Esitys digimentoritoiminnasta Tampere3-korkeakouluyhteisössä

Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun digimentoriverkostojen kevään toimintakauden päättäjäisiä vietettiin verkostojen ensimmäisen yhteistapaamisen merkeissä. Samalla keskusteltiin myös digimentoriverkostojen jatkosta Tampere3-korkeakouluyhteisössä. Nykyisten verkostojen koordinaattorit Suvi Junes (TaY) ja Susanna Saarinen (TAMK) esittelivät tapaamisessa digimentoritoiminnan käynnistäminen –projektissa luotua esitystä uudeksi digimentoriverkoston malliksi. Heidän lisäkseen Digimentoritoiminnan käynnistäminen -projektissa on työskennellyt Mikko Lammi tuoden tietoa Tampereen teknillisen yliopiston kehittämistoiminnasta.

Kevään aikana projektissa on arvioitu nykyisten digimentoriverkostojen toimintaa ja vastaavia malleja eri korkeakouluissa sekä kerätty koko yhteisön näkemyksiä työpajassa ja haastatteluin. Näiden keskustelujen pohjalta muodostui edellytykset ja lähtökohdat, joihin esitys uudeksi malliksi pohjautuu.

Digimentoritoimintaa voidaan kuvata sisäkkäisillä toiminnan tasoilla. Keskiössä on tiedekunnan tai koulutusyksikön henkilökunta ja opiskelijat. Toiminta on suunnattu henkilökunnalle, mutta välillisesti digimentoriverkoston toiminta hyödyttää opiskelijoita, joille digitalisaation tarkoituksenmukainen hyödyntäminen yhteisössä tuo joustavampia ja monimuotoisempia tapoja opiskella ja osallistua.

Kokemusten mukaan vaikuttava, systemaattinen ja kattava digimentoritoiminta edellyttää, että digimentoreiden ja koordinaatiotahon toiminta on resursoitua. Digimentorin nimeäminen ja resursointi tiedekunnan tai koulutusyksikön edustajaksi antaa mandaatin toimia tehtävässä. Digimentorin rooli ja toimeenkuva on sovittu ja tiedossa yhteisössä. Lähtökohtana on digimentoreiden jakautuminen eri tiedekuntiin ja koulutusyksiköihin. Näin varmistetaan eri yhteisöjen näkemysten ja tarpeiden ymmärtäminen ja esille tuominen koko verkoston tasolla.

Omassa yhteisössään digimentorit edistävät ja fasilitoivat kehittämistoimintaa. Toiminnan sisältönä on digitalisaatio ja sen mahdollisuudet ja hyödyntäminen korkeakouluyhteisössä. Malli perustuu kuitenkin siihen, että tiedekunnat ja koulutusyksiköt päättävät itse tarkemmin toiminnan vuosittaiset tavoitteet ja toimintamuodot omissa yhteisöissään. Yhteisöjen lähtötaso, osaamistarpeet ja tavoitteet digitalisaatioon liittyen voivat poiketa toisistaan, ja näin parannetaan kehittämistoiminnan kohdentumista todellisten tarpeiden mukaisesti. Julkilausuttuun tavoitteeseen on helpompi sitoutua ja sen toteutumista voidaan myös arvioida.

Digimentoriverkoston jäseninä mentorit edustavat omia yhteisöjään ja edistävät hyvien käytäntöjen jakamista yhteisöjen välillä. Verkoston tärkeänä kumppanina ja tukena ovat keskitettyjen palvelujen ja koko korkeakouluyhteisön asiantuntijat, sekä muut verkostot paikallisesti ja kansallisesti. Koordinaatiotaho toimii digimentoriverkoston fasilitaattorina ja toiminnan edustajana. Koko toimintamallia tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti. Digimentoriverkostolla tulisi myös olla ohjaustaho, joka tarjoaa kanavan viedä yhteisesti jaettuja asioita eteenpäin tiedoksi ja käsiteltäväksi. Kaikkien tasojen välillä tieto, kokemukset ja osaaminen liikkuu digimentoritoiminnan myötävaikutuksella.

Syksyn aikana, organisaatiorakenteen tarkennuttua, projektissa luodaan mallin toteutussuunnitelma, jonka pohjalta päätetään toiminnan käynnistämisestä. Syksyllä toimintaa jatketaan vielä nykyisten digimentoriverkostojen puitteissa, mutta yhteistyötä tiivistäen. Uusi korkeakouluyhteisö tuo muutoksia työskentely- ja opiskeluympäristöihin, tarjolla oleviin työkaluihin ja toimintakulttuureihin. Nykyisillä verkostoilla onkin tärkeä rooli henkilökunnan tukemisessa, tiedon ja käytäntöjen jakamisessa.

Samalla tavalla, kuin minkä tahansa tutkimuskohteen tai uuden asian kohdalla, myös digitalisaation kohdalla tarvitsemme tutkittua tietoa, ymmärrystä mahdollisuuksista ja haasteista eri konteksteissa, sekä uutta luovaa kokeilua ja ennakkoluulotonta asennetta. Näihin tavoitteisiin myös digimentoritoiminta tähtää.

 

Digimentoritoiminnan käynnistäminen –projektissa luodaan malli digimentoritoiminnalle Tampere3-korkekouluyhteisössä. Digimentoritoiminnalla tarkoitetaan vertaistukeen perustuvaa henkilökunnan tuki- ja kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena yhteisön tukeminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Toiminnan tavoitteena on tiedon ja osaamisen lisääminen digitalisaation mahdollisuuksista, keskustelun ja yhteistyön lisääminen yhteisöissä ja hyvien käytäntöjen levittäminen korkeakouluyhteisön sisällä.

Projektiryhmässä toimivat Suvi Junes (projektipäällikkö), Susanna Saarinen ja Mikko Lammi. Projektin omistajana toimii Jussi Kivinen ja ohjausryhmään kuuluvat Ilkka Haukijärvi, Pasi Kytöharju, Kirsi Reiman ja Matti Vilkko.

Be Sociable, Share!