Yhteiskunnallista kehitystä seurattava laaja-alaisesti

Erilaisilla indikaattoreilla ja niistä rakennetuilla malleilla voidaan tarkastella yhteiskunnan tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Perinteisesti erityisen tarkasti on seurattu kotimaisen tuotannon arvoa ilmaisevaa bruttokansantuotetta (BKT), jonka nousujohteisen suunnan katsotaan usein vaikuttavan positiivisesti talouden ohella myös muihin yhteiskunnan osa-alueisiin. Talouskasvuun yltäneet maat luokitellaan onnistujiin, joista muiden on syytä ottaa esimerkkiä.

Yhteiskunnallisen kehityksen typistäminen BKT:n kaltaiseen mittariin antaa kehityksen suunnasta liian yksipuolisen kuvan. Talouskasvun merkitystä kiistämättä on selvää, että kasvu ei lähtökohtaisesti tarkoita siitä saatujen hyötyjen tasapuolista jakautumista eri väestöryhmien kesken. Esimerkiksi talouskasvusta nauttineessa Britanniassa kokoaikaisesti työskentelevälläkin voi olla vaikeuksia saavuttaa elämiseen riittävää tulotasoa.

BKT:n käyttöä yhteiskunnallisen kehityksen indikaattorina kritisoinut taloustieteilijä Joseph Stiglitz on korostanut laaja-alaisemman mittariston kehittämisen tarvetta. Tämä ei ole tärkeää vain moniulotteisemman kuvan saamiseksi vaan myös siitä syystä, että se mitä mittaamme vaikuttaa siihen mitä teemme. Väärät indikaattorit voivat johtaa tekemään yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta huonoja ratkaisuja.

Perustuslain 1 §:n mukaisesti julkisen vallan tavoitteena on turvata ihmisarvon loukkaamattomuus ja yksilön vapaudet ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Rakentamalla kansalliseen kontekstiin sopiva perus- ja ihmisoikeusindikaattorimalli voidaan seurata tämän tavoitteen toteutumista ja vastata tarpeeseen kehittää yhteiskunnan tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia talouskasvua moniulotteisemmin kuvaavia mittareita.

Perus- ja ihmisoikeusindikaattorit tarjoavat uuden näkökulman yhteiskunnallisen kehityksen seuraamiseen. Talouskasvua voidaan pitää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta olennaisena, mutta on myös tarpeellista kysyä mitkä ovat niitä asioita, joita haluamme viime kädessä edistää. Perus- ja ihmisoikeudet ovat yhteiskuntamme periaatteellista ydinsisältöä ja ansaitsevat osakseen omat indikaattorinsa, joilla niiden toteutumisen tilaa voidaan mahdollisimman kattavasti arvioida.