Ihmisoikeuksia koskevan tiedon valjastaminen indikaattoreiksi

Ihmisoikeuksia on mahdollista tarkastella huolellisesti ja erityisesti kehitetyillä indikaattoreilla ja indekseillä, joilla tavoitellaan ihmisoikeuksien parempaa toteutumista. Indikaattoreiden avulla ihmisoikeuksista on mahdollista tarjota uudenlaista tietoa sekä konkretisoida käytännön toimia ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Ihmisoikeuksien valjastaminen indikaattoreiden muotoon edellyttää huolellista valmistelua. Ainoastaan tunnistamalla oikeuden sisältö, ominaisuudet ja toteuttamiskonteksti kyetään muodostamaan laadukkaita ihmisoikeusindikaattoreita. Indikaattoria muodostettaessa tarkasteltavana olevasta ihmisoikeudesta kyetään kuitenkin ottamaan vain rajallinen osuus haltuun, tarkastelun keskittyessä oikeuden keskeisimpiin ominaisuuksiin.

Pyrittäessä muodostamaan tällaisia tiettyjä tunnuslukuja ihmisoikeuksien toteutumisen tilasta on ensimmäiseksi kyettävä arvioimaan tarkasteltavana olevasta oikeudesta johtuvat velvoitteet sekä se, kenelle ne on kohdistettu. Myös tavoiteltava päämäärä on oltava selvillä eli toisin sanoen se, mitä halutaan mitata. Toisinaan tarkasteltavana olevalla oikeudella saattaa olla mahdollista toteuttaa vastakkaisiakin intressejä.

Indikaattorin muodostamisessa tulee lisäksi huomioida kriittisesti oikeudellisesti relevantin tiedon moninaisuus ja erilaiset tiedon tuottajainstanssit. Myös indikaattorityypin valinnalla on merkitystä sen suhteen, minkä tasoisena ihmisoikeusvelvoitteisiin sitoutumista halutaan mitata. Ihmisoikeuksien toteutumisen tilasta muodostettavat indikaattorit voidaan jakaa kolmeen eri portaaseen: Rakenneindikaattoreilla voidaan rajallisesti tarkastella sitoutumista kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Työläämmän valmistelun vaativilla prosessi-indikaattoreilla voidaan tutkia niitä toimenpiteitä, joilla valtiot edistävät ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksista nauttimisen tilaa voidaan puolestaan tarkastella lopputulosindikaattoreilla.

Taustatyön lopputuloksena olevan lähtöhypoteesin on oltava selkeästi rajattu, jotta indikaattorit tuottaisivat mahdollisimman tulkittavissa olevan lopputuloksen. Oikeusperusteisen ihmisoikeusindikaattorin onnistunut rakennusprosessi tarjoaa mahdollisuuden operoida tilastollisesti tuotetulla tiiviillä informaatiolla ja puuttua ihmisoikeusloukkauksiin.