioidaan. Tarkoitus on myös parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja verkostoja. Caset voivat pohjautua mm. terveyden edistämishankkeiden olemassaoleviin tai kehitteillä oleviin hankesuunnitelmiin tai -ideoihin, joiden edelleen kehittämiseen opiskelijaryhmät osallistuvat kurssin opettajan, dosentti Nelli Hankosen opastuksella. Hankeideasi voi olla aivan kehittelyasteella: Esimerkiksi saatat olla alustavasti kiinnostunut siitä, miten saada eskari-ikäisiä lapsia liikkumaan enemmän, tai siitä, miten voidaan kohentaa työterveyshuollon asiakkaiden ravitsemusta terveellisempään suuntaan.

Keitä? Opiskelijat ovat sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman maisterivaiheen opiskelijoita (pääosin sosiaalipsykologian opiskelijoita). Kurssille osallistumisen edellytyksenä on ”Hyvinvoinnin edistämisen teoriat” -kurssin suoritus, ja kurssilla on käsitelty motivoitumisen psykososiaalisia prosesseja, muutosta edistävän vuorovaikutuksen teorioita, digitaalisia interventioita (mobiili-appit) sekä käyttäytymismuutostekniikka-luokituksen soveltamista erityisesti mm. liikunnan ja terveellisen ravitsemuksen edistämisen sovelluksissa. Opettajan taustasta voi lukea lisää tästä blogista.

Katso lisätietoa yhteistyöstä täältä.

Mukaan valitaan yhteensä neljä hanketta. Lähetä ytimekäs kuvaus hankeideastasi ja projektisi vaiheista osoitteeseen nelli.hankonen ät staff.uta.fi, josta saat myös lisätietoja! Tervetuloa mukaan!