Digimentoritoiminnan käynnistäminen –projektista tukea henkilökunnalle

”Joustavat ja yksilölliset opintopolut ja tutkinnot mahdollistavat jatkuvan oppimisen elämän eri tilanteissa. Korkeakoulujen koulutustarjonta on joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettävissä. Digitaalisuus ja avoimuus uudistavat opetusta, oppimista, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä korkeakouluja ja avaavat uusia vaikuttavuuden kanavia. Suomalaisissa korkeakouluissa on maailman parasta oppimista ja opiskeluympäristöjä. Koulutusta kehitetään opiskelijalähtöisesti.”

Yllä mainittu lainaus löytyy lokakuussa 2017 julkistetusta Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyön ”Ehdotus Suomelle: Suomi100+”-raportista, joka linjaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuuntaa vuoteen 2030. Vision toteuttamiseksi käynnistyy työ, jossa OKM:n nimeämät valmisteluryhmät pohtivat vision tavoitetta tukevia toimia esim. ohjauksen ja rakenteiden kehittämisellä sekä tarkastelemalla joustavuutta, jatkuvaa oppimista ja digitalisaatiota korkeakoulujen muutoksen tukena. Toteutuakseen visio vaatii paljon työtä myös korkeakouluissa käytännön tasolla, missä opetusta, oppimista, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tehdään ja uudistetaan. Käytännön työ taas vaatii osaamista ja ymmärrystä uusista mahdollisuuksista, sekä tukea ja mahdollisuuksia tämän osaamisen ja ymmärryksen kartuttamiseen.

Henkilökunnan tukemiseen tähtää myös helmikuun alusta käynnistynyt Digimentoritoiminnan käynnistäminen –projekti, jossa on tarkoituksena suunnitella ja käynnistää yhteinen digimentoritoiminta Tampere3-korkeakouluyhteisölle. Toimintamallin luominen pohjaa korkeakouluyhteisön toiveisiin ja näkemyksiin sekä kokemuksiin nykyisistä kehittämisverkostoista ja -ryhmistä.  Lisäksi projektissa kartoitettiin vastaavia malleja suomalaisista korkeakouluista. Tietoa malleista kerättiin kansalliselle Digiopetus-ryhmälle tehdyllä kyselyllä.

Korkeakoulutasolla työtä erityisesti opettajien digipedagogista osaamisen tukemiseen on tehty pitkään. Suomen virtuaaliyliopisto ja -ammattikorkeakoulujen aikana malleja ja verkostoja kehitettiin myös yhdessä. Erilaisia kehittämisryhmiä ja TVT-kollegaverkostoja on viime vuosina alettu nimittää digimentoritoiminnaksi, jonka tavoitteena on lisätä tietoa digitaalisten välineiden mahdollisuuksista ja hyödyntää tässä vertaistukea ja koko yhteisön osaamista ja kokemuksia. Digitaalisaatio tuo uusia painotuksia ja laajentaa näkökulmaa koko toiminta- ja työskentelykulttuurin muutokseen ja sen tukemiseen.

Eri korkeakouluissa digimentoritoiminnan vahvuudeksi on nähty verkosto, joka tuo yhteen tietoa ja osaamista eri puolilta organisaatiota. Isojen organisaatioiden kohdalla hyvien käytäntöjen jakaminen voi muuten olla vaikeaa.Toimintamuodot olivat samansuuntaisia eri organisaatioissa. Toimintamuodoiksi mainittiin mm. seuraavia:

  • Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen mentoreiden kesken ja niiden välittäminen eteenpäin omiin yhteisöihin.
  • Tiedon lisääminen ja keskustelu digitalisaation mahdollisuuksista ja toimintakulttuurin muutoksesta.
  • Oman tiedekunta/koulutusyksikkö: vertaistuki, sparraus ja innostaminen uusiin kokeiluihin sekä kehittämistoiminnan fasilitointi, koulutukset ja tilaisuudet.

Eroja malleissa löytyi esimerkiksi siinä ovatko mentorit yhteisönsä valittuja edustajia vai oman kiinnostuksensa pohjalta mukana toiminnassa, sekä siinä onko mentoreiden toiminta ja ajankäyttö resursoitu erikseen vai osallistuvatko he toimintaan kokonaistyöajan ja omien mahdollisuuksiensa mukaan. Toiminnan arvioinneissa korostettiin mentorin omaa motivaatiota ja kiinnostusta asiaan. Kuitenkin omasta yhteisöstä annettu mandaatti ja resursointi koettiin tärkeäksi, ja sen puuttuminen mainittiin usein toiminnan haasteeksi. Tämä oikeuttaa ja mahdollistaa, mutta samalla myös velvoittaa mentorin toimimaan yhteisönsä edustajana ja tukena. Näin myös tavoitteita toiminnalle voidaan paremmin asettaa yhteisöissä. Resursoinnin ja myönnetyn roolin myötä voidaan pyrkiä tiettyyn tasapuolisuuteen ja systemaattisuuteen, kun toiminta tiedekunnissa/koulutusyksiköissä ei jää vain henkilöiden oman aktiivisuuden varaan. Kaikissa malleissa oli myös nimetty koordinaatiotaho, joka luotsaa toimintaa ja toimii linkkinä myös organisaation muihin tuki- ja kehittämispalveluihin.

Digimentoritoiminnan kehittäminen -projekti jakautuu kahteen vaiheeseen: Kevään 2018 aikana luodaan malli digimentoritoiminnalle, ja kun uuden organisaation rakenne ja muut tuen muodot ovat selvillä, voidaan digimentorimallille luoda nämä rakenteet huomioiva toteutussuunnitelma. Parhaillaan projektissa on menossa vaihe, jossa korkeakouluyhteisön näkemyksiä ja toiveita kartoitetaan. Näkemysten ja esiselvitysten pohjalta lähdetään hahmottelemaan uutta tuen ja yhteistyön mallia Tampere3-korkeakouluyhteisölle.

Digimentoritoiminnan käynnistäminen -projektissa projektipäällikkönä toimii Suvi Junes (Tay) ja projektiryhmässä työskentelevät Mikko Lammi (TTY) ja Susanna Saarinen (TAMK).  Projektin ohjausryhmää vetää Tampere3 ICT projektinjohtaja Jussi Kivinen.

Be Sociable, Share!